Przejdź do głównej sekcji

Zmiany w regulaminie arbitrażowym

Data publikacji: 12 listopada 2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Rada Arbitrażowa dokonała niewielkich zmian w regulaminie arbitrażowym, które weszły w życie z dniem 10 listopada. W regulaminie arbitrażowym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zachodzą następujące zmiany:

  • W § 2 ust.1, § 17 ust.1, ust. 2, § 34 ust. 2, § 36 ust. 5, § 38 ust. 2, § 39 ust. 1, § 40 ust. 7, § 41 ust. 3, ust. 5, § 53 ust. 6 pkt. 3), ust. 7, ust. 8 wyrazy: „Prezes Sądu” i „Prezes”, zastępuje się wyrazami „Przewodniczący Rady Arbitrażowej”
  • 17 ust 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Przewodniczący Rady Arbitrażowej, Dyrektor Generalny, Zastępcy Dyrektora Generalnego oraz pracownicy Sądu Arbitrażowego nie mogą występować w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym w charakterze pełnomocnika strony.”
  • 20 ust 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Rada Arbitrażowa powołuje arbitra spośród osób wpisanych na Listę Arbitrów. Powołując arbitra Rada Arbitrażowa bierze pod uwagę kwalifikacje, jakie arbiter powinien mieć zgodnie z umową stron, jak również inne okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla powołania do pełnienia tej funkcji. Rada Arbitrażowa może powołać arbitra spoza Listy Arbitrów, zwłaszcza jeżeli jest to uzasadnione szczególnym charakterem sporu, wolą stron lub kwalifikacjami arbitra.”

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z tekstem jednolitym regulaminu.