Go to main section

Joanna Piotrowska

Joanna Piotrowska
Name and surname

Joanna Piotrowska

Degree
Ph.D.
Professional titles
Legal Advisor, Patent Attorney, European Trademark Attorney
Nationality

Poland

Languages
  • English
  • Polish
Field
  • Civil law and civil contracts
  • Competition law (antitrust)
  • Intellectual property law
Year of birth

1972

City

Warsaw

Country

Poland

Career

since 2010 Joanna Piotrowska Kancelaria Prawno-Patentowa (owner)

2003-2010 Société des Produits Nestlé S.A., Switzerland title: Regional Intellectual Property Advisor for Poland, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Albania, Bulgaria, Cyprus, Greece

1997-2002 Nestlé Polska S.A. title: Intellectual Property Manager

1995-1996 Kancelaria Prawnicza Banku Handlowego i Partnerzy – lawyer;

Publications

Joanna Piotrowska, „Wzajemna relacja przepisów stanowiących podstawę ochrony prawa do znaku towarowego – uwagi de lege lata” (”Interrelation of regulations providing a legal basis for the protection of the right to a trademark – de lege lata remarks”), PUG No. 10/1996;

Joanna Piotrowska, „Ochrona prawa do znaku towarowego na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” (”Protection of the right to a trademark according to the provisions of Unfair Competition Act”), PUG No. 4/1997;

Joanna Piotrowska, „Ochrona renomowanych znaków towarowych w projekcie ustawy Prawo własności przemysłowej a prawo europejskie” (”Protection of reputable trademarks in the draft of the Act ”Industrial property law” and the European law”), PiP no. 12/1999;

Joanna Piotrowska, „Ochrona renomy znaków towarowych w prawie polskim de lege lata i de lege ferenda” (”De lege lata and de lege ferenda protection of the goodwill of trademarks in Polish law”), Rzecznik Patentowy no. 4/1999;

Joanna Piotrowska, „Ochrona renomowanych znaków towarowych w systemie prawnym Unii Europejskiej” (”Protection of reputable trademarks in the legal system of the European Union”), Studia Prawnicze, no. 4/1999;

Joanna Piotrowska, „Potęga małego znaku” (”The power of a small trademark”), Rzeczpospolita of 29 November 1999;

Joanna Piotrowska, Wojciech Włodarczyk, „Najpierw długo radzą mędrce, potem kleci się naprędce” (”When a lot of talk of wise men comes to the outcome of little significance”), Rzeczpospolita of 23 May 2000;

Joanna Piotrowska, „Renomowane znaki towarowe i ich ochrona” (”Well-known trademarks and their protection”), C.H.Beck Publishing House, Warsaw 2001;

Joanna Piotrowska, „Renomowany znak towarowy” (analiza pojęcia, formy naruszenia interesu uprawnionego, ochrona w prawie polskim) (”A reputable trademark” (notion analysis, forms of violating the interest of the right holder, protection in the Polish law), [w:] editor T. Szymanek, ”Naruszenia praw na dobrach niematerialnych” (in – ”Violating the rights to intangible assets”), Warsaw 2001;

Joanna Piotrowska, „Zakaz stosowania oznaczeń wyłącznie obcojęzycznych w świetle ustawy o języku polskim” (”Prohibition of use of exclusively foreign-language markings in view of the Act on the Polish Language”), Rzecznik Patentowy no. 1/2001;

Joanna Piotrowska, „Kolizja znaków towarowych – glosa do wyroku SN z 3.10.2008 r., I CSK 96/08”, (Collision of trademarks – opinion in reference to the Supreme Court Judgement dated 3.10.2008, I CSK 96/08”) Monitor Prawniczy nr 18/2009;
Joanna Piotrowska, Wojciech Włodarczyk, „Charakter prawny stwierdzenia wygaśnięcia

prawa ochronnego na nieużywany znak towarowy” (”Legal nature of a revocation decision issued in reference to an un-used trademark”), ZNUJ nr 3/2010;

Joanna Piotrowska, „Instytucja przedawnienia roszczenia o zaniechanie w prawie znaków towarowych” (”The termination of cease and desist claim in Trademark Law”), Monitor Prawniczy nr 5/2014

WWW webpage

Go to the webpage