Przejdź do głównej sekcji

Barbara Jelonek-Jarco

Barbara Jelonek-Jarco
Imię i nazwisko

Barbara Jelonek-Jarco

Stopień naukowy
Dr
Uprawnienia
adwokat
Narodowość

Polska

Język
 • Polski
 • Angielski
Dziedziny
 • Nieruchomości
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1982

Miejscowość

Kraków

Kraj

Polska

Kariera

IMI Certified Mediation Advocate, od 2023 r.

Co-managing partner Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp.k od 2018 r.

Adiunkt, Katedra Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytet Jagielloński, od 2016 r.

Lider Praktyki Nieruchomości Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp.k od 2015 r.

Partner, Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp.k., od 2012 r.

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, od 2011 r.

Doktor nauk prawnych, Uniwersytet Jagielloński, od 2010 r.

Publikacje
 1. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2011
 2. Ustawa o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych. Komentarz, red. serii prof. dr hab. Konrad Osajda, red. tomu dr hab. Bogusław Lackoroński (wspólnie z A. Zbiegień-Turzańską, B. Glinieckim, K. Królikowską, S. Kosteckim, Sz. Pawelec), Legalis 2023
 3. Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe. Komentarz. Tom VI B. (wspólnie z K. Osajdą, M. Berkiem, J. Biernatem, B. Glinieckim, M. Kućką, K. Pałką, J. Zawadzka, J. Zębalą), wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2018
 4. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu wieczystoksięgowym. Komentarz (wspólnie z M. Kućką, J. Pisulińskim, Ł. Przyborowskim, Swaczyną, J. Zawadzką), wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2014

Artykuły, rozdziały w monografiach:

 1. Uwagi do projektu ustawy o działalności franczyzowej, Prawo w działaniu, Tom 54, Sprawy cywilne, 2023.
 2. Zarząd osiedlem domów – uwagi o potrzebie regulacji prawnej, Monitor Prawniczy, Nr 7/2023, Warszawa 2023.
 3. O konieczności regulacji prawnej umowy franczyzy – uwagi do raportu „Faktyczna nierówność stron umowy franczyzy w Polsce”, Prawo w działaniu. Sprawy Cywilne 2022, nr 50
 4. Jeszcze o wzruszalności domniemań z art. 3 u.k.w.h. – uwagi na kanwie wyroku Sądu Najwyższego z 10.01.2020 r., (I CSK 451/18), Rejent 2022, nr 8
 5. Wyodrębnienie nieruchomości lokalowej – zagadnienia z praktyki, Rejent 2021, nr 8
 6. O ograniczonej kognicji sądu wieczystoksięgowego i konsekwencjach jej przekroczenia – na przykładzie uchwały SN z 11.4.2019 r. oraz wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 19.11.2019 r., Transformacje Prawa Prywatnego 2021, nr 3
 7. Klauzule earnout oraz clawback w umowach sprzedaży nieruchomości, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2021, zeszyt 1
 8. Charakter służebności przesyłu oraz jej zakres, Monitor Prawniczy 2020, nr 15
 9. Artykuł 2 ust. 1a ustawy o własności lokali – czyli o samodzielności lokalu raz jeszcze, Rejent 2018, nr 3
 10. Przesłanki i zakres prawa nabycia nieruchomości rolnej przez Agencję Nieruchomości Rolnych, Rejent 2017, nr 7
 11. Skutki dokonania czynności prawnej wbrew zakazowi orzeczonemu przez sąd w postanowieniu o zabezpieczeniu, [w] Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, red. T. Targosza, P. Podreckiego i P. Kostańskiego, wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017
 12. Obowiązki notariusza a przesłanka dobrej wiary z art. 6 u.k.w.h., Krakowski Przegląd Notarialny 2016, nr 1
 13. Obalenie domniemań z art. 3 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, [w:] Nie tylko hipoteka… Zeszyt jubileuszowy dedykowany Profesorowi Jerzemu Pisulińskiemu, pod red. M. Kućki i K. Pałki, wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015
 14. The Influence of Violation of the Independence and Impartiality Rules on the Enforceability and Effectiveness of the Arbitral Award (wspólnie z J. Zawadzką), [w:] Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration, pod red. K. Belohlávek, N. Rozehnalová, F. Filip Cerný, wydawnictwo Juris Publishing, New York 2014
 15. Artykuł 63 k.c.: uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:] Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, pod red. J. Pisulińskiego, F. Zolla i P. Tereszkiewicza, wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2012
 16. The Granting of a Temporary Injunction in the Course of Proceeding before a Polish State Court or a Court of Arbitration [w:] Litigation, Arbitration & Dispute Resolution 2010, pod red. O. Hargreaves, wydawnictwo Executive View Media Limited, London 2010
 17. Umowne prawo odstąpienia od umowy (art. 395 k.c.), Przegląd Sądowy 2008, nr 6
Adres www

Przejdź do strony