Go to main section

Maciej De Abgaro Zachariasiewicz

Maciej De Abgaro Zachariasiewicz
Name and surname

Maciej De Abgaro Zachariasiewicz

Degree
Dr hab./Professor of Koźmiński University
Professional titles
Legal advisor
Nationality

Poland

Languages
  • Polish
  • English
Field
  • Civil law and civil contracts
  • Commercial law and commercial contracts
  • European law
  • International arbitration
  • International commercial law and international commercial contracts
Year of birth

1978

City

Katowice

Country

Poland

Career

Member of the Arbitration Committee of the Lewiatan Court of Arbitration, 2014-2017

Member of the Polish Arbitration Association since 2014

Visiting scholar, Columbia University in the City of New York, 2013

Publications

Most important publications:

Highlights and Pitfalls of the EU Succession Regulation, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, 2020, vol. 26 [z M. Pazdanem]

Klauzula porządku publicznego jako instrument ochrony materialnoprawnych interesów i wartości fori, Warszawa, C.H. Beck 2018

Inclusion of Standard Terms in Electronic Form Under the CISG, (w:) I. Schwenzer & L. Spagnolo (red.), The Electronic CISG. 7th MAA Schlechtriem CISG Conference, The Hague 2017,

Trust i inne stosunki powiernicze w prawie porównawczym i prawie prywatnym międzynarodowym, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2016

Korupcja w arbitrażu międzynarodowym: zdatność arbitrażowa sporu i prawo właściwe, (w:) J. Poczobut, A.W. Wiśniewski (red.), Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu, Warszawa 2016

Nieskuteczność przerwania biegu terminu przedawnienia w przypadku wniesienia pozwu przed niewłaściwe forum arbitrażowe lub państwowe, Przegląd Sądowy, 2015, Nr 4 [z J. Zrałkiem]

Biała Księga. Propozycje zmian legislacyjnych mających na celu ulepszenie ram prawnych sądownictwa polubownego w Polsce, 2014 [Red. z B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz]

Postępowania postarbitrażowe: skarga o uchylenie orzeczenia sądu polubownego oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń arbitrażowych, (w:) B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (red.), Diagnoza Arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian, Wrocław 2014

Amicus Curiae in International Investment Arbitration: Can It Enhance the Transparency of Investment Dispute Resolution? Journal of International Arbitration, 2012, vol. 29, Nr 2

Klauzula porządku publicznego jako podstawa odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym na tle prawnoporównawczym, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, 2010, vol. 6

Autonomiczny charakter klauzuli arbitrażowej w międzynarodowym arbitrażu handlowym, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, 2007, vol. 1

Full list of publications is avaiable at: https://orcid.org/0000-0002-2848-0216

WWW webpage

Go to the webpage