Przejdź do głównej sekcji

Konwersja z sądu do arbitrażu

Data publikacji: 13 marca 2023

Nowelizacja z 9 marca 2023 r. wprowadziła do KPC instytucję konwersji, która umożliwia za zgodą stron, zamianę postępowania sądowego na arbitrażowe.

Co umożliwia instytucja konwersji Stronom postępowania?

💡 Do kiedy można zmienić postępowanie przed sądem powszechnym na postępowanie polubowne?

✔️Aż do momentu prawomocnego rozpoznania sprawy przez sąd powszechny (art. 1161 [1] § 1 KPC)

💡 Co wówczas stanie się z postępowaniem przed sądem powszechnym?

✔️Postępowanie sądowe zostanie umorzone (art. 1161 [1] § 2 KPC), chyba że z treści tego zapisu i okoliczności sprawy wynikać będzie, że byłoby to sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub zmierzałoby do obejścia prawa albo zapis na sąd polubowny będzie nieważny lub bezskuteczny.

💡 Czy roszczenia się nie przedawnią?

✔️ Termin przedawnienia objętych zapisem na sąd polubowny roszczeń zaczyna biec od nowa od dnia uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania (art. 1161 [1] § 2 KPC)

💡 Jakie są koszty konwersji?

✔️ W postępowanie przed sądem powszechnym, w przypadku konwersji, sąd z urzędu zwróci 3/4 opłaty od pozwu (art. 1165 § 1 [1] KPC)

Powyższe zmiany wejdą w życie za 3 miesiące.

Mamy nadzieję, że konwersja stanie się narzędziem, z którego zechcą skorzystać Strony i ich pełnomocnicy, dzięki czemu uzyskają wsparcie m.in. w  Sądzie Arbitrażowym przy KIG, który oferuje profesjonalne, pewne, efektywne czasowo i kosztowo usługi.