Przejdź do głównej sekcji

Kodeks etyki arbitra

Art. 1
Prawość

 1. Obowiązkiem arbitra jest przestrzeganie powszechnie przyjętych norm moralnych, a także godne wykonywanie powierzonych funkcji.
 2. Arbiter obowiązany jest wykonywać swoje funkcje osobiście, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z najwyższą starannością, uczciwie i według najlepszej woli i wiedzy.

Art. 2
Bezstronność

 1. Arbiter obowiązany jest wykonywać swoje funkcje w sposób bezstronny.
 2. Arbiter nie powinien uczestniczyć w rozstrzyganiu sprawy jeśli pozostawał bądź pozostaje ze stroną biorącą udział
  w postępowaniu lub jej pełnomocnikiem w takim stosunku, który mógłby wywołać wątpliwość co do jego bezstronności. Dotyczy to w szczególności sytuacji gdy świadczył jakiekolwiek usługi na rzecz strony postępowania osobiście lub jako współpracownik lub konsultant.
 3. Arbiter powinien wyłączyć się ze sprawy, jeżeli wniosek o wyłączenie złożą lub poprą wszystkie strony uczestniczące
  w postępowaniu.

Art. 3
Niezawisłość

 1. Arbiter, orzekając na podstawie prawa i swojego wewnętrznego przekonania, nie może dopuszczać do sytuacji ulegania
  co do sposobu rozstrzygania sprawy, czy uzależnienia od stron postępowania.

Art. 4
Uczciwość

 1. Arbitra obowiązuje zakaz reklamowania się, zwłaszcza wykorzystywania pełnionej funkcji do prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Naruszeniem zakazu reklamowania się jest jakikolwiek komunikat wyrażony w formie słownej, graficznej bądź audiowizualnej mający skłaniać do skorzystania z usług arbitra.
 3. Niedopuszczalne są komunikaty zawierające element zachęty, nakłaniania, chlubienia się, obietnicy, gwarantowania skuteczności, porównywania, bądź inne elementy wartościujące.

Art. 5
Poufność

 1. Arbiter nie powinien ujawniać tego, co zgodnie z przepisami prawa stanowi tajemnicę, a o czym dowiedział się w związku
  z wykonywanymi funkcjami, w szczególności niedopuszczalne jest ujawnienie treści orzeczenia przed jego doręczeniem stronom.
 2. Arbiter nie może korzystać w interesie własnym lub osoby trzeciej z informacji uzyskanych podczas postępowania
  lub w związku z nim i takich informacji ujawniać dla celów niezwiązanych z postępowaniem, także po jego zakończeniu.

Art. 6
Wolność

 1. Arbiter podczas wykonywania swoich funkcji korzysta z wolności słowa i pisma w granicach prawa i usprawiedliwionych potrzeb.

Art. 7
Godność

 1. Arbiter obowiązany jest unikać publicznego demonstrowania swojego stosunku do stron postępowania, arbitrów oraz innych osób uczestniczących w postępowaniu.
 2. Arbiter nie może publicznie oceniać udziału swojego oraz innych arbitrów w prowadzonych postępowaniach.
 3. Arbiter powinien zwracać uwagę na to, aby jego zachowanie nie naruszało godności osób biorących udział w postępowaniu.
 4. W razie niewłaściwego zachowania osób biorących udział w postępowaniu arbiter winien wykazać się opanowaniem i taktem.

Art. 8
Rzetelność

 1. Arbiter nie może bez ważnych przyczyn uchylać się od rozstrzygania spraw i wypełniania powierzonych czynności.
 2. Arbiter powinien prowadzić postępowanie starannie i sprawnie, rzetelnie oceniać stan sprawy oraz doprowadzić
  do zakończenia sprawy tak szybko, jak to jest możliwe, nie później jednak niż w terminie określonym w Regulaminie Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie.
 3. Arbitra obowiązuje zasada rzetelnego przedstawiania rozliczenia finansowego wydatków poniesionych w związku
  z rozstrzyganiem sprawy oraz poddanie się obowiązującym w Sądzie Arbitrażowym regułom.

Art. 9
Sumienność

 1. Arbiter powinien systematycznie rozwijać swoje kwalifikacje oraz wiedzę niezbędną do należytego wykonywania funkcji arbitra.

Art. 10
Odpowiedzialność

 1. Naruszenie przez arbitra Kodeksu Etyki Arbitra Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, może stanowić podstawę do wyłączenie tego arbitra od orzekania w sprawie, jak również podstawę do jego wykreślenia z „Listy Arbitrów Rekomendowanych przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie”, zgodnie
  z postanowieniami Statutu oraz Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Art. 11
Stosowanie kodeksu do mediatorów

 1. Przepisy Kodeksu Etyki Arbitra Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie stosuje się także
  do mediatorów.