Przejdź do głównej sekcji

Dariusz Fuchs

Dariusz Fuchs
Imię i nazwisko

Dariusz Fuchs

Stopień naukowy
dr
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
Dziedziny
  • Arbitraż międzynarodowy
  • Prawo ubezpieczeniowe i odpowiedzialność odszkodowawcza
  • Prawo budowlane
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo europejskie
  • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
  • Prawo przewozowe
Rok urodzenia

1969

Miejscowość

Katowice

Kraj

Polska

Kariera

Aktywności związane z pracą uniwersytecką obecnie: adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UKSW, Warszawa Prodziekan d/s studiów administracyjnych, Wydział Prawa i Administracji UKSW ( od 2002/2003 do 2007/2008) oraz 1. członkostwo w tzw. Insurance Restatement ( Project Group on European Insurance Contract Law, stanowi to cześć Common Frame of Reference, jedyny reprezentantem Polski w tym zespole); szczegóły: www.restatement.info 2. członek PESCA ( Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej) 3. ekspert British Council dla projektu Programme 2000 Ukraine: Institutional, legal and administrative reform 4. członek kolegium redakcyjnego Rozpraw Ubezpieczeniowych ( zastępca redaktora naczelnego 5. członek Jury Konkursu na najlepsze prace doktorskie, podyplomowe, magisterskie i dyplomowe z dziedziny ubezpieczeń społecznych i społecznych przy Rzeczniku Ubezpieczonych 6. autor ponad 150 publikacji ( krajowych i zagranicznych) dotyczących prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa wspólnotowego, prawa transportowego oraz prawa cywilnego, w tym: prawa prywatnego międzynarodowego 7. Stały współpracownik i recenzent: Wiadomości Ubezpieczeniowych oraz Prawa Asekuracyjnego 8. członek Rady Programowej Izby Ubezpieczeń i Oceny Ryzyka z siedzibą w Warszawie

Publikacje

1/Insurance Restatement jako europejski instrument opcjonalny służący regulacji umowy ubezpieczenia, Rozprawy Ubezpieczeniowe nr 9 ( 2/2010), s. 126-133; 2/ tłumaczenie z języka angielskiego Insurance Restatement w: Rozprawy Ubezpieczeniowe nr 9 ( 2/2010), s. 134-155 3/E. Kowalewski, D. Fuchs, W.W. Mogilski, M. Serwach, Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Bydgoszcz-Toruń 2006 ss. 788; 4/Współautorstwo w: Principles of European Insurance Contract Law (PEICL), Munich, 2009, wiele razy na poszczególnych stronach, a dodatkowo autorstwo tłumaczenia zawarte na stronach: 473-500; 5/ Wpływ wejścia w życie przepisów tzw. pakietu ustaw ubezpieczeniowych na charakterystykę cech umowy ubezpieczenia w: Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Zakamycze 2005, s . 915-929

Adres www

Przejdź do strony