Przejdź do głównej sekcji

Andrzej W. Wiśniewski

Andrzej W. Wiśniewski
Imię i nazwisko

Andrzej W. Wiśniewski

Stopień naukowy
Dr hab.
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Niemiecki
  • Polski
  • Rosyjski
Dziedziny
  • Prawo bankowe
  • Prawo europejskie
  • Prawo farmaceutyczne
  • Prawo prywatne międzynarodowe
  • Prawo reklamy i mediów
Rok urodzenia

1950

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Radca prawny w Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego (1979 – 1984 oraz 1986 – 1990) i Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego „BUMAR” (koordynator Zespołu Radców Prawnych, 1984 – 1986); doradca firm „Vinson & Elkins Poland” Ltd (1990 – 1991) oraz Dewey LeBoeuf (1991 – 2009); wspólnik w kancelarii prawnej Piontek Wiśniewski, dawniej Uni-Expert (1989 – 2010); indywidualna kancelaria  radcy prawnego (2010 – 2020); indywidualna kancelaria prawno-arbitrażowa (od stycznia 2021).

Pracownik naukowy, Wydział Prawa i Administracji UW (1975 – obecnie).

Publikacje

Ponad 50 publikacji z zakresu prawa handlowego i prawa prywatnego międzynarodowego oraz arbitrażu handlowego, w tym:

Poland, w: International Handbook of Commercial Arbitration, wyd. Kluwer Law International, aktualizacja 2019;

Kodeks spółek handlowych. Komentarz p. red. A. Opalskiego, Tom II, III i IV, Warszawa 2016-2018 (współautor);

System Prawa Handlowego t. 8, Arbitraż handlowy, 2. wyd. 2015, praca zbiorowa p. red. A. Szumańskiego (współautor);

Konstytucyjne podstawy arbitrażu, w: Ł. Błaszczak (red.), Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego, Wrocław 2015;

W sprawie statutu personalnego osób prawnych. Uwagi na tle tomu 20A Systemu prawa prywatnego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2015, z. 1;

Problemy związane z umową pomiędzy arbitrem a instytucją arbitrażową – uwag kilka na tle polskiej praktyki, Kwartalnik ADR Arbitraż i Mediacja 2014, nr 3.;

Międzynarodowy arbitraż handlowy w Polsce, Warszawa 2011

Skutki wdania się w spór przed arbitrażem za granicą pomimo braku skutecznej umowy o arbitraż. Glosa do postanowienia SN z dn. 13.09.2012 r., V CSK 323/11, Polski Proces Cywilny 2013, nr 4.

Nadużycie prawa podmiotowego jako podstawa rozciągnięcia zapisu na sąd polubowny nas spółki powiązane kapitałowo, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego t. 13, 2013;

Kilka uwag w sprawie reformy prawa osobowych spółek handlowych, Przegląd Prawa Handlowego 2012, nr 9;

Polish conflicts of laws rules in the field of international arbitration after the entry into force of the new act on private international law of 2011, Studia Iuridica 2012, t. 54;

Autonomia stron umowy o arbitraż w świetle nowego prawa prywatnego międzynarodowego, w: Księga jubileuszowa dedykowana dr A. Tynelowi, Warszawa 2012;

Międzynarodowy arbitraż handlowy w Polsce. Status prawny arbitrażu i arbitrów, Warszawa 2011

Companies’ Freedom of Establishment after the ECJ Cartesio Judgment, European Business Organization Law Review 2009, nr 10 (współautor);

Klauzula porządku publicznego jako podstawa uchylenia wyroku sądu arbitrażowego (ze szczególnym uwzględnieniem stosunków krajowego obrotu gospodarczego), Kwartalnik ADR nr 2, 2009

Stan prywatnego prawa gospodarczego a optymalna wizja kodeksu cywilnego – zagadnienia podmiotowe, PPH 2008, dodatek do nr 6.