Przejdź do głównej sekcji

Prelegenci

Andrzej Arendarski – Doktor nauk humanistycznych, współzałożyciel i prezes Krajowej Izby Gospodarczej od chwili jej powstania. Pod jego kierownictwem KIG zdobyła powszechny autorytet i stała się autentycznym reprezentantem środowisk gospodarczych zrzeszając 130 organizacji, a poprzez nie kilkaset tysięcy firm.
Jest także przewodniczącym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Małych i Średnich. W latach 2002 – 2003 jako prezes Tel-Energo S.A. oraz NOM Sp. z o.o. działał na rzecz liberalizacji polskiego rynku telekomunikacyjnego. W 1992 r. został powołany nas stanowisko Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w rządzie Hanny Suchockiej. W latach 1989-1993 r. był posłem na Sejm RP. W latach osiemdziesiątych był aktywnie zaangażowany w tworzenie warunków dla istnienia społeczeństwa obywatelskiego i zmian ustrojowych. Działał w niezależnych strukturach oświatowych i wydawniczych, a także współtworzył Towarzystwo Gospodarcze w Warszawie oraz Akcję Gospodarczą.
Ekspert ekonomiczny i działacz gospodarczy. Jest członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, których celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego. Jest wykładowcą uniwersyteckim i autorem licznych publikacji na łamach wielu opiniotwórczych tytułów.
Jest odznaczony wieloma wysokimi odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi, m. in. Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Orderem Uśmiechu.


Ellis Baker jest Partnerem kierującym praktyką budowlaną oraz inżynieryjną w londyńskim biurze White & Case. Ellis Baker posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach dotyczących międzynarodowych projektów budowlanych i inżynieryjnych. Jego doświadczenie obejmuje rozwiązywanie złożonych sporów w drodze negocjacji, postępowań sądowych i arbitrażu, w tym w roli głównego adwokata w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych.


Zbigniew J. Boczek – V-ce Prezes i Niezależny Ekspert, Inżynier Konsultant Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców – Polskiej Organizacji Członkowskiej Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC). Redaktor naczelny Biuletynu „Konsultant SIDiR”. Wykładowca na studiach podyplomowych Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Poznańskiej i Politechniki Gdańskiej.

 


Paul Buckingham przez osiem lat pracował w BP, gdzie jako inżynier chemik był zaangażowany w projektowanie, budowę i uruchamianie projektów naftowych i gazowych, a następnie zdobył uprawnienia adwokata i od tego czasu specjalizuje sie w dużych sporach z zakresu budownictwa, inżynierii i energii. Obecnie prowadzi praktykę w Keating Chambers w Londynie (Anglia), a obszarem jego zainteresowania i zarazem dziedziną, w której dysponuje największym doświadczeniem, jest arbitraż międzynarodowy.
Ponadto posiada szerokie doświadczenie w zakresie arbitrażu prowadzonego zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC), Londyńskiego Sądu Arbitrażu Międzynarodowego (LCIA), Komisji Narodów Zjednoczonych do Spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) oraz innymi zasadami ustanawianymi ad hoc.Uczestniczył również w sporach dotyczących większości standardowych wzorów umów i ich wariantów, w tym wzorów opracowanych przez Połączony Trybunał do Spraw Kontraktów (JCT), Instytut Inżynierii Lądowej (ICE), Instytut Inżynierii Chemicznej (IChemE) oraz Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (FIDIC).
Regularnie reprezentuje klientów przed sądami oraz w związku z krajowymi i międzynarodowymi postępowaniami arbitrażowymi oraz sporami rozstrzyganymi na podstawie orzeczenia sądu lub opinii eksperta. Dysponuje również doświadczeniem na wszystkich etapach alternatywnego rozstrzygania sporów, uwzględniając mediację, rady rozpatrywania sporów, zespoły odwoławcze ds. projektów oraz negocjacje w sprawie ugód bezpośrednich.
Paul Buckingham jest członkiem Komitetu ds. Umów przy Instytucie Inżynierii Chemicznej, odpowiedzialnego za przygotowywanie i aktualizację standardowych wzorów umów opracowanych przez Komitet, a także pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Rozstrzygania Sporów przy Instytucie Inżynierii Chemicznej, odpowiedzialnego za przygotowywanie i aktualizację regulaminu rozstrzygania sporów.


Agnieszka Chylińska jest radcą prawnym w kancelarii Wierzbowski Eversheds. Uczestniczy w złożonych projektach infrastrukturalnych, w szczególności w sektorze publicznym. Specjalizuje się w umowach zawieranych według wzorca FIDIC dla realizacji inwestycji drogowych, w których zamawiającym jest podmiot państwowy. Doradza na wszystkich etapach nabycia i zabudowy nieruchomości. Bierze też udział w projekcie wdrożenia i obsługi Krajowego Systemu Elektronicznego Poboru Opłat Elektronicznych w Polsce. Uczestniczy w konferencjach poświęconych kontraktom FIDIC. W lutym 2011 r. reprezentowała Wierzbowski Eversheds jako prelegent na konferencji „A Polish and international legal perspective on 20 important contractual/ legal issues that arise on real estate and construction projects (based on FIDIC and other contracts)” omawiając kluczowe zagadnienia pojawiające się podczas realizacji projektów budowlanych.


Michał Drozdowicz jest radcą prawnym w zespole Zamówień publicznych w kancelarii Wierzbowski Eversheds. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo w projektach związanych z przygotowywaniem i realizacją inwestycji infrastrukturalnych, głównie w obszarze infrastruktury drogowej i kolejowej. Doradzał w licznych projektach z zakresu zamówień publicznych o dużej wartości, w tym w projektach dotyczących robót budowlanych. Reprezentuje klientów w sprawach spornych, w tym także w sprawach dotyczących odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych związanych z udzielaniem i wykonywaniem zamówień publicznych.


Marcin Dziurda, doktor nauk prawnych, radca prawny. Autor licznych publikacji w czasopismach prawniczych oraz monografii „Reprezentacja Skarbu Państwa w procesie cywilnym”, a także redaktor „Komentarza do ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa”. Od 2006 r. Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.


Lidia Dziurzyńska-Leipert jest Radcą Prawnym i Partnerem w Departamencie Nieruchomości i Budownictwa w warszawskim biurze CMS Cameron McKenna, kierując również zespołem german desk. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze klientów realizujących projekty inwestycyjne oraz przedsięwzięcia infrastrukturalne, realizowane m.in. w formule kontraktów FIDIC, w projektach deweloperskich oraz w sporach budowlanych. Posiada duże doświadczenie dotyczące umów o generalne wykonawstwo, zastępstwo inwestycyjne, umów konsorcjalnych czy umów z architektami.


Siobhan Fahey jest inżynierem budowlanym. Specjalizuje się w prawie budowlanym i rozstrzyganiu sporów budowlanych.
Od 2004 r. pracuje jako niezależny konsultant. W pracy zawodowej koncentruje się przede wszystkim na roli mediatora i arbitra w sporach budowlanych na terenie Irlandii. Świadczy także usługi doradztwa w zakresie umów budowlanych oraz unikania i rozstrzygania sporów.
Siobhan uzyskała tytuł inżyniera w 1996 r. W 1997 r. ukończyła studia prawnicze, a w 2000 r. studia podyplomowe w zakresie arbitrażu. Tytuł biegłego arbitra zdobyła w 2009 r., zaś w 2011 r. uzyskała uprawnienia mediatora akredytowanego przez Królewski Instytut Arbitrażowy (CIArb).
Pracuje na terenie Irlandii, Anglii, a także za granicą, na rzecz firm inżynieryjno-konsultingowych, organów państwowych oraz firm świadczących usługi doradztwa na rzecz wykonawców i deweloperów. Przez pięć lat, począwszy od 1999 r., zajmowała stanowisko Doradcy ds. kontraktów dublińskiej kolei podmiejskiej (LUAS).
Siobhan uczestniczy w pracach zespołów arbitrów i mediatorów organizacji branżowej Engineers Ireland oraz Królewskiego Instytutu Arbitrażowego, jak również zespołu arbitrów przy Irlandzkiej Izbie Adwokackiej (Law Society of Ireland). Jest członkiem Rady ds. Rozstrzygania Sporów Zawodowych (Professional Dispute Board) przy Federacji Komisji ds. Rozstrzygania Sporów (Dispute Board Federation) z siedzibą w Genewie.
Siobhan przewodniczy grupie roboczej FIDIC odpowiedzialnej za opracowywanie wzorów umów z podwykonawcami na urządzenia i budowę z projektowaniem oraz kontraktów na realizację EPC/pod klucz. Była także członkiem grupy roboczej FIDIC zajmującej się aktualizacją wzoru umowy podwykonawczej na roboty budowlane. Regularnie bierze udział jako prelegent w międzynarodowych konferencjach FIDIC i FIDIC/ICC. Jest członkiem komitetu Rady Rozjemstwa w Sporach organizacji branżowej Engineers Ireland, a także zespołu redakcyjnego publikacji Management, Procurement and Law Journal wydawanej przez brytyjskie Stowarzyszenie Inżynierów Budownictwa (Institute of Civil Engineers).


Marek Furtek– radca prawny i wspólnik Kancelarii. Kieruje departamentem postępowań sądowych i arbitrażowych. Prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Arbiter lub pełnomocnik w licznych postępowaniach arbitrażowych krajowych i międzynarodowych przed sądami stałymi (m.in. SAKIG, VIAC, ICC, ZBP) oraz sądami ad hoc. Współautor pierwszego polskiego kodeksu dobrych praktyk spółek giełdowych. Wielokrotnie członek rad nadzorczych spółek publicznych, w tym banków. Pełnił funkcję przewodniczącego walnych zgromadzeń licznych spółek publicznych. Reprezentował m.in. BRE Bank S.A. w sporze powstałym na tle ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ING Bank Śląski S.A. w sprawach o zapłatę (pięć spraw) przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz przed sądami powszechnymi. Ponadto reprezentował Bank Handlowy w Warszawie S.A. w postępowaniu przed sądem polubownym oraz jednego z audytorów należących do „wielkiej czwórki” (przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym), pozwanego w postępowaniu sądowym z powództwa klienta, zakończonym oddaleniem powództwa (sprawa o charakterze precedensowym dla wykładni przepisów o zakresie odpowiedzialności audytorów). Jest prawnikiem rokrocznie rekomendowanym w dziedzinie sporów sądowych i arbitrażu przez dziennik „Rzeczpospolita”, magazyn ekonomiczny „Forbes” oraz międzynarodowe prestiżowe zestawienia firm prawniczych: Legal500 EMEA Chambers Europe oraz European Legal Experts. Włada językiem francuskim i angielskim.


Axel V. Jaeger, Członek VBI (VUBIC), pracownik naukowy FIDIC, DBF Niemcy, urodzony w 1943 roku, posiada tytuły magistra w dziedzinie inżynierii mechanicznej i procesu produkcyjnego. Swoją karierę rozpoczął w sektorze budowlanym, zajmując się kompleksowymi projektami „pod klucz”.
Od 1971 roku współpracował z firmami świadczącymi usługi doradcze i pełnił funkcję dyrektora zarządzającego oraz partnera jednej z wiodących niemieckich firm konsultingowych, SCHMIDT REUTER PARTNER. Był prezesem zarządu NEK Energy Consult AG, Berlin. Prowadzi własną firmę doradczą (usługi inżynieryjne) w Kolonii, która specjalizuje się w zarządzaniu kontraktami i szkoleniach.
Axel Jaeger realizował projekty na całym świecie – w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej, na Środkowym i Dalekim Wschodzie, a także w Afryce i Azji.
Od 1983 roku współpracuje z FIDIC, w szczególności z Komitetem Wykonawczym FIDIC / Zespołami Ekspertów w zakresie standardowych prac kontraktowych i warunków ogólnych. Został również wyznaczony na pracownika naukowego – doradcę technicznego w FIDIC.
Był członkiem Komitetu ds. Kontraktów Elektrycznych i Mechanicznych w odniesieniu do żółtej książki (1983-1987), był prezesem Zespołu Ekspertów ds. Kontraktu Projektowo-Budowlanego w odniesieniu do pomarańczowej książki (1990-1994), a od 1993 roku jest członkiem Komisji Kontraktowej FIDIC.
Był zaangażowany w tworzenie nowych procedur: czerwonej, żółtej, srebrnej i zielonej książki, które opublikowano w 1999 roku.
Otrzymał akredytację koordynatora w zakresie prowadzenia wykładów FIDIC i posiada certyfikat wykładowcy FIDIC dla FIDIC i VBI, a także regularnie występuje z odczytami na Konferencjach Użytkowników FIDIC.
W 2001 roku został wybrany przez międzynarodowe stowarzyszenie na członka Komitetu Wykonawczego FIDIC, WE, przy czym podstawowy zakres jego odpowiedzialności dotyczy Komisji Kontraktowej, CC oraz APA (Assessment Panel for Adjudicators).
Po zakończeniu czteroletniej kadencji członka Komitetu Wykonawczego, zgodnie ze statutem FIDIC, w 2005 roku został ponownie wybrany na członka Komisji Kontraktowej. Należy również do Zespołu Ekspertów pracującego nad nowymi warunkami kontraktu DBO (projekt, budowa, eksploatacja) oraz aktualizacją białej książki, 4 wydanie z 2006 roku.
Od września 2006 roku pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Kontraktowej, a od września 2009 roku jest także Specjalnym Doradcą Komisji Kontraktowej.
Na dorocznej konferencji w Singapurze w 2007 roku otrzymał wyróżnienie w ramach ósmej edycji Nagrody Louisa Prangey’a, nazwanej imieniem prezesa-założyciela FIDIC z 1913 roku.
Axel Jaeger odpowiada za szereg szkoleń VBI (Vubic) niemieckiej części FIDIC oraz niemieckie oceny arbitrażowe (Niemieckie Stowarzyszenie Konsultantów Technicznych).
Jest współautorem książki „FIDIC – A Guide for Practitioners” wydanej w 2010 roku.


Maciej Jamka jest partnerem zarządzającym w warszawskim biurze K&L Gates. Praktykuje we wszystkich dziedzinach polskiego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań spornych, fuzji i przejęć oraz nieruchomości. Reprezentował klientów w niektórych z największych postępowań spornych toczących się w Polsce. Znaczna część doświadczenia Macieja Jamki dotyczy nabywania obiektów komercyjnych, budynków biurowych, niezabudowanych działek oraz gruntów rolnych, a także doradztwo w kwestiach administracyjnych z zakresu projektów budowlanych w Polsce.


Dr Witold Jurcewicz jest radcą prawnym oraz Partnerem w White & Case. Dr Witold Jurcewicz specjalizuje się w sporach, postępowaniach arbitrażowych, prawie handlowym oraz prawie o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Dysponuje znacznym doświadczeniem w zakresie rozwiązywania skomplikowanych sporów budowlanych. Dysponuje również rozległym doświadczeniem w zakresie rynku kapitałowego.


Lukas Klee jest radcą prawnym i dyrektorem działu prawnego Metrostav a.s., jednego z największych przedsiębiorstw budowlanych w Europie Środkowej. W ciągu ostatnich 8 lat miał na co dzień styczność z kontraktami FIDIC, biorąc udział w dużych przedsięwzięciach budowlanych w Republice Czeskiej i w innych państwach.
Zajmował się warunkami FIDIC zarówno podczas podyplomowych studiów prawniczych na Uniwersytecie Nottingham Trent, jak również podczas studiów doktoranckich na wydziale prawa Uniwersytetu Karola w Pradze. Jego dysertacja MBA na Sheffield Hallam University koncentrowała się na wdrażaniu procedur zarządzania roszczeniami w oparciu o najlepsze praktyki FIDIC.
Obecnie pracuje jako zewnętrzny wykładowca międzynarodowego prawa budowlanego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze oraz wykładowca z zakresu FIDIC w Czeskiej Akademii Sądownictwa.
W ramach współpracy z Czeskim Stowarzyszeniem Inżynierów Konsultantów przygotowuje wiele seminariów szkoleniowych w zakresie zagadnień związanych z FIDIC. Opublikował ok. dziesięciu artykułów na temat międzynarodowego prawa budowlanego oraz książkę zatytułowaną Warunki Kontraktowe FIDIC.
Zna język czeski, angielski, francuski, niemiecki i hiszpański (znajomość bierna).


Daniel Kopania jest polskim radcą prawnym. Partner kierujący warszawskim departamentem nieruchomości, budownictwa i infrastruktury kancelarii Clifford Chance z największą praktyką prawa budowlanego na rynku polskim. Doradza inwestorom, podmiotom finansującym, wykonawcom oraz konsultantom zaangażowanym w proces budowlany.


Arkadiusz Korzeniewski jest Adwokatem oraz Partnerem w Departamencie Postępowań Spornych w warszawskim biurze CMS Cameron McKenna. Reprezentuje podmioty przed sądami cywilnymi, karnymi i administracyjnymi, jak również przed polskimi i międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradzaniu i reprezentacji firm budowlanych w tym zwłaszcza w sporach arbitrażowych i cywilnych dotyczących kontraktów budowlanych jak również umów opartych na wzorcach FIDIC.


Bartosz Krużewski jest polskim adwokatem. Partner kierujący warszawskim departamentem postępowań spornych kancelarii Clifford Chance. Ma szerokie doświadczenie w sporach i arbitrażu budowlanym, zarówno krajowym jak i międzynarodowym. Uznany za jednego z najlepszych ekspertów od postępowań spornych w Polsce przez Forbes w roku 2010 i 2011. Chambers Europe i Chambers Global klasyfikują go na pierwszym miejscu w swoim rankingu.


Tomasz Kurek jest adwokatem, radcą prawnym oraz partnerem kierującym Departamentem Nieruchomości i Budownictwa w warszawskim biurze CMS Cameron McKenna. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie nieruchomości i budownictwa oraz prawie gospodarczym i administracyjnym. Jest autorem licznych publikacji w zakresie prawa nieruchomości i prawa inwestycji budowlanych.


Wadim Kurpias jest Radcą Prawnym i Partnerem w warszawskim biurze CMS Cameron McKenna. Kieruje praktyką kancelarii w zakresie Infrastruktury i Finansowania Projektów w Europie Środkowo-Wschodniej. Doradza przy realizacji największych inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych, w szczególności w ramach PPP. Posiada bogate doświadczenie w zakresie negocjowania umów o roboty budowlane oraz doradztwa w zakresie użytkowania gruntów i uzyskiwania zezwoleń.


Stephan Kyutchukov jest członkiem bułgarskiej palestry, partnerem oraz szefem działu ds. nieruchomości i budownictwa w bułgarskiej Kancelarii Prawnej Djingov, Gouginski, Kyutchukov & Velichkov . Stephan Kyutchukov jest przede wszystkim prawnikiem transakcyjnym, a jego doświadczenie związane z budownictwem dotyczy przedsięwzięć infrastrukturalnych oraz inwestycji komercyjnych, mieszkalnych i przemysłowych. Prowadził on sprawy jako radca prawny inwestorów, jak i banków finansujących.


Hilary McDowell jest partnerem, kierującym Praktyką Nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej a także Sektorem Nieruchomości i Budownictwa w CMS Cameron McKenna. Specjalizuje się w transakcjach nabycia nieruchomości, finansowaniu i strukturyzacji takich transakcji, projektach budowlanych i wynajmie, między innymi hoteli, budynków o charakterze handlowo-rekreacyjnym, magazynów, supermarketów, hipermarketów i budynków biurowych.


Dr Rafał Morek praktykuje w zakresie spraw sądowych i pozasądowym rozstrzyganiu sporów, w szczególności dotyczących prawa gospodarczego i prawa spółek. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sektorze finansowym oraz w zakresie kontraktów i nieruchomości. Aktualnie pełni także funkcję adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2009 r. został powołany do pełnienia funkcji w Radzie ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministerstwie Sprawiedliwości.


Aisha Nadar, BSEE, MBA, LL.M. Od ponad 25 lat Aisha Nadar jest zaangażowana we wdrażanie programów transgranicznych o dużej skali, głównie w obszarze obronności. Doświadczenie w zarządzaniu zamówieniami i umowami międzynarodowymi zdobyła m.in. na stanowiskach kierowniczych w Stanach Zjednoczonych i w krajach Bliskiego Wschodu. Strony postępowania, pełnomocnicy stron oraz trybunały arbitrażowe regularnie korzystają z jej usług w sprawach rozstrzyganych w arbitrażu międzynarodowym i komisjach arbitrażowych. Aisha Nadar świadczy również usługi doradcze na rzecz stron postępowania w sprawach nieprocesowych dotyczących zamówień (umowy, strategia zamówień, zarządzanie programem i zapobieganie sporom). Praktykę w zakresie usług doradczych w sprawach dotyczących zamówień oraz rozstrzygania sporów łączy z ustawicznym kształceniem akademickim, a także nauczaniem. Jako wizytujący pracownik naukowy prowadzi kursy z zakresu umów budowlanych oraz rozstrzygania sporów na Uniwersytecie Londyńskim (Queen Mary). Obecnie jest również członkiem Grupy Zadaniowej ds. Aktualizacji Warunków FIDIC, Komitetu ds. Procedur i Usług Świadczonych na podstawie Regulaminu UNCITRAL przy Izbie Handlowej w Sztokholmie oraz Stałego Komitetu Międzynarodowego Centrum Ekspertyz przy Międzynarodowej Izbie Handlowej.


Ilia Nikiforow, specjalizacja: Międzynarodowe transakcje handlowe i rozwiązywanie sporów (prawo budowlane, prawo własności intelektualnej, międzynarodowy arbitraż i spory sądowe)
Ilia Nikiforow jest jednym z założycieli firmy. Dysponuje bezcennym doświadczeniem w zakresie międzynarodowego arbitrażu i sporów sądowych, prawa budowlanego, prawa własności intelektualnej i projektów budowlanych. Jako znana osobistość na arenie arbitrażu rosyjskiego, Ilia Nikiforow jest uznawany za najwyższej klasy specjalistę w zakresie rozwiązywania sporów. Zespół ds. Arbitrażu działający w firmie jest niezmiennie uważany za lidera w dziedzinie rozwiązywania sporów w Rosji. Aktywność Ilii w środowisku zawodowym przyczyniła się do powołania go na członka Komitetu ds. Arbitrażu przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu Prawników i Komitetu ds. Eurazji przy Amerykańskim Stowarzyszeniu Prawników.
Ilia Nikiforow jest dobrze znany w środowisku arbitrażu międzynarodowego jako doświadczony prawnik. Figuruje na liście arbitrów Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów (ICDR), Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), Międzynarodowego Centrum Arbitrażowego w Wiedniu, Instytutu Arbitrażowego przy Sztokholmskiej Izbie Handlowej, jak również instytucji krajowych w Rosji i Europie Wschodniej. Występował jako doradca przed sądami krajowymi wyższej instancji na każdym szczeblu, Międzynarodowym Sądem Arbitrażu Handlowego w Moskwie oraz międzynarodowymi instytucjami arbitrażowymi, takimi jak Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC), Londyński Sąd Arbitrażu Międzynarodowego (LCIA) i Sztokholmska Izba Handlowa (SCC). Często pełni rolę doradcy/eksperta w zakresie prawa rosyjskiego w odniesieniu do prowadzonych na całym świecie sporów sądowych o charakterze handlowym oraz arbitrażu międzynarodowego.
Ilia uzyskał kwalifikacje z zakresu inżynierii komputerowej przed zdobyciem wykształcenia prawniczego, dzięki czemu rozważnie kieruje on praktyką firmy w zakresie IT/WI Klienci doceniają kompleksową i nastawioną na biznes obsługę zapewniającą ochronę ich aktywów IT/WI. Zespół ten zrealizował różnorodne projekty dotyczące, między innymi, opracowania ogólnej strategii w zakresie własności intelektualnej (WI) na rzecz klientów działających w tej branży, zapobiegania fałszerstwom, sporów z zakresu własności intelektualnej oraz sporów sądowych związanych z umowami licencyjnymi. Jego szczególnie mocnym punktem są kwestie dotyczące technologii informacyjnych.
Ekspertyzy Ilii Nikiforowa zostały uznane przez sądy amerykańskie, brytyjskie, niemieckie, holenderskie i francuskie. Od 1997 roku Ilia Nikiforow wykłada na Wydziale Prawa Państwowego Uniwersytetu w Sankt Petersburgu. Wielokrotnie wypowiadał się w kwestiach związanych z prawem i praktyką prawniczą podczas konferencji prawniczych, opublikował również szereg prac na temat rosyjskiego prawa handlowego. Jest współautorem jednego z wiodących Komentarzy do kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej.
Nikiforow biegle włada językiem angielskim i dysponuje doświadczeniem w zakresie zagranicznych systemów prawnych, tradycji prawa kontynentalnego i zwyczajowego, co ułatwia przekazywanie wniosków decydentom wywodzącym się z różnych kultur prawnych.


Anna Ochocka jest radcą prawnym w kancelarii Wierzbowski Eversheds. W ramach swojej specjalizacji zajmuje się głównie projektami infrastrukturalnymi, w tym realizowanymi w formule PPP. Posiada także doświadczenie w zakresie szeroko pojętej obsługi prawnej związanej z obrotem nieruchomościami oraz prowadzeniem procesu inwestycyjnego i procesu komercjalizacji nieruchomości. W ostatnich latach w jej praktyce dominują projekty związane z budową i eksploatacją autostrad, w których aktywnie uczestniczy w ramach obsługi prawnej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Bierze też udział w obsłudze prawnej realizowanego przez GDDKiA projektu polegającego na wdrożeniu i eksploatacji Krajowego Systemu Poboru Opłat Elektronicznych w Polsce.


Adam Olszewski, radca prawny, Dyrektor Departamentu Arbitrażu w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Autor publikacji z zakresu arbitrażu oraz rozwiązywania sporów wynikających z umów o roboty budowlane.


Imię i nazwisko: András Rév
Wykształcenie: Magister, inżyniera lądowa
Stanowisko: Główny (starszy) konsultant, Partner, Z & Partners Consulting Engineers Ltd.
Główny obszar działań: Kontrakty FIDIC, doradztwo w zakresie kontraktów, zarządzanie reklamacjami i zmianami zleceń, rozstrzyganie sporów, zamówienia publiczne, szkolenia FIDIC.
Doświadczenie zawodowe: 31 lat doświadczenia w opracowywaniu i zarządzaniu krajowymi i zagranicznymi projektami budowlanymi przez cały proces budowlany/ okres eksploatacji. Interpretacja i dostosowywanie przepisów FIDIC na Węgrzech. Prowadzenie szkoleń w zakresie FIDIC. Wykładowca na Politechnice w Budapeszcie. Arbiter (w projektach krajowych i międzynarodowych)
Znajomość języków: angielski, arabski.
Wcześniejsze projekty: Projektowanie dróg w Algierii; Projekt metra w Trypolisie oraz nadbrzeżnej kolei, obejmujący opracowanie struktury całego przedsięwzięcia (Libia); Przebudowa linii metra Millennium w Budapeszcie (współfinansowanej przez EBOR), opracowanie dokumentacji przetargowej, funkcji „Inżyniera”; Przebudowa 47 km odcinka linii tramwajowej Budapeszcie (współfinansowanej przez EBOR): opracowanie dokumentacji przetargowej, funkcji „Inżyniera”; Zamówienie publiczne dla programu rozwoju regionalnego Phare pod nazwą „Orpheus”’ (projekty inżynieryjne i budowlane); Linia metra Dél-Buda – Rákospalota metro 4 (Budapeszt, 7.3 km, podwójny tunel, 10 stacji, współfinansowany przez UE) szef zespołu ekspertów ds. zarządzania reklamacjami i zmianami zleceń, Inżynier
Uprawnienia zawodowe: Ekspert, inżynieria lądowa; doradca ds. zamówień publicznych; arbiter AHCEA -Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Architektów (członek FIDIC)
Członkostwo w organizacjach krajowych i zagranicznych: Członek Zarządu AHCEA (węgierski członek FIDIC), Członek Komitetu Organizacyjnego Corocznej Konferencji FIDIC w Budapeszcie w 2006 r. (750 uczestników), Przewodniczący węgierskiego Oddziału brytyjskiego Instytutu Inżynierii Lądowej (ICE), Członek Komisji EFCA (Europejskiego Stowarzyszenia Inżynierów Konsultantów), Członek Komisji ds. Tworzenia Możliwości Rozwojowych FIDIC (w tym charakterze przygotował Moduł Zarządzania Zasobami Ludzkimi dotyczący materiałów szkoleniowych wykorzystywanych na świecie i był organizatorem i przewodniczył warsztatom poświęconym tej samej kwestii, które odbyły się na corocznej konferencji FIDIC w Acapulco w Meksyku)


Łukasz Rozdeiczer, jest adwokatem stanu Nowy York, solicitorem Anglii i Walii oraz jest wpisany na listę prawników zagranicznych Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Mecenas Rozdeiczer jest Adjunct Professor of Law Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie i wykładowcą School of International Arbitration, na Uniwersytecie Londyńskim. Uczy rozwiązywania sporów, mediacji i negocjacji.
Mecenas Rozdeiczer ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz Harvard University, a także jest absolwentem studiów na Cambridge University we współpracy z Uniwersytem Warszawskim oraz specjalistycznych studiów z zakresu Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego w School of International Arbitration, London University i Chartered Institute of Arbitrators.
Mecenas Rozdeiczer specjalizuje się w postępowaniu arbitrażowym i mediacji ze szczególnym uwzględnieniem sporów handlowych i inwestycyjnych, w sporów związanych z branżą budowlaną, infrastrukturalną oraz energetyczną, a także w sporów pomiędzy wspólnikami. Doradza także w skomplikowanych negocjacjach w transakcjach i sporach. Praktykował w USA, Anglii i w Polsce doradzając klientom w sporach toczących się w sądach powszechnych oraz arbitrażowych takich jak: KIG, LCIA, UNCITRAL, ICC, ICSID, SCC, VIAC i FOSFA.
Od dziesięciu lat jest aktywnym mediatorem. Jest wpisany m.in. na listę mediatorów przy KIG oraz wielu sądów państwowych. Mecenas Rozdeiczer zajmował się również mediacjami jako pracownik naukowy Program on Negotiation, Harvard Law School, dyrektor Harvard Mediation Program oraz był konsultantem Banku Światowego w zakresie rozwoju mediacji i arbitrażu.


Dr Wojciech Sadowski, adwokat, prowadzi praktykę w zakresie sporów sądowych i arbitrażowych. Reprezentował klientów w złożonych sprawach gospodarczych przed sądami polskimi oraz krajowymi i międzynarodowymi sądami arbitrażowymi. Równolegle z pracą praktyka, Wojciech Sadowski rozwija karierę jako pracownik naukowy koncentrując się głównie na kwestiach rozstrzygania sporów międzynarodowych. Wojciech Sadowski jest adiunktem w Zakładzie Prawa Międzynarodowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.


Paweł Samborski jest adwokatem oraz Partnerem w praktyce Rozwiązywania Sporów w warszawskim biurze White & Case. Paweł Samborski specjalizuje się w postępowaniach spornych prowadzonych przed sądami arbitrażowymi i powszechnymi, w szczególności z zakresu inwestycji budowlanych. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu międzynarodowych i polskich inwestorów, wykonawców i konsultantów przed sądami powszechnymi i w postępowaniach arbitrażowych zgodnie z regulaminem UNCITRAL, ICC i Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.


Matthew Smith, partner z londyńskiego biura K&L Gates, reprezentuje brytyjskich i zagranicznych klientów w zakresie projektów i sporów transportowych, energetycznych i infrastrukturalnych. Reprezentuje właścicieli, wykonawców oraz konsultantów w licznych sporach wykorzystując różne metody ich rozstrzygania, w tym w drodze postępowań sądowych, arbitrażu i mediacji. Posiada doświadczenie w opracowywaniu kontraktów dla właścicieli, konsultantów i wykonawców oraz zmian standardowych form umów, w tym min. FIDIC, JCT, ICE, IChemE, LOGIC oraz AIPN i RIBA, warunków GC Works i PSC oraz ACE , w celu dostosowania do konkretnego projektu i negocjowania warunków kontraktu.


Michał Subocz jest radcą prawnym oraz Partnerem w praktyce Rozwiązywania Sporów w warszawskim biurze White & Case. Michał Subocz specjalizuje się w postępowaniach spornych prowadzonych przed sądami arbitrażowymi i powszechnymi, przede wszystkim dla sektora budowlanego. Jego doświadczenie obejmuje reprezentowanie międzynarodowych i polskich spółek w postępowaniach dotyczących projektów prowadzonych w Polsce. Uczestniczył w sporach – głównie w oparciu o reguły FIDIC – dotyczących inwestycji infrastrukturalnych, centrów handlowych, autostrad, tuneli czy stadionów.


Rafał Waszkiewicz – radca prawny, partner w kancelarii SK&S, do której dołączył w 1997 roku. Specjalizuje się w prawie procesowym. Zajmuje się postępowaniami przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi z zakresu prawa cywilnego, w tym sporami dotyczącymi realizacji dużych inwestycji budowlanych oraz z zakresu prawa handlowego. Doradza w postępowaniach upadłościowych oraz administracyjnych, a także w kontraktach budowlanych (FIDIC i non-FIDIC).


Lech Witecki, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Absolwent Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej, specjalizacja – finanse. W latach 2007-2008 Prezes Zarządu Fundacji „Fundusz Współpracy” zajmującej się obsługą zagranicznych środków pomocowych.
W latach 1998-2007 zatrudniony w Najwyższej Izbie Kontroli, ostatnio na stanowisku doradcy ekonomicznego, odpowiedzialnego za nadzór i koordynację kontroli prawidłowości wdrażania, zarządzania oraz wykorzystywania przez Polskę funduszy Unii Europejskiej. Równolegle nauczyciel akademicki wykładający metody pozyskiwania, wykorzystywania i kontroli funduszy strukturalnych oraz ekonomię i finanse na różnych kierunkach i poziomach studiów, m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Autor i współautor publikacji z zakresu kontroli środków unijnych i finansów oraz podręcznika dla studentów wydziałów ekonomicznych, obejmującego podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstw. Ekspert Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD/SIGMA) z ramienia NIK w projektach pomocy międzynarodowej.
Do marca 2007 r. – członek Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych, działającej przy Komitecie Kontaktowym Szefów Najwyższych Organów Kontroli Unii Europejskiej.
W dniu 12 maja 2008 roku Premier Donald Tusk powierzył Lechowi Witeckiemu pełnienie obowiązków Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych Autostrad.


Zbyszko Wizner – radca prawny i doradca podatkowy. Od 2000 roku partner w kancelarii SK&S. Doradza wielu znaczącym inwestorom zagranicznym. Oprócz praktyki ogólnoprawnej, doradza w zakresie procesów budowlanych i infrastrukturalnych, między innymi w kontraktach budowlanych (FIDIC i non-FIDIC), w tym w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz w postępowaniach administracyjnych z zakresu inwestycji budowlanych.


Volodymyr Yaremko jest radcą prawnym, specjalizuje się w rozstrzyganiu sporów przed sądami krajowymi, a także w międzynarodowych postępowaniach arbitrażu handlowego. Posiada doświadczenie w sporach związanych z handlem zagranicznym, nieruchomościami, budownictwem, telekomunikacją i rolnictwem. Posiada również bogate doświadczenie w sprawach z zakresu windykacji należności, wykonania umów sprzedaży i dostawy oraz w sporach dotyczących budownictwa. Prowadził sprawy zgodnie z Regulaminami Arbitrażowym ICC, UNCITRAL, SCC, VIAC oraz ICAC w Ukraińskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.
Reprezentował szwajcarską spółkę w sporze prowadzonym zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym UNCITRAL, związanym z wartą ponad 7 milionów euro umową na wykonanie robót zawartą z władzami Ukrainy. Reprezentował także jednego z wiodących ukraińskich operatorów sieci komórkowej w sporze prowadzonym zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym ICC i dotyczącym międzynarodowej umowy w zakresie roamingu GSM zawartej z rosyjskim operatorem sieci komórkowej.
Praktyka: Rozstrzyganie sporów, w szczególności międzynarodowy arbitraż handlowy i inwestycyjny; Nieruchomości i budownictwo
Branża: Rolnictwo, budownictwo
Członkostwo: Ukrainian Bar Association (Wicedyrektor Oddziału we Lwowie), Austrian Arbitration Association, Young Austrian Arbitration Practitioners, LCIA Young International Arbitration Group, ICC Young Arbitrators Forum, ASA Below 40, ICDR Young & International, Cepani 40, Young ICCA.


Zoltán Záhonyi (ur. 1967 r.) uzyskał tytuł magistra w dziedzinie budownictwa lądowego (Budapeszt, 1991 r.) oraz ukończył podyplomowe studia prawnicze (Budapeszt, 2004 r.). Podczas swojej edukacji oraz we wczesnym okresie kariery zdobywał międzynarodowe doświadczenie w różnych dziedzinach budownictwa lądowego w kilku państwach europejskich (Austria, Niemcy, Islandia i Wielka Brytania).
Na początku lat 90. po raz pierwszy zetknął się z doradztwem inżynieryjnym i umowami FIDIC. Odegrał ważną rolę w rozpowszechnianiu stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC na Węgrzech – między innymi przetłumaczył na język węgierski Czerwoną Księgę FIDIC z 1999 r., Zieloną Księgę, Pomarańczową Księgę z 1995 r. oraz Białą Księgę.
Oprócz świadczenia usług doradczych na rzecz inżynierów, zamawiających oraz wykonawców w ramach dużych projektów infrastrukturalnych, od 2007 r. był również członkiem licznych Grup Roboczych oraz Komisji Kontraktowej międzynarodowej organizacji FIDIC (członkiem Komisji został w 2009 r.). Został wpisany na listę arbitrów na Węgrzech, jest również akredytowanym międzynarodowym trenerem FIDIC. Poza prowadzeniem 3-4 corocznych kursów FIDIC na Węgrzech, pan Zahonyi zaczął wykorzystywać swoje umiejętności szkoleniowe także na arenie międzynarodowej (Ryga, Doha, Lagos, Katmandu i Manila).
W ostatnim czasie pan Záhonyi utworzył spółkę zajmującą się doradztwem inżynieryjnym (Z & Partners) skupiającą jeszcze trzech inżynierów o dużym doświadczeniu. Celem spółki jest świadczenie usług doradczych w zakresie kontraktów budowlanych w oparciu o bogate doświadczenie praktyczne.