Przejdź do głównej sekcji

Maciej Zachariasiewicz

Maciej Zachariasiewicz
Imię i nazwisko

Maciej Zachariasiewicz

Stopień naukowy
Doktor habilitowany, Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
Uprawnienia
Radca prawny
Narodowość

Polska

Język
 • Polski
 • Angielski
 • Francuski
Dziedziny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo energetyczne i surowce
 • Prawo europejskie
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1978

Miejscowość

Katowice

Kraj

Polska

Kariera

2010 – obecnie – adiunkt na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

2014 – obecnie – Arbiter w Sądzie Arbitrażowym Lewiatan

2014 -2017 – Członek Komitetu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego Lewiatan

2013 – visiting scholar: Columbia University School of Law (Nowy Jork)

2009 – obecnie – krajowy korespondent UNCITRAL CLOUT (CISG)

2009 – doktor nauk prawnych: UŚ

2005-2006 – staż: Sąd Pierwszej Instancji UE (Luksemburg)

2002-2003 – LLM (International Business Law): CEU (Budapeszt)

2002 – Magister prawa: UŚ

Publikacje

Klauzula porządku publicznego jako instrument ochrony materialnoprawnych interesów i wartości fori, Warszawa 2018

Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, Warszawa 2018 (współautor)

The Electronic CISG. 7th MAA Schlechtriem CISG Conference, The Hague 2017 (współautor)

Trust i inne stosunki powiernicze w prawie porównawczym i prawie prywatnym międzynarodowym, Katowice 2016

Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego, Warszawa 2014/2015 (współautor)

Diagnoza Arbitrażu: Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian, Wrocław 2014 (współautor)

Amicus Curiae in International Investment Arbitration: Can It Enhance the Transparency of Investment Dispute Resolution?, Journal of International Arbitration, 2012, vol. 29, Nr 2

Klauzula porządku publicznego jako podstawa odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym na tle prawnoporównawczym, PPPM, 2010, Tom 6

Autonomiczny charakter klauzuli arbitrażowej w międzynarodowym arbitrażu handlowym, PPPM, 2007, Tom 1

Kompletny wykaz publikacji dostępny jest na stronie:

https://www.kozminski.edu.pl/pl/kadra-i-badania/wyszukiwarka-pracownikow/wizytowka/?id=3412

Adres www

Przejdź do strony