Przejdź do głównej sekcji

Filip Balcerzak

Filip Balcerzak
Imię i nazwisko

Filip Balcerzak

Stopień naukowy
Dr, LL.M.
Uprawnienia
adwokat, abogado
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
  • Hiszpański
Dziedziny
  • Arbitraż międzynarodowy
  • Prawo energetyczne i surowce
  • Prawo handlowe i umowy handlowe
  • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
  • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1985

Miejscowość

Poznań

Kraj

Polska

Kariera

Przebieg kariery:

2018 – nadal, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, adiunkt, kierownik projektu oraz wykonawca projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: „Międzynarodowe prawo inwestycyjne wobec wyzwań w sektorze energetyki odnawialnej”

2013 – nadal, SSW Pragmatic Solutions (Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy), Partner, dział postępowań sądowych i arbitrażowych (Associate 2013-2016, Senior Associate 2016-2019, Counsel 2019-2021)

2020, Lauterpacht Centre for International Law, University of Cambridge, Visiting Fellow

2010 – 2016, studia doktoranckie zakończone uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk prawnych ze specjalnością w prawie międzynarodowym publicznym, nadanego uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (rozprawa doktorska w języku angielskim pt. „Investor – state arbitration and human rights”)

2015, wpis na listę adwokatów w Polsce (Izba Adwokacka w Warszawie)

2013 – 2015, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, kierownik projektu oraz wykonawca projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: „Arbitraż oparty na międzynarodowych traktatach o ochronie i wspieraniu inwestycji a prawa człowieka”

2011 – 2012, DZP (Domański Zakrzewski Palinka), Junior Associate, Spanish Desk

2011, wpis na listę adwokatów w Hiszpanii (Izba Adwokacka w Madrycie)

2010 – 2011, studia podyplomowe zakończone uzyskaniem tytułu Master of Laws (LL.M.), Uniwersytet w Ottawie (Kanada)

2010 – 2011, studia podyplomowe zakończone dyplomem DEJE – Prawo hiszpańskie dla prawników zagranicznych, Uniwersytet w Alcalá (Hiszpania)

2011, Uniwersytet w Ottawie (Kanada), asystent naukowy przy projekcie „Use of alternative dispute resolution methods in investor – state arbitrations”

2008 – 2009, MMMM (Monereo Meyer Marinel-lo Abogados) w Barcelonie, praktykant, dział postępowań sądowych i arbitrażowych oraz Polish Desk

Publikacje

Komentarz do artykułów 1154-1156, 1158-1160, 1169-1179 Kodeksu postępowania cywilnego, w: P. Rylski (red.), Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego (Warszawa, C.H. Beck 2021)

Komentarz do artykułów 1181-1182 Kodeksu postępowania cywilnego (współautor: S. Sołtysik), w: P. Rylski (red.), Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego (Warszawa, C.H. Beck 2021)

La Responsabilidad ante el Arbitraje Online (j. hiszpański, współautor: B. Ziemblicki), w: D. Bello Janeiro, El Derecho de Daños en la Era Digital (Bogotá, Grupo Editorial Ibáñez), str. 257-269, ISBN 9789587913309

Wybór instytucji administrującej postępowaniem arbitrażowym a wybór organu dokonującego nominacji zastępczej w międzynarodowym arbitrażu, w: M. Dumkiewicz, K. Kopaczyńska-Pieczniak, J. Szczotka (red.), Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Sto lat polskiego prawa handlowego (Wolters Kluwer Polska 2020), ISBN 978-83-8187-795-4, str. 698-711

Funkcjonowanie sądów polubownych w Hiszpanii, w: R. Morek (red.), Funkcjonowanie sądów polubownych w systemach prawnych wybranych państw europejskich (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2018), str. 45-58

Investor – state arbitration and human rights (j. angielski, Brill / Martinus Nijhoff 2017), ISBN 9789004338999, https://brill.com/view/title/34356, monografia, str. 1-324

Międzynarodowe prawo inwestycyjne w kontekście wielokulturowości społeczeństw, w: A.J. Szwarc (red.), Panorama prawnych aspektów wielokulturowości społeczeństwa (Wydawnictwo WSB – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 2017), ISBN 9788372053541, str. 9-24

Extent of human rights protection in investor – state arbitration based on international investment treaties: perspective of investors (j. angielski), Czech Yearbook of International Law (2016), vol. VII, ISSN 21572976, ISBN 9789082460315, str. 29-63

Publication of Investment Treaty Awards: The Qualified Potential of Domestic Access to Information Laws (j. angielski, współautor: J. Hepburn), Groningen Journal of International Law (2015), vol. 3, issue 1, ISSN 23522674, str. 147-170 (https://ugp.rug.nl/GROJIL/article/view/31117)

Jurisdiction of Tribunals in Investor – State Arbitration and the Issue of Human Rights (j. angielski), ICSID Review – Foreign Investment Law Journal (2014), vol. 29, issue 1, ISSN 02583690, str. 216-230 (https://academic.oup.com/icsidreview/article-abstract/29/1/216/2356645)

Determination of compensation in investor – state arbitrations: is there a place for human rights arguments? (j. angielski), w: F. Beatens, J. Caiado (red.), Frontiers of International Economic Law – Tools to Confront Economic and Social Challenges (Brill / Martinus Nijhoff 2014), ISBN 9789004270176, str. 134-150 (https://brill.com/view/book/edcoll/9789004270190/B9789004270190_008.xml)

Jurysdykcja trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych a kwestia rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania (współautor: S. Sołtysik), Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego (2013), tom XII, ISSN 18967604, str. 133-164

Publikacje w druku:

Manchester Securities v Poland: Denial of Justice in the European Union (j. angielski, współautor: J. Hepburn), ICSID Review – Foreign Investment Law Journal

Los derechos humanos y el derecho internacional de inversiones (j. hiszpański), w: J.M. Alvarez Zárate, M. Zenkiewicz (red.), Derecho Internacional de Inversiones (Publicaciones Universidad Externado)

Komentarz do artykułów VIII – XVI, w: P. Rylski (red.), Komentarz do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych o (Warszawa, C.H. Beck)

Adres www

Przejdź do strony