Przejdź do głównej sekcji

Andrzej Kubas

Andrzej Kubas
Imię i nazwisko

Andrzej Kubas

Stopień naukowy
dr. hab. prof. UJ
Uprawnienia
Adwokat
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Polski
 • Niemiecki
Dziedziny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Nieruchomości
 • Prawo administracyjne
 • Prawo bankowe
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo energetyczne i surowce
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo spółek
 • Prawo ubezpieczeniowe i odpowiedzialność odszkodowawcza
 • Prawo własności intelektualnej
Rok urodzenia

1941

Miejscowość

Kraków

Kraj

Polska

Kariera

Edukacja
1976 – 1978 stypendium Fundacji Humboldta

1976 obrona rozprawy habilitacyjnej

1969 doktorat, wpis na listę adwokatów

1966 egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym

1964 – 1976 adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

1963 studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego


Doświadczenie
Adwokat, Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaangażowany w działalność dydaktyczną i naukową. Kierownik Katedry Prawa Cywilnego na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 2004-2007. Związany z Katedrą do dnia dzisiejszego – prowadzi warsztaty z procedury cywilnej, dzieląc się swym doświadczeniem zawodowym ze studentami ostatnich lat prawa.

Specjalista z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz transgranicznych postępowań sądowych i arbitrażowych. Występował wielokrotnie przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, sądami arbitrażowymi. Prowadził wiele postępowań sądowych o uznanie w Polsce zagranicznych wyroków sądów powszechnych i arbitrażowych. Z sukcesami reprezentował przed polskimi sądami poszkodowanych w tzw. sprawach zabużańskich; był jednym z pierwszych adwokatów w Polsce, którzy podjęli się prowadzenia postępowań grupowych.

Posiada na swoim koncie kilkadziesiąt publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego i międzynarodowego obrotu prawnego. Występował na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych prawu cywilnemu, procedurze cywilnej i międzynarodowemu obrotowi prawnemu w sprawach cywilnych.

Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Ekspert Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w zakresie projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń zbiorowych. Od lat rekomendowany przez Chambers and Partners w zakresie Dispute Resolution.

Był współorganizatorem i wykładowcą w Polnische Rechtsschule, w roku 2008 członek kapituły konkursu Scientiae Legis Excellentia, od 2014 roku członek Komitetu Naukowo-Doradczego (Advisory Board) Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration. Były wiceprezes polsko-niemieckiego stowarzyszenia prawników (Deutsch-Polnische Juristen Vereinigung e.V.). Były członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Były Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

Odznaczony przez Ministra Sprawiedliwości odznaką „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości” oraz przez Naczelną Radę Adwokacką dwukrotnie odznaką „Zasłużony Dla Adwokatury”. W 2012 roku nagrodzony odznaką „Złoty Paragraf” przez Dziennik „Gazeta Prawna” dla najlepszego polskiego adwokata za pionierską pracę w wytaczaniu pozwów grupowych. W latach 2012 oraz 2014 laureat rankingu „Profesjonaliści Forbesa”.

Publikacje

Umowa na rzecz osoby trzeciej – rozdział IX §50 w: System Prawa Prywatnego, Tom

Prawo zobowiązań – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2019

Nadużycie prawa procesowego – próba oceny ostatnich zmian legislacyjnych – Palestra 11-12/2019

Przerwanie biegu przedawnienia przez czynność procesową – kilka uwag do art. 123 § 1 pkt 1 k.c. 298 – Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Wolters Kluwer Polska 2018

Przerwanie biegu przedawnienia przez czynność procesową (Kilka uwag do art. 123 § 1 pkt. 1 k.c.) – Księga pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Kocha (Liber Amicorum Professor Andrzej Koch), Poznań 2017

Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple – Wydawnictwa Wolters Kluwer 2017

Conditional Effectiveness of the Arbitration Agreement (we współpracy z: Maciej Durbas) – Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2016

The Scope of Mandatory Provisions of Procedural and Substantive Law Binding upon a Court of Arbitration (Zakres obowiązujących przepisów prawa materialnego i proceduralnego wiążącego na mocy Trybunału Arbitrażowego) (we współpracy z: Kamil Zawicki) Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2013

Charge of the Non-Existence or the Invalidity of the Arbitration Clause in the Proceedings on the Recognition and Enforcement of an Arbitration Award (…) (Zarzut nieistnienia lub nieważności zapisu na sąd arbitrażowy w toku postępowania w sprawie uznania i wykonywania orzeczenia arbitrażowego (…) ) (we współpracy z: Kamil Zawicki, Magdalena Selwa) ) Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2013

Polish supreme court determines stricter rules in establishing due compensation in vehicle holders insurance market (Polski Sąd najwyższy określa/ustanawia bardziej rygorystyczne zasady w dziedzinie określania należnego odszkodowania na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych) (we współpracy z: Kamil Zawicki) Guy Carpenter 2012

Insurance market for public servants in light of new act on financial liability of public servants for the grave violation of the law in Poland (we współpracy z: Kamil Zawicki) – Guy Carpenter 2012

From Communist Economy to Full European Union Membership: The Insurance Law Perspective in Poland – (we współpracy z: Kamil Zawicki) Guy Carpenter 2012

Deliktowa odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa – Transformacje Prawa Prywatnego 3/2011

Udział w spółce handlowej jako składnik majątku wspólnego – PPH 2011/4/18-26

Recent legislative and judicial developments in continental Europe affecting the casualty insurance industry – (we współpracy z: Kamil Zawicki) Guy Carpenter 2011

Skaza na todze – Rzeczpospolita 2011

Streitsachen im internationalen Wirtschaftsschiedsverfahren in Polen und Deutschland – DPJZ 2009

Prywatnoprawne roszczenia obywateli niemieckich – byłych właścicieli majątków na terenach przyłączonych po II wojnie światowej do Polski. Wybrane zagadnienia prawne i moralne. – Forum Iuridicum 2004, t.3

Adwokatura polska w XXI wieku Pal. 2004, nr 3/4

Podniesienie zarzutu nieważności testamentu a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń o zachowek oraz o zmniejszenie zapisów i poleceń – Pal. 2002, nr 5/6

Dziedziczenie zawodu, a co w tym złego? Wywiad. PiŻ 2001,nr 11

Budowa na cudzym gruncie, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1972

Adres www

Przejdź do strony