Przejdź do głównej sekcji

Magdalena Makieła

Magdalena Makieła
Imię i nazwisko

Magdalena Makieła

Stopień naukowy
Dr
Uprawnienia
Adwokat
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Polski
Dziedziny
 • Finanse
 • Fuzje i przejęcia
 • Inwestycje budowlane
 • Nieruchomości
 • Prawo bankowe
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo energetyczne i surowce
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo spółek
 • Prawo własności intelektualnej
Miejscowość

Kraków

Kraj

Polska

Kariera

Adwokat, doktor nauk prawnych, arbiter, mediator, vice Prezes Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, Advisory Board Member w European Criminal Bar Association. Szkoleniowiec z zakresu mediacji gospodarczych, prelegent na licznych seminariach i konferencjach dotyczących mediacji gospodarczych. Rocznie przeprowadza kilkadziesiąt mediacji gospodarczych. Wpis na listę mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Krakowie.

Publikacje

1. M.Makieła, Zapis na sąd polubowny (klauzula arbitrażowa) i klauzule hybrydowe [w:] Palestra – Pismo Adwokatury Polskiej, (red. E.Sawicka), Naczelna Rada Adwokacka, Warszawa 11/2022,LXVII 780 s.7-22;
2. M.Makieła, Mediacja gospodarcza[w:] Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika, (red. C.Rogula, A.Zemke-Górecka), Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s.399-411;
3. Makieła Z., Makieła M., 2020, Zarządzanie innowacjami, [w:] Składniki turkusowych organizacji, red. Z. Olesiński, Dyfin Warszawa 2020,s.39-52;
4. M.Makieła, Mediation in Commercial Disputes in Litigation – why is it Recommendable to enter into Settlements [w:] Enterprises and Economies in the Face of Contemporary Challenges Management – Restructuring – Innovation,(red.M.Dziura, A.Jaki, T.Rojek), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2018, s.301-313;
5. M.Makieła, Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze [w:] Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych. Perspektywa polska, (red. B.Kuźniak), C.H.BECK, 2015,s. 29-36;
6. Makieła M., Zalety mediacji i dlaczego warto z niej skorzystać, https://docplayer.pl/5102973-Zalety-mediacji-i-dlaczego-wartoz-niej-skorzystac.html
7. M.Makieła, Wydanie osoby w ramach ekstradycji na podstawie złożonego zapewnienia (gwarancji)przez państwo wzywające, [w:] Prawo Międzynarodowe. Teoria i Praktyka”,(red. Izabela
Kraśnicka), C.H.BECK, 2020,s. 373-383;
8. M.Makieła, Wydanie obywatela polskiego na podstawie bilateralnej umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, [w:] Dwie dekady Konstytucji RP- doświadczenia i wyzwania(red.M.Haczkowska), Oficyna Wydawnicza, Opole 2018r., s. 177-192;
9. M. Makieła, Ekstradycja w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka(na wybranych przykładach) [w:] Europejska konwencja praw człowieka- praktyka stosowania i funkcjonowanie w przestrzeni europejskiej,(red.M.Haczkowska, F.Tereszewicz) Oficyna Wydawnicza, Opole 2016,s.261-270;
10. M.Makieła, M.Marcinko, Międzynarodowy Trybunał Karny. Prezentacja instytucji w świetle polskiego stanowiska negocjacyjnego [w:] Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych. Perspektywa polska,(red. B.Kuźniak), C.H.BECK, 2015,s. 67-74 , ISBN: ISBN: 978-83-255-7807-7;
11. M.Makieła, M.Marcinko, Polskie stanowisko negocjacyjne a projekt statutu MTK [w:] Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych. Perspektywa polska,(red. B.Kuźniak), C.H.BECK, 2015,s. 76-83 , ISBN: 978-83-255-7807-7;
12. Makieła M., The Question of Application of the Institution of Extradition in Polish Law on the Example of Randy C.’s Case [w:] Miscellanea Iuris Gentium.(red. K.Lankosz), Vol. XII-XIIIXIV, Kraków 2009-2011. s. 47-69;

Adres www

Przejdź do strony