Przejdź do głównej sekcji

Informacje o konkursie

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej wraz z Instytutem Europejskich Studiów Prawniczych w Osnabrück mają zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych studentów i ich profesorów do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Arbitrażowym w Warszawie dotyczącym projektu Wspólnej Ramy Odniesienia (DCFR) oraz problemów proceduralnych postępowania arbitrażowego.

Celem Konkursu jest popularyzowanie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie projektu Wspólnej Ramy Odniesienia przygotowanego przez tzw. Study Group on European Civil Code oraz Grupę Badawczą ds. Prawa Prywatnego WE (Acquis Group), a także promowanie rozwiązywania międzynarodowych sporów handlowych w oparciu o ten projekt na drodze postępowania arbitrażowego. Konkurs ma przyczynić się do promowania wiedzy na temat procesu unifikacji Europejskiego Prawa Prywatnego, a także uwydatnić ogromne znaczenie DCFR jako kompletnego zbioru reguł, które w istotny sposób ułatwią rozstrzyganie sporów, zwłaszcza w arbitrażu międzynarodowym. Konkurs będzie okazją do przeprowadzenia publicznej dyskusji na temat opracowanego tekstu prawnego DCFR – Zasad, Definicji i Prawa Modelowego Europejskiego Prawa Prywatnego oraz możliwości ich stosowania w praktyce w postępowaniu arbitrażowym. Dla młodych uczestników będzie to również okazja do wystąpienia w roli pełnomocnika przed Zespołem Orzekającym, zdobycia doświadczeń praktycznych i doskonalenia już nabytych umiejętności.

Konkurs polega na przeprowadzeniu symulacji postępowania arbitrażowego na podstawie fikcyjnego stanu faktycznego. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z aktualnym Regulaminem Sądu Arbitrażowego przy KIG. Problem prawny powinien być rozstrzygnięty zgodnie z projektem Wspólnej Ramy Odniesienia (DCFR), przy założeniu, że DCFR jest prawem obowiązującym.

Konkurs składa się z dwóch etapów:
Pierwszym jest etap pisemny, w ramach którego zadaniem drużyny jest przygotowanie dwóch pism procesowych – pozwu oraz odpowiedzi na pozew.
Do etapu ustnego zaproszonych zostanie osiem drużyn, których pisma procesowe zdobędą najwyższe oceny. Drużyny te wezmą udział w symulowanych rozprawach, podczas których, występując w roli pełnomocnika powoda lub pozwanego przedstawią swoją argumentację przed Zespołem Orzekającym.

Zarówno pisma procesowe jak i ustne wystąpienia drużyn będą oceniane przez niezawisły i bezstronny Zespół Orzekający. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich Arbitrów, aby dołączyli do przedsięwzięcia i wspólnie tworzyli wartościowe dla nas wszystkich doświadczenie. Szanowni Arbitrzy, Państwa wkład będzie nieoceniony. Będzie to również okazja do spotkania wybitnych profesorów, innych znakomitych praktyków i ambitnych studentów.

Konkurs odbywał się będzie w języku angielskim.

Zapraszamy ambitnych, zmotywowanych i pełnych entuzjazmu studentów, aby tworzyli i zgłaszali do udziału w Konkursie zespoły liczące od 2 do 6 członków.

Harmonogram Konkursu:

  • 10 kwietnia 2012 – publikacja Problemu
  • 27 kwietnia 2012 – ostateczny termin na zadawanie pytań dotyczących Problemu
  • 30 kwietnia 2012 – ostateczny termin rejestracji drużyn
  • 25 maja 2012 – ostateczny termin złożenia pozwu
  • 29 czerwca 2012 – ostateczny termin złożenia odpowiedzi na pozew
  • 30 lipca 2012 – ogłoszenie ośmiu drużyn zakwalifikowanych do etapu ustnego
  • 7-9 listopada 2012 – finał konkursu w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy KIG

Wszelkie zapytania dotyczące Konkursu proszę kierować na adres: moot@sakig.pl