Przejdź do głównej sekcji

Wysoki poziom VII edycji konkursu im. prof. Jerzego Jakubowskiego

Data publikacji: 29 września 2017

Rośnie zainteresowanie arbitrażem wśród przyszłych prawników. Świadczy o tym ich liczny  udział w konkursie im. prof. Jerzego Jakubowskiego na najlepszą pracę magisterską na temat sądownictwa arbitrażowego i mediacji. Konkurs wpisuje się w prowadzoną przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej politykę popularyzacji polubownego rozwiązywania sporów. W tegorocznej, VII edycji zwyciężyła Aleksandra Orzeł za pracę magisterską pt. Istota i charakter prawny umowy o arbitraż w świetle prawa polskiego i szwedzkiego.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską organizowany jest przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (SA KIG)  od 14 lat – w cyklu dwuletnim. Pierwsza edycja miała miejsce w 2003 roku. Udział w konkursie jest nie tylko powodem do satysfakcji, lecz również otwiera laureatom drogę do publikacji ich prac, dalszej kariery arbitrażowej, współpracy z najlepszymi kancelariami prawniczymi w kraju i za granicą. Na nagrody w tegorocznym konkursie przeznaczono
łącznie 30 000 zł.

Zwycięska praca Aleksandry Orzeł napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Rajskiego z Uniwersytetu Warszawskiego Jury konkursu postanowiło przyznać pierwszą nagrodę w wysokości 9 000 zł. Drugie miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 7 000 zł otrzymała Urszula Comi, za pracę magisterską pt. Związanie umową o arbitraż spółek powiązanych w międzynarodowym arbitrażu handlowym, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja W. Wiśniewskiego. Natomiast trzecie miejsce exequo i nagrody pieniężne w wysokości po 5 000 zł przyznano: Jakubowi Bogumiłowi Barańskiemu, za pracę magisterską pt. Dopuszczalność zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek z o.o. do sądów arbitrażowych w prawie polskim i niemieckim, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja W. Wiśniewskiego i Patrycji Treder, za pracę pt. The transfer of the Competence to Conclude Investment Treaties. The problem of Investors’Legitimate Expectations, pod kierunkiem prof. dr. hab. Roberta Grzeszczaka.

Cieszy nas duże zainteresowanie arbitrażem jak i naszym Sądem wśród młodych prawników. W tym roku do konkursu zakwalifikowane zostały  32 prace i podobnie jak podczas poprzedniej edycji pojawiły się prace pisane w języku angielskim. O ich wysokim poziomie niech świadczy fakt, że Jury postanowiło wyróżnić i nagrodzić łącznie aż 6 prac magisterskich – mówi Marek Furtek, prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG.

Jury tegorocznego konkursu postanowiło także przyznać wyróżnienie i nagrodę pieniężną w kwocie po 2 000 zł: Damianowi Wyrzykowskiemu, za pracę magisterską pt. Instytucja ugody w postępowaniu przed sądem polubownym, pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Brzozowskiego i Miłoszowi  Siuda, za pracę magisterską pt. Nadużycie prawa w arbitrażu,  pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Poczobuta.

Należy podkreślić wysoki poziom merytoryczny prac, które zakwalifikowały się do konkursu. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w naszych dyskusjach nad wyborem tych najlepszych, a także o ostatecznych wynikach i dodatkowym wyróżnieniu dwóch prac magisterskich  – mówi dr hab. Andrzej Szlęzak, przewodniczący jury konkursu.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy KIG w dniu 27 września 2017 r.

W tym roku przewodniczącym Jury był dr hab. Andrzej Szlęzak, radca prawny, członek Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy KIG. Członkami jury byli: prof. dr hab. Zbigniew Banaszczyk, prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, Prof. dr hab. Marian Kępiński, adw. Maciej Łaszczuk, dr hab. Piotr Machnikowski, dr Małgorzata Modrzejewska, dr Rafał Morek, prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska, dr Maciej Tomaszewski, prof. dr hab. Andrzej. W. Wiśniewski, dr Cezary Wiśniewski, r.pr. Krzysztof Zakrzewski.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie powołany został 1 stycznia 1950 roku i funkcjonował pod nazwą Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów wynikających z międzynarodowych stosunków handlowych. Od 1990 roku Sąd Arbitrażowy kontynuuje swoją działalność w ramach Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. SA KIG jest członkiem i jednym z założycieli Międzynarodowej Federacji Instytucji Arbitrażu Handlowego, członkiem Międzynarodowej Rady do Spraw Arbitrażu Handlowego, członkiem Europejskiej Grupy Arbitrażowej, Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Paryżu oraz Komitetu Specjalnego przy Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie. W lutym 2013 roku tygodnik Wprost docenił promocję idei arbitrażu – prostszego i szybszego sposobu rozwiązywania sporów – realizowaną przez SA KIG w środowiskach akademickich i gospodarczych i wyróżnił nagrodą Kod Sukcesu 2012.