Przejdź do głównej sekcji

Podstawowe zasady redakcyjne

  1. Tekst główny

Times  New  Roman, 12  pkt; interlinia  1,5; tekst wyjustowany; tytuły rozdziałów i podrozdziałów pogrubione (numeracja arabska: 1, 1.1., 1.1.1. etc.).

  1. Przypisy

Przypisy umieszczamy u dołu strony; w tekście polskojęzycznym powinny zostać umiejscowione przed przecinkiem lub kropką kończącą zdanie, w tekście angielskojęzycznym za kropką kończącą zdanie (Zgodnie z xxx, abc1. / According to xxx, abc.1); czcionka Times  New  Roman,  10 pkt;  interlinia 1; tytuły źródeł wskazane kursywą; przypis powinien kończyć się kropką.

Przykłady:

a/ Monografie

T. Fecak, International Investment Agreements and EU Law, Kluwer Law International 2016, s. 531. [w tekście w j. angielskim „p.” zamiast „s.”]

przy kolejnym powołaniu

T. Fecak, International Investment Agreements…, s. 542.

b/ Czasopisma

A. Asteriti, Environmental Law in Investment Arbitration: Procedural Means of Incorporation, The Journal of World  Investment & Trade 2015, nr 16, s. 250. [w tekście w j. angielskim no. zamiast „nr”, a także „p.” zamiast „s.”]

przy kolejnym powołaniu:

A. Asteriti, Environmental Law in Investment Arbitration…, s. 261.

c/ Orzecznictwo zagraniczne i międzynarodowe [w razie możliwości z hiperłączami i podaniem daty dostępu]

Elektrim SA v. Vivendi Universal SA, [2007] EWHC 11 (Comm), za: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2007/11.html (dostęp 30.07.2019 r.)

Omnium de Traitement et de Valorisation SA v. Hilmarton Ltd, (1999) 2 All ER (Comm) 146, za: http://www.newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=notice_display&id=885 (dostęp 30.07.2019 r.)

d/ Orzecznictwo polskie [z numerami SIP Lex / Legalis]

Wyr. SN z 23.3.2007 r., V CSK 477/06, SIP Lex nr 47003

Wyr. WSA w Warszawie z 25.10.2012 r., II SAB/Wa 252/12, SIP Lex nr 1241714

e/ Orzecznictwo arbitrażowe [w razie możliwości z hiperłączami i podaniem daty dostępu]

ADF Group Inc. v. United States of America, ICSID Case No. ARB(AF)/00/1, Procedural Order No. 3 Concerning the Production of Documents, za: http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0008.pdf (dostęp 30.07.2019 r.)

ICC Case No. 7920, 1993 r., (w:) A.J.  van den Berg (red.), XXIII Yearbook Commercial Arbitration, Kluwer Law International 1998, s. 80 [w tekście w j. angielskim „p.” zamiast „s.”]

  1. Zapis dat w tekście głównym i przypisach

Numeryczny, z zerami przed wskazaniem dnia i miesiąca (np. 01.02.2020 r. w tekście w j. polskim, 01.02.2020 w tekście w j. angielskim).

  1. Odesłania do aktów prawnych

Zwykła czcionka (np. ustawa z 05.02.2006 r. o abc…), ze wskazaniem Dziennika Ustaw w przypisie (D.U. z 2010 r., Nr …, poz. …), ew. z dopiskiem „ze zm.” (jeżeli ukazał się tekst jednolity).