Przejdź do głównej sekcji

Dariusz Fuchs

Dariusz Fuchs
Imię i nazwisko

Dariusz Fuchs

Stopień naukowy
dr hab Dariusz Fuchs, prof. UKSW w Warszawie
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
Dziedziny
  • Arbitraż międzynarodowy
  • Prawo budowlane
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo europejskie
  • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
  • Prawo przewozowe
  • Prawo rynku sztuki i ochrona zabytków
  • Prawo ubezpieczeniowe i odpowiedzialność odszkodowawcza
Rok urodzenia

1969

Miejscowość

Katowice

Kraj

Polska

Kariera

dr hab Dariusz Fuchs, prof. UKSW w Warszawie
Kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Dr hab. Dariusz Fuchs, jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pełnił funkcję prodziekana na  tamtejszym Wydziale Prawa i Administracji  w latach 2002-2008. Zarazem  będąc radcą prawnym i właścicielem kancelarii radcowskiej  w Katowicach, jest od szeregu lat członkiem  Project Group on a Restatement of European Insurance Contract Law (od 2006r.), przygotowującym dla Komisji Europejskiej projekt prawa europejskiego o umowie ubezpieczenia,  uczestnikiem Project Group on a Reinsurance Contract Law – od 2016,  a bierze także od szeregu lat w pracach Polskiego Oddziału AIDA (Światowe Stowarzyszenie Prawa Ubezpieczeniowego), będąc członkiem Rady Naukowej i Komitetu Wykonawczego ds. publikacji i legislacji. Jest członkiem European Law Institute w Wiedniu (od 2019r.). Jest autorem ponad 200 publikacji z zakresu prawa ubezpieczeniowego i odszkodowawczego, rynku sztuki i ochrony zabytków, prawa przewozowego oraz prawa europejskiego.

Jest  stałym mediatorem wpisanym na listy przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach, Sądzie Okręgowym Katowicach oraz Sądzie Okręgowym w Warszawie.  Jest mediatorem przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach i został wpisany na specjalistyczną  listę rekomendowanych mediatorów przy Śląskim Centrum Mediacji i Arbitrażu UŚ w Katowicach w zakresie prawa gospodarczego.

Pełni zarazem, od przeszło 20 lat funkcję arbitra  w sporach, krajowych i międzynarodowych rozstrzyganych, w sądach arbitrażowych przy:  Krajowej Izbie Gospodarczej, Urzędzie Rzecznika Finansowego, Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego oraz Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.   W powyższych sądach jest wpisany na listy stałych lub rekomendowanych sędziów polubownych. Ze względu na tę aktywność jest także jednym z  członków  Stowarzyszenia Sędziów Sądów Polubownych.

 

Publikacje

1. D. Fuchs, 1998 r., Dyrektywy III generacji prawa ubezpieczeniowego oraz ich implementacja w wybranych prawodawstwach państw członkowskich Unii Europejskiej [w:] C. Mik (red.), Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, monografia, wyd. Dom Organizatora, Toruń 1998, ISBN: 83-86850-98-1, s. 287-314

2. D. Fuchs, 1999 r., Wybrane cechy umowy ubezpieczenia majątkowego, „Prawo Asekuracyjne” nr 4/1999, , ISSN 1233-5681, s. 36-49;

3. D. Fuchs, 1999 r., Konstytucja RP a reforma ubezpieczeń gospodarczych w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej [w:] C. Mik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, monografia, wyd. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 1999, ISBN: 83-87673-68-4, s. 429-464;

4. D. Fuchs, 1999 r., Normy kolizyjne w ubezpieczeniach. Próba porównania (na przykładzie rozwiązań europejskich) [w:] A. Rączaszek (red), II i III Filar Ubezpieczeń Emerytalnych. Demograficzne i Społeczne uwarunkowania ubezpieczeń, monografia, Katowice 1999, ISBN: 83-911790-7-9, s 177-192;

5. D. Fuchs, 2001 r., Znaczenie ratyfikacji przez RP Konwencji z Lugano dla właściwości sądu w zakresie ubezpieczeń gospodarczych [w:] C. Mik (red.), Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej, monografia, wyd. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2001, ISBN: 83-7285-043-7, s. 401-417;

6. D. Fuchs, 2002 r., Dobro powszechne (ogólne) jako wyznacznik ewolucji wspólnotowego prawa ubezpieczeń gospodarczych [w:] C. Mik, (red). Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI Wieku, Toruń 2002,ISBN: 83-7285-092-5, s. 71-95.

7. D. Fuchs, 2003 r., Dostosowanie prawa polskiego w zakresie umowy ubezpieczenia do wymogów acquis communautaire z uwzględnieniem projektu Europejskiego kodeksu cywilnego [w:] Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego. Wyzwania i oczekiwania, monografia, wyd. Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2003, ISBN: 83-89073-61-7, 83-89437-17-1, s. 71-84;

8. D. Fuchs, 2004 r., Reforma wspólnotowej regulacji ubezpieczeń na życie a stan rozwoju europejskiego prawa kontraktów [w:] C. Mik (red.), Unia Europejska w dobie reform (Konwent Europejski. Traktat Konstytucyjny. Biała Księga w sprawie rządzenia Europą), monografia, wyd. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2004, ISBN: 83-8285-148-4, s. 443-458;

9. D. Fuchs, 2004 r., Pojęcie ryzyka i jego umiejscowienia (lokalizacji) w prawie ubezpieczeń gospodarczych, „Zeszyty Prawnicze”, nr 4.2/2004, ISSN: 1643-8183, s. 237-254;

10. D. Fuchs, 2005 r., Swoboda świadczenia usług w świetle nowego prawa ubezpieczeniowego [w:] T. Sangowski (red.), Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń, monografia, wyd. Wydatnictwo POLTEXT, Warszawa 2005, ISBN: 83-88840-74-6, s. 77-92;

11. D. Fuchs, 2005 r., Ubezpieczenia gospodarcze w świetle Konwencji Rzymskiej i projektu Rozporządzenia „Rzym II”, „Forum dyskusyjne ubezpieczeń i funduszy emerytalnych”, z. 5/2005, ISSN: 1733-8360, s. 25-41;

12. D. Fuchs, 2006 r., Ochrona ubezpieczeniowa jako świadczenie główne ubezpieczyciela, „Prawo Asekuracyjne”, nr 2/2006 (47), ISSN: 1233-5681, s. 40-49;

13. D. Fuchs, 2007 r., Nowelizacja kodeksu cywilnego w zakresie wybranych przepisów ogólnych o umowie ubezpieczenia w świetle prac Project Group on a Restatement of European Insurance Contract Law, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, nr 7-8/2007, ISSN: 0137-7264, s. 32-37;

14. D. Fuchs, 2008 r., Właściwość sądu i właściwość prawa w europejskich ubezpieczeniach gospodarczych, „Prawo Asekuracyjne”, nr 2/2008, ISSN: 1233-5681, s. 49-65,

15. D. Fuchs, Ochrona konsumencka ubezpieczającego w świetle ewolucji definicji konsumenta oraz nowelizacji art. 384 kodeksu cywilnego [w:] M. Kuchlewska (red.), Szkice o ubezpieczeniach, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu”, nr 75, Poznań 2006; ISSN: 1641-2168, ISBN: 978-83-7417-171-7, s. . 27-42;

16. D. Fuchs, 2009 r., Charakter prawny polisy ubezpieczeniowej w prawie polskim a przedmiotowy zakres zastosowania Konwencji Wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 roku. Przyczynek do wykładni norm międzynarodowego prawa handlowego, „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, nr 1/2009 (6), ISSN:1896-3641, s. 19-26;

17. D. Fuchs, 2009 r., Restatement of European Insurance Contract Law a koncepcja polskiego kodeksu ubezpieczeń [w:] E. Kowalewski (red.), O potrzebie polskiego kodeksu ubezpieczeń, monografia, wyd. Dom Organizatora, Toruń 2009, ISBN 978-83-7285-471-1, s. 125-142;

18. D. Fuchs, 2010 r., The European Restatement Contract Law a grupowe ubezpieczenia na życie [w:] E. Kowalewski (red.), Ubezpieczenia grupowe na życie a prawo zamówień publicznych, monografia, wyd. Dom Organizatora, Toruń 2010, ISBN: 978-83-7285-582-4, s. 185-197;

19. D. Fuchs, 2010 r., Insurance Restatement jako europejski instrument opcjonalny służący regulacji umowy ubezpieczenia, „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, nr 2/2010 (9), ISSN: 1896-3641, s. 126-133

20. D. Fuchs, 2012 r., Status ubezpieczonego według rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 – wnioski de lege ferenda dla prawodawcy polskiego, „Europejski Przegląd Sądowy”, nr 5/2012, ISSN: 1895-0396, s. 24-30,

21. D. Fuchs, 2013 r., Dowód zawarcia umowy ubezpieczenia w prawie polskim oraz unijnym projekcie PEICL – uwagi co do formy [w:] Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, monografia, red. B. Gnela, M. Szaraniec, wyd. Difin S.A., Warszawa 2013, ISBN: 978-83-7930-012-9, s. 145-157;

22. D. Fuchs, 2013 r., Treść dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w prawie polskim i w unijnym projekcie „Zasady Europejskiego Prawa Ubezpieczeń (PEICL)”, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 2/2013 (15), ISSN: 1896-3641, s. 19-30;

23. D. Fuchs, A. Malik, 2013 r., Znaczenie regulacji artykułu 819 §4 KC dla wznowienia biegu terminu przedawnienia w sporach ubezpieczeniowych, „Monitor Prawniczy” nr 9/2014, ISSN: 1230-6509, s. 457-463;

24. D. Fuchs, 2014 r., Regulacja obowiązków przedkontraktowych stron umowy ubezpieczenia w prawie polskim. Postulaty de lege ferenda z punktu widzenia projektu PEICL [w:] M. Serwach (red.), Rynek ubezpieczeniowy – nadregulacja czy niedoregulowanie, monografia, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ISBN: 978-83-7969-061-9, s. 71-82;

25. D. Fuchs, 2014 r., Pojęcie ryzyka w unijnym prawie ubezpieczeń gospodarczych na przykładzie Polski a treść Principles of European Insurance Contract Law [w:] M. Serwach (red.), Ryzyko ubezpieczeniowe. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki, monografia, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ISBN: 978-83-7525-857-8, s. 227-246;

26. D. Fuchs, 2014 r., Umowa ubezpieczenia na życie w projekcie zasad europejskiego prawa ubezpieczeń [w:] M. Ziemiak (red.), Ubezpieczenia na życie. Prawo i ekonomia, monografia, t. I, wyd. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2014, ISBN: 978-83-62049-26-4, s. 57-71;

27. D. Fuchs, 2014 r., Zasady europejskiej umowy ubezpieczenia (PEICL) a regulacja ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce [w:] System prawny ubezpieczeń obowiązkowych. Przesłanki i kierunki reform, monografia, red. E. Kowalewski, W.W. Mogilski, wyd. Dom Organizatora, Toruń 2014, ISBN: 978-83-7285-751-4, s. 123-139;

28.D.Fuchs, 2020 r. Jak rozporządzenie Bruksela I bis rozstrzyga o jurysdykcji w sporach z międzynarodowej gwarancji ubezpieczeniowej, czyli o pojęciu sprawy ubezpieczeniowej, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego T.27 z 2020r., https://journals.us.edu.pl/index.php/PPPM/article/view/10529

29. D. Fuchs, 2020r. Obowiązki (powinności) prewencyjne w świetle prawa prywatnego i publicznego scilicet spei permultum sed rei paulum, Prawo Asekuracyjne nr 2 z 2020r., http://prawoasekuracyjne.pl/resources/html/article/details?id=204943

30. D. Fuchs, 2020r. Interes ubezpieczeniowy w europejskim projekcie PEICL w świetle kodeksowej regulacji umowy ubezpieczenia w: Jerzy Szczotka, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak; Małgorzata Dumkiewicz (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II, Warszawa 2020, Wolters Kluwer

31. D. Fuchs, 2020r., (jako współautor i) współredaktor wraz z: K. Malinowska, D. Maśniak: Kontrakty w ubezpieczeniach, Warszawa 2020, Wolters Kluwer

 

Adres www

Przejdź do strony