Przejdź do głównej sekcji

Zdatność arbitrażowa – ważna zmiana przepisów w KPC!

Data publikacji: 12 sierpnia 2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie i z satysfakcją informujemy, że w dniu 6 sierpnia 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, której inicjatorem było Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Co ważne akt zawiera w sobie nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie sądownictwa polubownego, która stanowi spełnienie postulatów głoszonych przez środowisko arbitrażowe oraz efekt starań Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, jak i samej Izby.

Zmianami zostały objęte liczne kwestie, jednakże pragniemy zwrócić Państwa uwagę przede wszystkim na zmiany dotyczące treści kilku przepisów tj.: art. 1157, 1161, 1163  oraz art. 1169.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 1157 KPC zdatność arbitrażową posiadają wszelkie spory o prawa majątkowe – z wyłączeniem wyraźnych wyjątków – bez względu na to, czy spełniają kryterium zdatności ugodowej. Konsekwencją tej zmiany, jest nowelizacja treści art. 1163 KPC dotyczącego sporów ze stosunku spółki handlowej.

Rozszerzenie zakresu zdatności arbitrażowej na wszystkie spory o prawa majątkowe eliminuje dotychczasowe wątpliwości oraz niedogodności występujące w praktyce, a pojawiające się głównie na tle pojęcia zdatności arbitrażowej oraz zdolności ugodowej sporów. Ponadto zmiany art. 1163 KPC umożliwiają rozpoznawanie sporów ze stosunku spółki handlowej przed sądem polubownym, w zakresie których arbitraż jest szczególnie predestynowany ze względu na jego szybkość i specjalizację arbitrów.

Trafną nowelizacją jest także zmiana przepisu art. 1161 § 3 KPC polegająca na tym, że w przypadku sporu rozstrzyganego przed stałym sądem polubownym, w braku odmiennego porozumienia stron, znajdzie zastosowanie regulamin tego sądu z dnia wniesienia pozwu. Jest to zmiana odpowiadająca światowym standardom oraz przyczyniająca się do zwiększania sprawności postępowania arbitrażowego, z uwagi na fakt, że nowa aktualna wersja regulaminu jest lepsza od dotychczasowych, a więc lepiej chroni ona interes obu stron umowy, czy w konsekwencji interes stron sporu.

Nowy, dodany przepis art. 1169 § 2(1) KPC reguluje kwestię wyboru arbitra w przypadku tzw. sporów wielostronnych, a więc takich, gdy po stronie powodowej bądź po stronie pozwanej występuje więcej niż jeden podmiot.

Ustawa, w części dotyczącej sądownictwa polubownego, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, które nastąpiło w dniu 8 sierpnia (Dz.U. nr 1495).

Liczymy na to, że wprowadzone zmiany będą impulsem do rozwoju polskiego arbitrażu, a Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej poszerzy swoją praktykę o kolejne rodzaje sporów arbitrażowych.