Go to main section

Przemysław Katner

Przemysław Katner
Name and surname

Przemysław Katner

Degree
PhD at law
Professional titles
assistant professor, attorney-at-law
Nationality

Poland

Languages
 • English
 • German
 • Polish
 • Russian
Field
 • Business law
 • Civil law and civil contracts
 • Commercial law and commercial contracts
 • Company law
 • Finance
 • Infrastructure projects
 • Intellectual property law
 • Investment projects
 • Real estate
 • Securities
Year of birth

1977

City

Szczecin

Country

Poland

Career

2001 – 2004 full-time judge apprenticeship at the District Court in Lodz,

2002 – 2007 doctoral studies at the Faculty of Law at the University of Lodz

2004-2005 Fulbright Junior Scholarship (Junior Program – 9 months) at The Catholic University of America in Washington, USA,

2006 – law firm Kancelaria Sołtysiński & Szlęzak – Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Komandytowa in Warsaw – work in the real estate section as a lawyer,

2008 – 2009   assistant at the Civil Law Chair at the University of Lodz,

Since 2008 – individual law firm and cooperation with other law firms and legal advisers,

2010 r.-2020   assistant professor at the Civil Law Chair at the University of Lodz – classes in civil law i.a. in the field of property law, contract law, law of succession,

Since 2012 r.   assistant professor at the Civil and Commercial Law Chair at the University of Szczecin – i.a. lectures from intellectual property protection and civil law

Since 2012 r.   arbitrator at the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw

Publications

2011  Przeniesienie wierzytelności w umowie faktoringu, Warsaw;

2013  I. Mycko-Katner, P. Katner, An agency contract in the Polish Civil Code against the background of the EU directive (in:) Právo Obchod Ekonomika III., (eds.) Jozef Suchoža, Jan Husár, Koszyce 2013;

2013  P. Katner, J. Janeta, Development of arbitration courts on example of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw (Rozwój sądów arbitrażowych na przykładzie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie) (in:) Právo, obchod, ekonomika III, (eds.) J. Suchoža, J. Husár, Koszyce;

2014  W.J. Katner, P. Katner, Personal guarantees between commercial law and consumer (in:) XIXth International Congress of Comparative Law, (ed.) B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Lodz;

2014  Impact of factoring on entrepreneurs in economic crisis (Wpływ faktoringu na przedsiębiorców w dobie kryzysu ekonomicznego) (in:) Právo, obchod, ekonomika IV, (eds.) J. Suchoža, J. Husár, Koszyce;

2015  Z. Kuniewicz, P. Katner, Zmiany w składzie osobowym wspólników spółki cywilnej a odpowiedzialność za jej zobowiązania (in:) Współczesne problemy prawa zobowiązań, (eds.) A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska, Warsaw;

2015  in: Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz, (eds.) M. Namysłowska i D. Lubasz, Warsaw;

2015  Sekurytyzacja jako konstrukcja ekonomiczno-prawna obecna w polskim porządku prawnym, (in:) J. Suchoža, J. Husár (eds.), Právo Obchod Ekonomika V, Koszyce;

2015  Zakaz opłat pobieranych za skorzystanie przy dokonywaniu płatności z określonego sposobu zapłaty w świetle art. 3831 k.c. (in:) Konsument wobec wyzwań współczesności. Aspekty prawa materialnego i procesowego, (eds.) K. Flaga-Gieruszyńska, D. Szostek, Katowice;

2015  Miejsce spełnienia świadczenia w świetle art. 454¹ k.c. – zagadnienia prawne, Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych, Tom V, Miscellanea, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz;

2016  Sekurytyzacja aktywów spółki handlowej, Przegląd Prawa Handlowego 2016, vol. 11, pp. 12-16;

2016  Umowa faktoringu. Forfaiting; Sekurytyzacja (in:) W.J. Katner (ed.), Prawo gospodarcze i handlowe, Warsaw;

2017 W.J. Katner, P. Katner, Odpowiedzialność z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b pr. aut. w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23.06.2015 r., SK 32/14 (in:) Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, (eds.) P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Warsaw;

2017  Czy umowa faktoringu powinna stać się umową nazwaną? (in:) Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, (ed.) W. Robaczyński, Lodz;

2018  W.J. Katner, P. Katner, Pozycja prawna stron umowy franczyzy (franczyzowej, franchisingowej, (in:) A. Adamczak (ed.) 100 lat ochrony własności przemysłowej, Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warsaw;

2018  Umowa sekurytyzacyjna (in:) W. J. Katner  (ed.) System Prawa Prywatnego. Tom 9. Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, 3rd ed., Warsaw;

2018  Zasada odpowiedzialności przy odszkodowaniu ryczałtowym z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych. Glosa do wyroku SN z dnia 16 lutego 2017 r., I CSK 100/16, Glosa 2018/2/pp. 80-91;

2018  Umowa faktoringu. Forfaiting; Sekurytyzacja (in:) W.J. Katner (ed.), Prawo gospodarcze i handlowe, 2nd ed., Warsaw;

2019  in: Wielka encyklopedia prawa, Tom XVIII – Prawo cywilne materialne, (eds.) Z. Kuniewicz, K. Piasecki, B. Ziemianin, Warsaw;

2019  in: Wielka encyklopedia prawa, Tom XIV – Prawo handlowe, (ed.) W.J. Katner, Warsaw;

2020  Umowa faktoringu i forfaitingu, (in:) M. Stec (ed.), System Prawa Handlowego. Prawo Umów handlowych, Tom 5C, C.H. Beck, Warsaw;

2020  Simple, Transparent and Standardised Securitisation (STS Securitisation) as a Specific Type of Securitisation under the Regulation 2017/2402, Studia Iuridica Lublinensia vol. XXIX, 5/2020, pp. 103-116;

2020  Umowa faktoringu. Forfaiting; Sekurytyzacja (in:) W.J. Katner (ed.), Prawo gospodarcze i handlowe, 3rd ed., Warsaw;

2020    Resurrection of securitisation – has the EU found the right solution? (in:) Khalid S. Soliman (ed.), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic : proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020 Granada, Spain, pp. 11201-11206;