Przejdź do głównej sekcji

Przemysław Katner

Przemysław Katner
Imię i nazwisko

Przemysław Katner

Stopień naukowy
doktor nauk prawnych
Uprawnienia
adiunkt, radca prawny
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Niemiecki
 • Polski
 • Rosyjski
Dziedziny
 • Finanse
 • Nieruchomości
 • Papiery wartościowe
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo spółek
 • Prawo własności intelektualnej
 • Projekty infrastrukturalne
 • Projekty inwestycyjne
Rok urodzenia

1977

Miejscowość

Szczecin

Kraj

Polska

Kariera

2001 – 2004   etatowa aplikacja sądowa w Sądzie Okręgowym w Łodzi

2002 – 2007   studia doktoranckie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego

2004 – 2005   stypendium Fulbright Junior (Junior Program – 9 miesięcy) na uniwersytecie The Catholic University of America w Waszyngtonie

2006  Kancelaria Sołtysiński & Szlęzak – Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Komandytowa w Warszawie – praca w sekcji nieruchomości na stanowisku prawnika,

2008 – 2009   asystent w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Łódzkiego,

Od 2008 –        Indywidualna kancelaria radcy prawnego oraz współpraca z innymi kancelariami adwokackimi i radcowskimi,

2010 r.-2020   adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Łódzkiego – zajęcia z prawa cywilnego m.in. z zakresu prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego,

Od 2012 r.      adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego Uniwersytetu Szczecińskiego – m.in. wykłady z ochrony własności intelektualnej i z prawa cywilnego,

Od 2012 r.      arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie

Publikacje

2011  Przeniesienie wierzytelności w umowie faktoringu, Warszawa;

2013  I. Mycko-Katner, P. Katner, An agency contract in the Polish Civil Code against the background of the EU directive (w:) Právo Obchod Ekonomika III., red. Jozef Suchoža, Jan Husár, Koszyce;

2013  P. Katner, J. Janeta, Development of arbitration courts on example of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw (Rozwój sądów arbitrażowych na przykładzie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie) (w:) Právo, obchod, ekonomika III, red. J. Suchoža, J. Husár,  Koszyce;

2014  W.J. Katner, P. Katner, Personal guarantees between commercial law and consumer (w:) XIXth International Congress of Comparative Law, red. B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Łódź;

2014  Impact of factoring on entrepreneurs in economic crisis (Wpływ faktoringu na przedsiębiorców w dobie kryzysu ekonomicznego) (w:) Právo, obchod, ekonomika IV, red. J. Suchoža, J. Husár, Koszyce;

2015  Z. Kuniewicz, P. Katner, Zmiany w składzie osobowym wspólników spółki cywilnej a odpowiedzialność za jej zobowiązania (w:) Współczesne problemy prawa zobowiązań, red. A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska, Warszawa;

2015  (współautor) Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz, red. M. Namysłowska i D. Lubasz, Warszawa;

2015  Sekurytyzacja jako konstrukcja ekonomiczno-prawna obecna w polskim porządku prawnym, (w:) J. Suchoža, J. Husár (red.), Právo Obchod Ekonomika V, Koszyce;

2015  Zakaz opłat pobieranych za skorzystanie przy dokonywaniu płatności z określonego sposobu zapłaty w świetle art. 3831 k.c., (w:) Konsument wobec wyzwań współczesności. Aspekty prawa materialnego i procesowego, red. K. Flaga-Gieruszyńska, D. Szostek, Katowice;

2015  Miejsce spełnienia świadczenia w świetle art. 454¹ k.c. – zagadnienia prawne, Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych, Tom V, Miscellanea, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz;

2016  Sekurytyzacja aktywów spółki handlowej, Przegląd Prawa Handlowego 2016, z. 11, s. 12-16;

2016  S. Byczko, A. Jakubiec, J. Janeta, A. Kappes, P. Katner, W.J. Katner (red. naukowy), B. Kucharski, U. Promińska, A. Rzetelska, Prawo gospodarcze i handlowe, Warszawa;

2017 W.J. Katner, P. Katner, Odpowiedzialność z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b pr. aut. w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23.06.2015 r., SK 32/14 [w:] Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, red. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Warszawa;

2017  Czy umowa faktoringu powinna stać się umową nazwaną? (w:) Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, red. W. Robaczyński, Łódź;

2018  W.J. Katner, P. Katner, Pozycja prawna stron umowy franczyzy (franczyzowej, franchisingowej, (w:) A. Adamczak (red. nauk.) 100 lat ochrony własności przemysłowej, Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa;

2018  Umowa sekurytyzacyjna (w:) W. J. Katner  (red.) System Prawa Prywatnego. Tom 9. Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, wyd. 3, Warszawa;

2018  Zasada odpowiedzialności przy odszkodowaniu ryczałtowym z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych. Glosa do wyroku SN z dnia 16 lutego 2017 r., I CSK 100/16, Glosa 2018/2/s. 80-91;

2018  Umowa faktoringu. Forfaiting; Sekurytyzacja (w:) W.J. Katner (red.), Prawo gospodarcze i handlowe, wyd. 2 poprawione i uzupełnione, Warszawa;

2019  w: Wielka encyklopedia prawa, Tom XVIII – Prawo cywilne materialne, red. Z. Kuniewicz, K. Piasecki, B. Ziemianin, Warszawa;

2019  w: Wielka encyklopedia prawa, Tom XIV – Prawo handlowe, red. W.J. Katner, Warszawa;

2020  Umowa faktoringu i forfaitingu, (w:) M. Stec (red.), System Prawa Handlowego. Prawo Umów handlowych, Tom 5C, C.H. Beck, Warszawa;

2020  Simple, Transparent and Standardised Securitisation (STS Securitisation) as a Specific Type of Securitisation under the Regulation 2017/2402, Studia Iuridica Lublinensia vol. XXIX, 5/2020, s. 103-116;

2020  Umowa faktoringu. Forfaiting; Sekurytyzacja (w:) W.J. Katner (red.), Prawo gospodarcze i handlowe, wyd. 3 uzupełnione i poprawione, Warszawa;

2020    Resurrection of securitisation – has the EU found the right solution? (w:) Khalid S. Soliman (red.), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic : proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020 Granada, Spain, s. 11201-11206;