Przejdź do głównej sekcji

Andrzej Kidyba

Andrzej Kidyba
Imię i nazwisko

Andrzej Kidyba

Stopień naukowy
Prof. dr hab.
Uprawnienia
Radca prawny
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Niemiecki
 • Polski
 • Rosyjski
Dziedziny
 • Arbitraż inwestycyjny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny
 • Nieruchomości
 • Prawo bankowe
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo spółek
Rok urodzenia

1957

Miejscowość

Lublin

Kraj

Polska

Kariera

Prof. dr hab. ANDRZEJ KIDYBA – specjalista w zakresie prawa handlowego i cywilnego. W latach 2006-2018 Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS; 1999-2005 Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Autor bądź współautor ponad 350 publikacji naukowych. Autor licznych opinii prawnych wykonywanych na zlecenie władz i urzędów centralnych (m. in. Sejmu) oraz praktyki gospodarczej.
Ekspert Komisji Sejmowych w tym Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Recenzent Kodeksu Spółek Handlowych dla Sejmu RP (2000). Współautor szeregu ustaw oraz projektu zmian w Kodeksie Spółek Handlowych (2002). Członek Zespołu do opracowania projektu ustawy o Swobodzie działalności gospodarczej (2003), Członek Zespołu do opracowania projektu ustawy Prawo przedsiębiorców (2016-2018). Członek Zespołu do spraw nowelizacji przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych, działającego przy Ministrze Sprawiedliwości (2018-2020).
Za opracowanie „Kodeks spółek handlowych. Komentarz t. I-II” został uhonorowany Lubelską Nagrodą Naukową, zwaną Lubelskim Noblem (2004). Uzyskał 17 miejsce w rankingu „50 najbardziej wpływowych prawników” roku 2015, przygotowanym przez Dziennik Gazetę Prawną. Wielokrotnie nagradzany za szczególne zasługi dla rozwoju Województwa Lubelskiego i Miasta Lublin.
Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie (od 2007).
Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego I i II Instancji przy Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm farmaceutycznych INFARMA (2012-2018).
Arbiter licznych sądów polubownych Ad Hoc w Polsce i za granicą: Arbiter przy Sądzie Arbitrażowym Krajowej Izby Gospodarczej (od 1999), Arbiter Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich (od 2005), Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan (od 2005), Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Komisji Nadzoru Finansowego (2008-2017), Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu (ICC) (od 2004), Arbiter Centrali Arbitrażu Federalnych Izb Gospodarczych w Wiedniu (od 2004), Arbiter Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej w Zurichu (od 2009), Arbiter Instytutu Arbitrażu Sztokholmskiej Izby Handlowej w Sztokholmie (SCC) (od 2011).

Publikacje

Autor, współautor, redaktor ponad 350 publikacji, w tym: ok 140 opracowań książkowych, ponad 180 artykułów naukowych oraz części w pracach zbiorowych, 11 recenzji i 9 glos. Książki jego autorstwa, we współautorstwie lub pod jego redakcją doczekały się ponad 100 wydań. Autor blisko 150 felietonów o tematyce prawnej, publikowanych w Dzienniku Gazeta Prawna. Do najważniejszych publikacji zaliczyć można:. „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz”; „Kodeks spółek handlowych t. I i II”; „Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia”;  „Prawo handlowe” – podręcznik akademicki; „Kodeks cywilny. Komentarz” – redaktor i współautor;  monografie: „Status prawny komandytariusza”; „Atypowe spółki handlowe”; „Legal persons’ bodies of authority”.