Przejdź do głównej sekcji

Mediatorzy – mediacje bankowe

photo

Paulina Bednarz – mgr nauki polityczne, MBA (HR)

Języki: polski, angielski

Dziedziny: prawo administracyjne, prawo bankowe, prawo cywilne i umowy cywilne, prawo europejskie, prawo farmaceutyczne, prawo gospodarcze, prawo handlowe i umowy handlowe, prawo karne – gospodarcze, prawo podatkowe, prawo pracy, prawo reklamy i mediów, prawo własności intelektualnej, zarządzanie ryzykiem.

 

MK9_9336

adw. Katarzyna Bugaj-Kotterba, LL.M.

Adwokat, członek wałbrzyskiej Izby Adwokackiej od 2010r., czynny mediator sądowy od roku 2018, wpisana na listę stałych mediatorów sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu; koordynator ds. Mediacji przy ORA w Wałbrzychu, członek Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, członek Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Wałbrzychu. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, (byłego) Université Robert Schuman w Strasbourgu oraz Universidade Católica Portuguesa w Lizbonie w zakresie prawa europejskiego. Prowadzi Kancelarię Adwokacką w Jeleniej Górze. Ukończyła kursy z zakresu tematyki „frankowej”, jest pełnomocnikiem w sprawach dotyczących kredytów demoninowanych/indeksowanych do walut obcych.

 

121622781_10158625804631136_2885067024283293240_o

dr Tomasz Cyrol, MCIArb – mediator, adwokat, arbiter, nauczyciel akademicki. Członek Chartered Institute of Arbitrators, a także zastępca przewodniczącego w Mediation Committee International Bar Association.

Doświadczenie na polu alternatywnych metod rozwiązywania sporów to ponad 300 przeprowadzonych mediacji i udział, zarówno jako arbiter jak i pełnomocnik, w różnych postępowaniach arbitrażowych w tym przed ICC, LCIA oraz wiodącymi polskim instytucjami arbitrażowymi, w tym Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Współautor wydanego przez CH Beck w 2022 roku komentarza do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego regulujących mediację.

zdj

Krzysztof Czeszejko-Sochacki – adwokat, arbiter, mediator.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po złożonych egzaminach: sędziowskim i adwokackim, w 1983 r. rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, prawie gospodarczym, bankowym („sprawy frankowe i złotowe”), nieruchomości i inwestycji budowlanych, własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawie autorskim. Świadczy kompleksową pomoc prawną w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych oraz alternatywnych metodach rozwiązywania sporów (mediacja, postępowanie polubowne, arbitraż).

Jest m.in.: członkiem Warszawskiej Izby Gospodarczej, członkiem Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce, członkiem Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej, arbitrem i mediatorem Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie, Sądu Arbitrażowego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Warszawie, Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie, Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie, mediatorem Międzynarodowego Centrum Mediacji w Polsce i Ośrodka Mediacji Gospodarczej przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa, członkiem honorowym Stowarzyszenia Międzynarodowego Prawa Prywatnego w Lugano.

Odznaczony, m.in.: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Białej Gwiazdy II Klasy Za Zasługi dla Państwa i Narodu Estońskiego, Honorową Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej.

Języki obce – angielski.

zdj

Adwokat Katarzyna Effort-Szczepaniak – adwokat, mediator, szkoleniowiec, wykładowca akademicki.
Mediator Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej od 2015r., członek Rady Konsultacyjnej CM przy NRA w latach 2019 – 2022r.
Mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.
Stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie i Sądzie Okręgowym w Łodzi.
Mediator po egzaminie walidacyjnym „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” uprawniającym do wpisu do Krajowego Rejestru Mediatorów (KRD).
Szkoleniowiec, trener mediacji prowadząca szkolenia dla adwokatów, aplikantów adwokackich a także dla studentów różnych kierunków z zakresu polubownych metod rozwiązywania sporów.
Wykładowca akademicki w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz w Wyższej Szkole Bankowej.
Adwokat prowadząca Kancelarię Adwokacką w Łodzi i Warszawie w ramach „:2K Konsorcjum Kancelarii Adwokackich”.
W swojej praktyce zawodowej zajmuje się głównie prawem cywilnym, w szczególności sprawami gospodarczymi, własnością intelektualną, a także sprawami spadkowymi i rozwodowymi.

 

Fistek

Mariusz Fistek – Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie; do 2020 r. członek Komisji ds. Wykonywania Zawodu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, od 2020 r. Członek Okręgowego Zespołu Wizytatorów OIRP w Warszawie, a od 2016 r. nieprzerwanie delegat z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie na kolejne Krajowe Zjazdy Radców Prawnych. Od 2022 r. uczestnik Prawniczego Seminarium Doktorskiego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W 2022 r. ukończył studia podyplomowe Funkcjonowanie Rynku Energii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a wcześniej Finanse dla Prawników organizowane przez Akademię Biznesu Ernst & Young. Mec. Fistek uzyskał tytuł Executive Master of Business Administration (MBA) w Appsley Business School of London i Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. W 2018 r. został nagrodzony medalem w uznaniu zaangażowania w działalność na rzecz samorządu radcowskiego, w 2022 r. został wyróżniony srebrnym medalem zasłużony dla samorządu radców prawnych przyznawany przez Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych oraz kolejnym medalem w uznaniu zaangażowania w działalność na rzecz samorządu radcowskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Centrum Prawa Amerykańskiego, które jest wspólną inicjatywą Wydziału Prawa stanowego Uniwersytetu Floryda i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2011 r. ukończył studia prawnicze (Master in Law and IT) na Uniwersytecie w Sztokholmie z prawa międzynarodowego i technologii informatycznych uzyskując stopień naukowy LL.M.

Mec. Fistek jest wpisany na listę arbitrów rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (SA KIG), Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan oraz Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców Rzeczoznawców (SIDiR) oraz na listę mediatorów SIDiR. Brał udział jako arbiter na prestiżowym konkursie arbitrażowym „The Annual Willem C. VIS International Commercial Arbitration Moot” we Wiedniu. Prowadzi szkolenia jako trener oraz zajęcia edukacyjne dla studentów studiów podyplomowych, środowisk prawniczych oraz kadry zarządzającej – na najwyższych szczeblach menadżerskich oraz organów nadzoru. Dodatkowo, od 2019 r. prowadzi egzaminy dla aplikantów radcowskich w tym podczas egzaminów ustnych z przedmiotu prawo gospodarczego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Mec. Mariusz Fistek w latach 2021 – 2022 pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego ds. Korporacyjnych i Prawnych KGHM Polska Miedź S.A. Wcześniej, w latach 2014 – 2021, pracował jako radca prawny oraz koordynował postępowania sądowe w Biurze Prawnym i Nadzoru Właścicielskiego Poczty Polskiej S.A., a następnie w Biurze Prawnym PKP CARGOTABOR sp. z o.o. Nadto, od 2011 r. nieprzerwanie prowadzi działalność – samodzielną praktykę prawniczą, a od 2013 r. Kancelarię Radcy Prawnego. Zawodowo, w przeszłości związany współpracą z kancelarią międzynarodową i krajowymi. Mec. Mariusz Fistek reprezentuje podmioty gospodarcze (posiada również doświadczenie w obsłudze instytucji oraz spółek Skarbu Państwa) oraz osoby fizyczne w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych przed sądami i organami państwowymi, doradza w zakresie prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego (handlowego), budowlanego, energetycznego oraz prawa pracy. Posiada doświadczenie procesowe przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Specjalizuje się w sporach z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz cywilnego. Mec. Mariusz Fistek zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz w Radzie Dyrektorów KGHM International Ltd. z siedzibą w Kanadzie.

Jest uczestnikiem wielu konferencji krajowych i międzynarodowych (m.in. brał udział w Grupie Roboczej UNCITRAL przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku) – w tym w charakterze prelegenta podczas najważniejszych wydarzeń prawnych i branżowych. Mec. Mariusz Fistek posługuje się językiem angielski (w tym terminologią prawniczą posiada certyfikat TOLES).

 

Janusz Gwiazdowski CV

Janusz Gwiazdowski

Urodzony w Warszawie w 1984 roku absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW) oraz Centrum Prawa Amerykańskiego na WPiA UW. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Odbył studia magisterskie z zakresu psychologii społecznej, na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, specjalność psychologia ekonomiczna i podejmowania decyzji ryzykownych.
Od 2006 r. w ramach działalności dydaktyczno-badawczej uczęszcza oraz prowadzi zajęcia i symulacje z zakresu mediacji i negocjacji na m.in. na WPiA UW oraz Studiach Podyplomowych na WPiA UW. Przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń, wykładów, warsztatów i projektów badawczych związanych z tematyką mediacji, negocjacji i innych metod polubownego rozwiązywania sporów przy współpracy m.in. z m.st. Warszawą, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Gospodarki, Sądem Okręgowym w Warszawie i Sądem Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Jagiellońskiego oraz Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości.
W trakcie dotychczasowej praktyki mediacyjnej przeprowadził łącznie ponad 500 mediacji sądowych i umownych. Jest stałym mediatorem wpisanym na listę prowadzoną m.in. przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie.
Od maja 2017 r. pełnił funkcję Koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki. Tworząc od podstaw publiczny podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sektorze energetycznym. Pełniąc funkcję Koordynatora przeprowadził ponad 1000 postępowań w formule mediacji pośredniej / zdalnej z obszaru całego kraju.
Od lutego 2019 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu stowarzyszenia National Energy Ombudsmen Network (NEON) z siedzibą w Brukseli.

W dniu 15 listopada 2021 r. zarządzeniem Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego został powołany na mediatora Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Dotychczas przeprowadził przeszło 100 mediacji w „sprawach frankowych”.

Od 2022 roku prowadzi jako członek komisji weryfikacyjnej walidacje mediatorów w sprawach cywilnych w Instytucjach Certyfikujących – Centrum Mediacji Lewiatan oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza. Dotychczas przeprowadził walidację ponad 100 mediatorów.

 

IMG_8284 copy 2

Anna Janicka – adwokat, mediator, mediator Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej od 2015r., członek Rady Konsultacyjnej CM przy NRA w latach 2019 – 2022 r.
Mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.
Stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Warszawie,  Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Płocku.
Mediator po egzaminie walidacyjnym „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” uprawniającym do wpisu do Krajowego Rejestru Mediatorów (KRD).

Absolwentka studiów podyplomowych  negocjacje i mediacje biznesowe (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 2016 r) oraz mediacje  w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej  (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego  2019 r.) Ukończyła szkolenia   w sprawach dotyczących kredytów demoninowanych/indeksowanych do walut obcych.

 

 

CJ 2 (2)

Cezary L. Jezierski – Mediator,  radca prawny.

Specjalizuje się w mediacjach gospodarczych oraz mediacjach z udziałem instytucji finansowych. Prowadzi mediacje na podstawie wpisu na listę stałych mediatorów: Ośrodka Mediacji przy OIRP w Warszawie, OMG przy OIRP w Olsztynie, listę Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF, listę mediatorów stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii RP oraz list mediatorów stałych w Sądach Okręgowych. Praktyk biorący udział w mediacjach jako mediator i pełnomocnik uczestników. Uczestnik wielu konferencji i spotkań ze środowiskiem sędziowskim oraz przedsiębiorcami, poświęconych problematyce promocji mediacji. Współautor wydawnictwa „Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów” pod redakcją Sędzi Agnieszki Rękas oraz autor publikacji o mediacjach, zamieszczanych w wydawnictwach środowiska radców prawnych.

Przeprowadził kilkaset mediacji gospodarczych i cywilnych, w tym z sektora bankowego.

 

IMG_2749

Ewa Leśnikowska – Adwokat, mediator

Dziedziny
• Prawo cywilne i umowy cywilne
• Prawo gospodarcze
• Prawo handlowe i umowy handlowe
• Prawo pracy
Kariera
od 2013 r. – obecnie – członek izby adwokackiej w Białymstoku,
od 2016 r. – obecnie – adwokat,
od 2019 r. – obecnie – mediator wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku,
od 2021 r. – obecnie – Zastępca Prezesa Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Białymstoku,
www.kancelarialesnikowska.pl 

DSC07231-Edit-1-scaled

Martyna Maciejewska-Przyłucka 

Adwokat, członek Szczecińskiej Izby Adwokackiej od 2006 roku, czynny mediator sądowy od roku 2013, wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie;

Przewodnicząca Komisji Centrum Mediacji przy Szczecińskiej Izbie Adwokackiej, członek Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Szczecinie, wykładowca na aplikacji adwokackiej, mentor, szkoleniowiec, prowadzi szkolenia podstawowe  dla kandydatów na mediatorów, szkolenia specjalistyczne dla mediatorów oraz dla prawników z mediacji;

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Prowadzi Kancelarię Adwokacką w Szczecinie. Jest pełnomocnikiem w sprawach dotyczących kredytów demoninowanych/indeksowanych do walut obcych.

 

Młotkowska

Maria Młotkowska

Radczyni prawna z kilkunastoletnim doświadczeniem w administracji publicznej, mediatorka, wykładowczyni, prelegentka. Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów sektora publicznego i zarządzaniu w administracji publicznej, prawie administracyjnym oraz prawie finansów publicznych. W latach 2013-2022 Dyrektorka Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy, zarządzała 80-osobowym zespołem osób w tym ponad 60 prawników. Odpowiadała za pomoc prawną przy licznych projektach inwestycyjnych i społecznych realizowanych w m.st. Warszawie oraz za największe postępowania procesowe z udziałem m.st. Warszawy. Kieruje zespołem prawnym w Zarządzie Terenów Publicznych m.st. Warszawy oraz prowadzi własną kancelarię prawną. Członkini komisji wykonywania zawodu przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi mediacje jako wykwalifikowana mediatorka z listy Sądu Polubownego Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, Komisji Nadzoru Finansowego, Konfederacji Lewiatan oraz jest arbitrem rekomendowanym Sądu Arbitrażowego przy KIG. Autorka licznych publikacji o tematyce prawniczej, prowadzi szkolenia. W 2019 r. otrzymała tytuł Ambasadora Mediacji przyznany przez Krajową Radę Radców Prawnych.  W  2022 r. została laureatką rankingu Forbes Women Polska oraz Fundacji Women in Law w ramach listy 25 najlepszych prawniczek w biznesie

 

W&C_Aleksandra Orzeł-Jakubowska

Aleksandra Orzeł-Jakubowska – radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA UW, mediator w Centrum Rozwiązania Sporów i Konfliktów działającego przy WPIA UW. Aleksandra od 9 lat prowadzi mediacje cywilne i gospodarcze. Ponadto ma doświadczenie jako pełnomocnik w sporach sądowych i arbitrażowych. Jest autorką licznych publikacji z zakresu m.in. mediacji, w tym komentarza do przepisów KPC o mediacji (red. P. Rylski, Legalis). Wykłada na Podyplomowych Studiach Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów.

 

 

piotrowska3

Adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko 

Wykonuje zawód adwokata od stycznia 2010 r., a także zawód mediatora od 2020 r.
Absolwentka WPiA w Łodzi, Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münster (studia L. LM.).
W 2019 r. ukończyła studia podyplomowe Prawo Własności Intelektualnej i Mediów na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2020 r. ukończyła studia podyplomowe „Prawo Nowych Technologii” w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Stały mediator z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi, Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu i Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie ze specjalizacją – prawo własności intelektualnej i nowych technologii. Mediator po egzaminie walidacyjnym „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” uprawniającym do wpisu do Krajowego Rejestru Mediatorów (KRD). Mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego w sprawach tzw. „kredytów frankowych”.

Szkoleniowiec, trener, wykładowca Akademii Humanistyczno Ekonomicznej oraz prowadząca szkolenia dla aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, m.in. z zakresu polubownych metod rozwiązywania sporów oraz procedury cywilnej.

Członek Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej 2019-2022, obecnie członek Centrum Mediacji przy NRA.
Od 2021 r. prezes zarządu Fundacji Mecenas 5.0, zajmującej się m.in. promowaniem edukacji w pozasądowych metodach rozwiązywania sporów, edukacji poprzez kulturę i sztukę, wydawca Magazynu Mecenas (www.fundacjamecenas.pl).

Od 2011 r. pełni funkcję redaktor naczelnej „Kroniki” – pisma Łódzkiej Izby Adwokackiej. (www.ekronika.pl).
W roku 2017-2018 – współtwórczyni ogólnopolskiego projektu wizerunkowego adwokatury „Adwokat” i zastępca redaktora naczelnego Magazynu „Adwokat”.
Od 2020 r. autorka cyklu szkoleń dla dzieci w szkołach podstawowych „Stop mowie nienawiści”. Prowadzi zajęcia w ramach programu #MojaKonstytucja.

Prowadzi indywidualną kancelarię w Łodzi w ramach :2K Konsorcjum Kancelarii Adwokackich Piotrowska-Mańko /Effort-Szczepaniak, ze specjalizacją prawa cywilnego, sprawach spadkowych i podziałowych, prawa własności intelektualnej, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa budowlanego, prawa karnego w szczególności ws. przestępstw gospodarczych.

 

adw. Sylwia Poskrobko

Sylwia Poskrobko

Adwokat. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i administracyjnym, w tym w zagadnieniach związanych z prawem wodnym, prawem bankowym oraz nieruchomościami. Doradza polskim i zagranicznym osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym głownie z branży budowlanej i ochrony środowiska oraz energetyki, działających na rynku nieruchomości, także reprezentując te podmioty przed sądami, organami administracji i sądami arbitrażowymi.
Opracowuje bieżące zagadania prawne oraz opinie, tworzy, weryfikuje i bierze udziału w negocjacjach umów i kontraktów handlowych.
Asystent krajowy w państwie członkowskim Unii Europejskiej.
Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.

 

headshot

Katarzyna Przyłuska-Ciszewska

adwokat, mediator, negocjator, ekspert ds. rozwiązywania sporów, trener, wykładowca akademicki.

Certyfikowany mediator ONZ w Biurze Rzecznika i Mediacji, UN Office of the Ombudsman and Mediation Service (Global Mediation Panel), mediator ADR Group, London, UK oraz RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), London, UK, regionalny mediator Banku Światowego w Compliance Advisor Ombudsman, World Bank Group (community mediation), mediator międzynarodowy w panelu CEDR P2B Panel, London, UK.

Założycielka i prezes Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w latach 2011- 2019, prowadzi kancelarię specjalizującą się w sprawach sądowych i a także arbitrażowych. Pomaga przedsiębiorcom zarządzać sporami (dispute manager) i przeciwdziałać powstawaniu konfliktów (preventing conflict).

Absolwentka UW, Faculte International pour l’Enseignement du Droit Compare w Strasburgu, stypendystka Fundacji im. Stefana Batorego (Universita di Bologna, Comparative Law Study, Włochy), senior fellow JAMS International Weinstein Foundation 2019, USA.

Ukończyła aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i złożyła egzamin sędziowski w 2002 r. oraz aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie wraz z egzaminem adwokackim w 2004 r.

Od 2009 r. prowadzi mediacje cywilne, gospodarcze, pracownicze oraz karne oraz pozasądowe w biznesie, administracji oraz w sprawach dyscyplinarnych. Jest wpisana na listy mediatorów przy sądach okręgowych w Warszawie oraz Płocku.

Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Warszawskim.

Trener mediacji cywilnych, gospodarczych w tym mediacji w sporach frankowych.

 

IMG_2605

Ewa Pychowska – radca prawny, mediator sądowy wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Krakowie oraz certyfikowana mediator przy Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, mediator Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (ponad 300 przeprowadzonych mediacji z zakresu kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych w Wyższej Szkole Humanitas, studiów podyplomowych: Prawo medyczne i bioetyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zarządzania zasobami ludzkimi w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach poświęconych mediacji. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa bankowego, prawa gospodarczego oraz administracyjnego.

 

Rogula Cezary Zdjecie male

Cezary Rogula – Adwokat, mediator

Adwokat prowadzący własną Kancelarię Adwokacką i Mediacyjną w Krakowie. Stały mediator oraz mediator w sprawach karnych przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Mediator Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (Wiceprezes w latach 2019-2022, współkoordynator i trener ogólnopolskiego projektu mediacji online) oraz Centrum Mediacji Lewiatan. Współzałożyciel, mediator oraz ambasador GRO Global. Uczestniczył jako mediator, konsultant lub pełnomocnik w pozasądowym rozwiązywaniu krajowych i międzynarodowych sporów cywilnych i gospodarczych, z zakresu własności intelektualnej, rodzinnych, karnych i administracyjnych. Zajmuje się również doraźnym i stałym zapobieganiem i rozwiązywaniem sporów przy przygotowywaniu i realizacji inwestycji budowlanych, także dotyczących relacji sąsiedzkich. Wykładowca i trener negocjacji i mediacji m.in. w Polsce, Austrii, Belgii, Holandii i Indiach.
Ukończył szkolenie Centrum Mediacji Lewiatan dla mediatorów ds. kredytów frankowych; szkolenie Centrum Mediacji przy NRA „Mediacje w Sprawach Frankowych”; Regional Mediator Workshop – East & Southern Europe/West Asia, zorganizowany przez wyspecjalizowane jednostki m.in. przy Banku Światowym ds. rozwiązywania sporów inwestycyjnych oraz Warsaw Arbitration Academy (zorganizowaną przez Chartered Institute of Arbitrators, European Branch oraz Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan).
Uczestnik programu wspólnego doktoratu pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim (UJ) i Uniwersytetem w Antwerpii nt. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (2013-2021). Visiting student na Harvard Law School (2005), uczestnik wymiany w ramach programu Erasmus na Kaholieke Universiteit Leuven (Belgia, gdzie ukończył warsztaty Harvard Law School Program on Negotiation, 2008), visiting researcher na Uniwersytecie w Heidelbergu (2011). Absolwent American Law Program (UJ, Catholic University of America, 2007) oraz studiów podyplomowych z prawa bankowego (UJ, NBP 2011).

 

2023.03.03 Marcin Szargiej – Zdjecie (1)

Marcin Gerard Szargiej – mediator, trener mediacji, pedagog.

Specjalizacja:

– od 2009 roku praktyka mediacyjna w zakresie mediacji cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, z zakresu prawa pracy oraz karnych

– od 2009 roku mediator w sprawach cywilnych rekomendowany przez Stowarzyszenie Mediatorów Polskich 

– od 2015 roku mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku, Łomży i Suwałkach

Szkolenia z zakresu mediacji:

– Szkoła Mediacji (2009)

– Warsztaty nt konstruowania ugód w sprawach karnych, nieletnich, cywilnych i rodzinnych (2009)

– Specjalistyczne szkolenie w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych (2011)

– Specjalistyczne warsztaty trenerskie nt. mediacji w oświacie i mediacji rówieśniczych (2013)

– Trener mediacji, facylitator, moderator i superwizor (2015)

– Kwalifikacja: Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych (ZRK 5C381800023, 2022)

 

DSC07279_pp

Ewa Aleksandra Tacke

Mediatorka (mediacje sądowe – cywilne, gospodarcze oraz mediacje umowne)

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Mgr. Dziennikarstwa i komunikacji społecznej) oraz Studium Podyplomowego na Wydziale Prawa FernUniversität Hagen, Niemcy (Master of Mediation). Stała mediatorka wpisana na listę Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie.

Specjalizacja: mediacje rodzinne (alimenty, ustalenie kontaktów z mał. dzieckiem, podział majątku); mediacje gospodarcze oraz polsko-niemieckie mediacje ponadkulturowe.

Mediatorka pro bono dla organizacji pozarządowych oraz członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych w Polsce; propagatorka kultury dobrego dialogu, mediacji ponadkulturowych oraz porozumienia bez przemocy.

Języki obce: niemiecki, angielski

www.ewatacke-mediacje.pl

 

ZEMKE GÓRECKA AGNIESZKA

Agnieszka Zemke-Górecka – doktor nauk prawnych, adwokat, mediator

od 1994 r. – obecnie – adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku,

od 1998 r. – 2003 r. – radca prawny (obecnie na liście niewykonujących zawodu)

od 2003 r. – obecnie – adwokat, od 2003 r. – obecnie – członek izby adwokackiej w Białymstoku,

od 2011 r. do 2013 r. – Przewodnicząca Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej,

od 2011 r. – 2016 r. – Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,

od 2016 r. – 2021 r. – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku,

od 2018 r. – obecnie – mediator, arbiter Wschodniego Sądu Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku,

od 2019 r. – 2022 r. – Prezes Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej,

od 2019 r. – obecnie – członek Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości,

od 2021 r. – obecnie – członek Naczelnej Rady Adwokackiej, od 2021 r. – 2022 r. – Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej.