Przejdź do głównej sekcji

Iwona Gębusia

Iwona Gębusia
Imię i nazwisko

Iwona Gębusia

Stopień naukowy
Dr hab.
Uprawnienia
Radca prawny
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
  • Francuski
  • Niemiecki
Dziedziny
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo handlowe i umowy handlowe
  • Rynki kapitałowe i giełda
Rok urodzenia

1979

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Czerwiec 2010 r. – do chwili obecnej: radca prawny prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego Dr hab. Iwony Gębusi

1 października 2022 r. – do chwili obecnej: pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego

29 grudnia 2020 r. – do chwili obecnej: przewodnicząca Rady Nadzorczej Larq S.A.

listopad 2020 r. – do chwili obecnej: współpraca z Izbą Notarialną w Warszawie jako stały wykładowca prawa handlowego dla aplikantów notarialnych II, III i IV roku aplikacji

Publikacje

Monografie:

„Interes spółki w prawie polskim i europejskim”, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 546

„Warranty subskrypcyjne”, C.H. Beck, Warszawa 2011 r., s. 230


Artykuły i glosy:

„Zawarcie umowy określonej w art. 15 kodeksu spółek handlowych z funkcjonariuszem spółki kapitałowej – wątpliwości praktyczne”, Monitor Prawa Handlowego 2019/1, s. 21-25

„Dochodzenie roszczenia o wypłatę wartości wykupu ubezpieczenia z umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z 10.8.2018 r., III CZP 22/18”, Monitor Prawniczy 2019/10, s. 551-555

Dopuszczalność uchylenia się przez wspólnika spółki handlowej od skutków oświadczenia woli złożonego tej spółce. Glosa do wyroku SN z 2 lutego 2017 r., I CSK 92/16, Monitor Prawniczy 2018/13, s. 714-720

Rozporządzanie udziałami spółki z o.o. w przypadku zawarcia umowy opcyjnej. Glosa do wyroku SN z dnia 11 marca 2016 r., I CSK 161/15, Glosa 2018/3, s. 41-49

„Reforma modelu świadczenia usług przez firmy audytorskie na rzecz jednostek zainteresowania publicznego”, Przegląd Prawa Handlowego 2017/12, s. 40-47

„Zmiany w regulacji rynku instrumentów finansowych wynikające z przyjęcia tzw. pakietu MIFID II/MIFIR”, Monitor Prawa Handlowego 2017/1, s. 31-40

„Zmiana warunków emisji obligacji”, Monitor Prawa Bankowego 2016/7-8, s. 61-67

„Programy motywacyjne dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku”, Monitor Prawa Bankowego 2016/1, s. 80-94

„Nowa ustawa o obligacjach”, Monitor Prawa Handlowego 2015/3, s. 3-13

„Kontrowersje wokół obowiązku ujawnienia informacji udzielonych akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem”, Przegląd Prawa Handlowego 2015/10, s. 24-27

„Zastaw na prawach wspólnika w spółce osobowej”, Monitor Prawa Handlowego 2014/3, s. 19-22

„O określaniu wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w maksymalnej wysokości”, Przegląd Prawa Handlowego 2014/12, s. 31-36

„Wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały”, Monitor Prawa Handlowego 2014/2, s. 22-25

„Z problematyki uchwał dotyczących zmiany aktów założycielskich spółek kapitałowych”, Rejent 2014/10, s. 15-33

„Sądowa kontrola uchwał rady nadzorczej i zarządu spółki akcyjnej”, Monitor Prawa Handlowego 2014/1, s. 14-23

„Zobowiązanie do niewypłacania dywidendy zaciągnięte przez zarząd spółki akcyjnej w umowie kredytu”, Przegląd Prawa Handlowego 2014/3, s. 47-50

„Poszukiwanie nowych metod wykładni oświadczeń woli w prawie spółek”, Przegląd Prawa Handlowego 2013/8 (współautor: J. Okolski), s. 4-10

„Niezastępowalny charakter aktów korporacyjnych”, Monitor Prawa Handlowego 2013/4, s. 39-43

„W kwestii niezbywalności warrantów subskrypcyjnych”, Monitor Prawa Handlowego 2012/4, s. 60-65

„Dopuszczalność wyodrębnienia praw „cząstkowych” z papierów wartościowych w obecnym stanie prawnym”, Prawo Spółek 2012/9, s. 23-26

„Dopuszczalność zastrzeżenia warunku w treści warrantów subskrypcyjnych”, Prawo Spółek 2012/7-8, s. 18-22

„Dostęp do informacji poufnej a wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach programu motywacyjnego”, Przegląd Prawa Handlowego 2012/8, s. 51-56