Przejdź do głównej sekcji

Język / Ukraiński

Yuliya Chernykh

Yuliya Chernykh

PhD, Chartered Arbitrator
Dmytro Donenko

Dmytro Donenko

Attorney-at-law
Kaj Hobér

Kaj Hobér

Volodymyr Kossak

Volodymyr Kossak

Honored Lawyer of Ukraine
Irina  Nazarova

Irina Nazarova

Iryna Nizhynska

Iryna Nizhynska

Tatyana Slipachuk

Tatyana Slipachuk

Arbiter dyplomowany