Przejdź do głównej sekcji

Kolejne spotkanie Zespołu ds. Arbitrażu Korporacyjnego

Data publikacji: 27 listopada 2020

Czwarte spotkanie Zespołu ds. Arbitrażu Korporacyjnego powołanego przy Sądzie Arbitrażowym przy KIG, które odbyło się 24 listopada 2020 r., uświetnili znamienici goście dr Rafał Kos oraz dr Marek Topór, którzy przedstawili swoje uwagi do projektu Regulaminu dodatkowego SA KIG.

Doktor Marek Topór wskazał, że projekt Regulaminu w sporach korporacyjnych SA KIG koresponduje z dobrymi praktykami w międzynarodowym arbitrażu, w tym widoczny jest wpływ niemieckiego regulaminu DIS-u. Zaznaczył, że projekt został ograniczony do tzw. sporów uchwałowych, podczas gdy jego zdaniem nie ma przeszkód do stosowania Regulaminu także w sporach ze stosunku spółki. Postulował także połączenie Regulaminu Arbitrażowego z Regulaminem dla rozstrzygania sporów korporacyjnych, poprzez zastosowanie załącznika lub dodanie kolejnych paragrafów, w celu uniknięcia stosowania odesłań.

Doktor Rafał Kos odniósł się do zakresu przedmiotowego Regulaminu korporacyjnego SA KIG wskazując, że powinien obejmować wszystkie spory ze stosunku spółki. Poruszył też kwestię wielopodmiotowości w sporach korporacyjnych i zaproponował regulację tej materii poprzez odwołanie się do przepisów kodeksu postępowania cywilnego, wskazując że formalizm z niego wynikający będzie służył rozpatrywaniu tego rodzaju sporów. Zwrócił także uwagę na probleKm inkorporacji klauzuli arbitrażowej w umowie lub statucie spółki, z uwzględnieniem granic konsensusu korporacyjnego.

Uczestnicy spotkania omawiali także problematykę nominacji arbitrów i uczestnictwa w niej osób trzecich, wskazując że tzw. model Ducto jest właściwym rozwiązaniem. Dyskusja dotyczyła też kwestii legitymacji procesowej i regulacji tego zagadnienia w Regulaminie.