Przejdź do głównej sekcji

Projekt Regulaminu dodatkowego Sądu Arbitrażowego w Sporach Uchwałowych 

Data publikacji: 9 czerwca 2020

Szanowni Państwo,

We wrześniu ubiegłego roku w życie weszła nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego w zakresie sądownictwa polubownego, która stanowiła spełnienie postulatów głoszonych przez środowisko arbitrażowe oraz efekt starań Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, jak i samej Izby. Nowe brzmienie przepisów Działu V KPC wprowadzono art. 2 pkt 18)-21) ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. 2019 poz. 1495).

Sąd Arbitrażowy przy KIG przystąpił do prac nad projektem przepisów służących rozwiązywaniu pod auspicjami SA KIG sporów o zaskarżanie uchwał spółek kapitałowych. Niniejszym przedstawiamy Państwu do konsultacji projekt regulaminu dodatkowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej z siedzibą w Warszawie w sporach uchwałowych autorstwa dra Konrada Czecha. Autor przygotowując opracowanie wziął pod uwagę wnioski płynąc z dyskusji toczącej się podczas  konferencji zainicjowanej przez SAKIG pod tytułem „Nowe granice arbitrażu”, która odbyła się 3 grudnia 2019 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Zapis z konferencji znajdziecie Państwo w biuletynie arbitrażowym nr 25, który dostępny jest na naszej stronie.

W naszej ocenie kluczowym dla sukcesu projektu, jak i rozstrzygania sporów uchwałowych przez polskie sądy polubowne, jest dotarcie do jak najszerszego grona praktyków oraz  teoretyków prawa arbitrażowego i uzyskanie ich opinii co do treści proponowanych rozwiązań i pojawiających się wątpliwości.

Jak wskazuje sam autor opracowania: Wydaje się, że znowelizowane przepisy kodeksowe nie były przedmiotem dialogu z tymi przedstawicielami polskiej doktryny, którzy pozostawali jak dotąd sceptyczni wobec idei arbitrażu w sporach uchwałowych i po części (nieformalnie) nadawali ton polskiej judykaturze ostatnich z kilkunastu lat (z drugiej strony, jak słusznie dostrzegł A. Szlęzak[1], ta ostatnia okazywała się niespójna nawet w obrębie Sądu Najwyższego).

Liczymy na to, że wspólnie uda nam się wypracować taki model regulacji, który nie będzie budził wątpliwości po stronie judykatury, a tym samym zapewni trwałość orzeczeń sądów arbitrażowych w zakresie sporów uchwałowych.

Na Państwa uwagi czekamy do końca lipca br., prosimy o ich przesyłanie na adres sekretariat@sakig.pl.

[1] A. Szlęzak, Zdatność arbitrażowa…, (w:) W. Jurcewicz, K. Poernbacher, C. Wiśniewski (red.), Spory korporacyjne…, s.  86.

Projekt Regulaminu dodatkowego Sądu Arbitrażowego w Sporach Uchwałowych