Przejdź do głównej sekcji

Biuletyn Arbitrażowy

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej zaprasza zainteresowanych autorów do składania artykułów o tematyce arbitrażowej do wznowionego Biuletynu Arbitrażowego.

Przesłane artykuły mogą być przygotowane w języku polskim lub angielskim. Artykuły nie powinny przekraczać 6000 słów (wliczając ewentualne przypisy) i powinny zostać zredagowane zgodnie z zasadami redakcyjnymi opublikowanymi na stronie SA KIG. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do przesyłania artykułów drogą elektroniczną do 15 września 2021 r. na adres: sekretariat@sakig.pl

SA KIG zastrzega możliwość odmowy publikacji artykułu w przypadku braku zgodności jego tematu z celem publikacji lub dużej liczby nadesłanych materiałów, jak również wprowadzania zmian o charakterze redakcyjnym (za zgodą autora). Artykuły powinny stanowić teksty oryginalne, które nie były publikowane w innych czasopismach.