Przejdź do głównej sekcji

Postępowanie krok po kroku

Zawarcie klauzuli arbitrażowej w umowie stron w brzmieniu: „Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie stosownie do Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu.”

Wszczęcie postępowania arbitrażowego przez wniesienie pozwu, który powinien zawierać

a) oznaczenie stron postępowania wraz z podaniem ich adresów oraz - w wypadku przedsiębiorców, spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń - odpisy z rejestru sądowego albo innego publicznego rejestru,

b) wskazanie umowy o arbitraż (zapisu na sąd polubowny) lub inne uzasadnienie właściwości Sądu,

c) oznaczenie wartości przedmiotu sporu,

d) dokładnie określone żądanie wraz z jego uzasadnieniem oraz z powołaniem dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

Pozew może również wskazywać arbitra powołanego przez stronę, zawierać wniosek o rozpoznanie sprawy przez arbitra jedynego lub wniosek o wyznaczenie arbitra przez Radę Arbitrażową.

Sąd wzywa do uzupełnienia braków pozwu i dokonania opłat

Wybór arbitra przez stronę powodową lub nominacja zastępcza

Przesłanie pozwu do pozwanego wraz z informacją o wybranym przez powoda lub w drodze nominacji zastępczej arbitrze

Pozwany wnosi odpowiedź na pozew wraz z informacją o wybranej przez niego osobie arbitra. W braku wskazania arbitra nominacji zastępczej dokonuje właściwy organ SA przy KIG

Sąd przesyła nominacje wraz oświadczeniem o bezstronności wybranym przez strony lub w drodze nominacji zastępczej arbitrom.

Arbitrzy dokonują wyboru Przewodniczącego Zespołu orzekającego, informują o wyborze Sekretariat Sądu, który przesyła akta wraz z oświadczeniem o bezstronności Przewodniczącemu

Zespół Orzekający rozpoznaje sprawę na rozprawie, chyba że strony uzgodniły, że postępowanie prowadzone będzie bez wyznaczania rozprawy, albo jeżeli strony wyczerpująco przedstawiły okoliczności, które uznają za istotne dla obrony swoich praw, a Zespół Orzekający uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną do rozstrzygnięcia bez przeprowadzania rozprawy. Jednakże Zespół Orzekający rozpoznaje sprawę na rozprawie, jeżeli zażąda tego jedna ze stron, które nie uzgodniły, że postępowanie prowadzone będzie bez wyznaczania rozprawy.

Rozprawa jest niejawna. Poza stronami i ich pełnomocnikami w rozprawie mogą brać udział jedynie osoby wezwane oraz, za zgodą stron i Zespołu Orzekającego, inne osoby - nie więcej niż po dwie wskazane przez każdą ze stron. Na rozprawie mogą być obecni Prezes Sądu, Sekretarz Generalny Sądu i członkowie Rady Arbitrażowej.

Termin rozprawy wyznacza Przewodniczący Zespołu. Przewodniczący Zespołu wydaje zarządzenia niezbędne do przygotowania rozprawy, tak aby rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło, jeżeli to możliwe, już po pierwszym posiedzeniu. O terminie i miejscu rozprawy zawiadamia strony Sekretarz Generalny Sądu.

Rozprawą kieruje Przewodniczący Zespołu Orzekającego. Arbitrowi jedynemu przysługują uprawnienia Przewodniczącego Zespołu Orzekającego i Zespołu Orzekającego.

Zespół Orzekający rozstrzyga sprawę wyrokiem. Wyrok jest wiążący dla stron, które przez poddanie sporu rozstrzygnięciu Sądu Arbitrażowego przy KIG zobowiązały się do jego wykonania. Wyrok powinien zostać wydany w ciągu miesiąca od zamknięcia rozprawy.