Przejdź do głównej sekcji

Historia

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie

jest największą i najbardziej znaną instytucją arbitrażową w Polsce i w tej części Europy. Działa nieprzerwanie od 1 stycznia 1950 roku, jako niezależna jednostka powołana do polubownego rozstrzygania sporów gospodarczych. Rocznie załatwia od 400 do 500 spraw – najwięcej w tej części Europy.

Jest doskonałą alternatywą dla sądów powszechnych. Oferta Sądu Arbitrażowego przy KIG skierowana jest do wszystkich podmiotów gospodarczych, którym zależy na szybkim, poufnym i sprawnym rozstrzyganiu spraw.

Sąd Arbitrażowy przy KIG rozpoznaje spory o charakterze krajowym i międzynarodowym. Prowadzi również mediacje. Może administrować arbitraże ad hoc. Sprawy rozpatrywane są poufnie, w jednej instancji, szybko i sprawnie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 września 2003 r. Sąd Arbitrażowy przy KIG jest sądem właściwym
do rozpoznawania spraw związanych z wydawaniem i używaniem elektronicznych instrumentów płatniczych.

Prawie 20% spraw rozpatrywanych przez Sąd Arbitrażowy przy KIG ma charakter międzynarodowy. Na podstawie Konwencji nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, wyroki Sądu Arbitrażowego przy KIG podlegają wykonaniu w ponad 140 państwach sygnatariuszach Konwencji.

Aktualnie na „Liście Arbitrów – przewodniczących zespołów orzekających Sądu Arbitrażowego przy KIG” znajduje się 193 wybitnych przedstawicieli arbitrażu polskiego i zagranicznego. Znajdują się na niej nazwiska wybitnych prawników z: Austrii, Belgii, Czech, Francji, Hiszpanii, Indii, Niemiec, Słowacji, Szwajcarii, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Na Liście Mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy KIG są 84 osoby z całej Polski.

Sąd Arbitrażowy przy KIG zawarł szereg porozumień o współpracy z instytucjami arbitrażowymi znanymi na całym świecie. Jest członkiem i jednym z założycieli Międzynarodowej Federacji Instytucji Arbitrażu Handlowego, członkiem Międzynarodowej Rady do Spraw Arbitrażu Handlowego, członkiem Europejskiej Grupy Arbitrażowej Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Paryżu oraz Komitetu Specjalnego przy Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie.