Przejdź do głównej sekcji

Aneta Mendrek

Aneta Mendrek
Imię i nazwisko

Aneta Mendrek

Stopień naukowy
Dr
Uprawnienia
Adwokat
Narodowość

Polska

Język
  • Polski
Dziedziny
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo gospodarcze
Miejscowość

Kraków

Kraj

Polska

Kariera

Adwokat, mediator, doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński).
Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej (od 2003 r.), adwokat (od 2007 r.), mediator Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz stały mediator wpisany na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie (od 2015 r.).
Autorka publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego, w tym poświęconych mediacji.

Publikacje

A. Mendrek w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz (Beck online), red. P. Rylski, Warszawa, C.H. Beck/ Legalis, 2023, komentarze do art. 126, 128(1), 130(1a), 326(1), 458(14) – 458(16).
A. Mendrek, Wpływ mediacji na bieg przedawnienia w świetle nowelizacji z dnia 2.12.2021 r. – zagadnienia wybrane (w:) Verba volant, scripta manent. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Bogusławie Gneli, red. A. Kaźmierczyk, K. Michałowska, M. Szaraniec, Warszawa 2023, s. 703-711.
A. Mendrek, Jurysdykcja krajowa w sprawie o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, PPC 2022 nr 477-489.
A. Mendrek, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej mediatora – obowiązkowe, czy dobrowolne?, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2022 nr 2; s. 29-43; https://doi.org/10.33995/wu2022.2.3 .
A. Mendrek (w:) Komentarz do ustawy o kosztach komorniczych, red. A. Mendrek, Sopot 2021/Legalis, przedmowa oraz komentarze do art. 1-art. 4 oraz art. 18- art. 26 u.k.k., s. 11-12, 17-64,139-223.
A. Mendrek, Koszty postępowania mediacyjnego (w:) Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika, red. C. Rogula, A. Zemke-Górecka, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 258-280.
A. Mendrek, Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych – zagadnienia wybrane (w:) Sto lat prawa handlowego. Księga Jubileuszowa dedykowana prof. Andrzejowi Kidybie, tom II, red. M. Dumkiewicz, K. Kopaczyńska -Pieczniak, J. Szczotka, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 879- 888.
A. Mendrek, Koszty procesu w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2019 r., „Palestra” 2019, R. 64, nr 11-12 (744-745), s. 200-214.
A. Mendrek, Wybrane zagadnienia intertemporalne w świetle art. 9 oraz art. 13 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U.2015.1595), Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki społecznej pod red. K. W. Baran, 2017 (vol. 24), nr 4, s. 293-301, DOI 10.4467/25444654SPP.17.022.7409 www.ejournals.eu/sppips.
A. Mendrek, Wyrokowanie na posiedzeniu niejawnym – zagadnienia wybrane (w:) Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu pod red. T. Ereciński, J. Gudowski, M. Tomalak, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 364 – 387.
A. Mendrek, Mediacja jako droga rozwiązywania sporów konsumenckich – de lege lata i de lege ferenda (w:) Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego pod red. B. Gneli, K. Michałowskiej, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 291-300.
A. Mendrek, Orzekanie o kosztach procesu cywilnego, Currenda, Sopot 2015