Przejdź do głównej sekcji

Język / Ukrainian

Yuliya Atamanova

Yuliya Atamanova

Associate Professor, attorney-at-law
Yuliya Chernykh

Yuliya Chernykh

PhD, Chartered Arbitrator
Dmytro Donenko

Dmytro Donenko

Attorney at Law
Kaj Hobér

Kaj Hobér

Volodymyr Kossak

Volodymyr Kossak

Honored Lawyer of Ukraine
Markiyan Malskyy

Markiyan Malskyy

Attorney-at-law (Ukraine)
Irina Nazarova

Irina Nazarova

Iryna Nizhynska

Iryna Nizhynska

Tatyana Slipachuk

Tatyana Slipachuk

Chartered Arbitrator
Sergiy A. Voitovich

Sergiy A. Voitovich

attorney-at-law, Associate Professor in International law, the Honoured lawyer of Ukraine
Volodymyr Yaremko

Volodymyr Yaremko

Advocate (Ukraine)