Go to main section

Dariusz Fuchs

Dariusz Fuchs
Name and surname

Dariusz Fuchs

Degree
Dr habilitated in law, prof. at UKSW w Warszawie
Professional titles
legal advisor
Nationality

Poland

Languages
 • English
 • Polish
Field
 • Art market law and conservation of monuments
 • Civil law and civil contracts
 • Construction law
 • European law
 • Insurance law and liability for damages
 • International arbitration
 • International commercial law and international commercial contracts
 • Transport law
Year of birth

1969

City

Katowice

Country

Poland

Career

Dariusz Fuchs, habilitated doctor, is a researcher at Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw.  He performed the function of Vice-Dean at the Faculty of Law and Administration there in the years 2002-2008. At the same time, being a legal advisor and the owner of a law office in Katowice, he has been for a number of years a member of the Project Group on a Restatement of European Insurance Contract Law (since 2006), preparing a draft of the European insurance contract law for the European Commission, a participant of the Project Group on a Reinsurance Contract Law – since 2016, and for a number of years he has also participated in the work of the Polish Branch of AIDA (World Association of Insurance Law), being a member of the Scientific Council and the Executive Committee for publications and legislation. He is a member of the European Law Institute in Vienna (from 2019). He is the author of more than 200 publications in the fields of insurance and compensation law, art market and conservation, transport law and European law. He is a permanent listed mediator at the District Court in Gliwice, the District Court in Katowice and the District Court in Warsaw.  He is a mediator at the Regional Chamber of Commerce in Katowice and is included on the specialist list of recommended mediators at the Silesian Centre for Mediation and Arbitration of the University of Silesia in Katowice in the area of commercial law. For over 20 years he has been an arbitrator in domestic and international disputes heard in arbitration courts at:  Polish Chamber of Commerce, Office of the Financial Ombudsman, Office of the Financial Supervision Authority and Regional Chamber of Commerce in Katowice.   In the above courts he is entered on the lists of permanent or recommended arbitrators. Due to this activity he is also one of the members of the Association of Arbitration Courts Judges.

Publications
 1. D. Fuchs, 1998, Dyrektywy III generacji prawa ubezpieczeniowego oraz ich implementacja w wybranych prawodawstwach państw członkowskich Unii Europejskiej [Third generation insurance directives and their implementation in selected legislations of European Union member countries [in:] C. Mik (ed.), Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych [Implementation of European integration law in state legal systems, monograph, published by Dom Organizatora, Toruń 1998, ISBN 83-86850-98-1, s. 287-314.
 2. D. Fuchs, 1999, Wybrane cechy umowy ubezpieczenia majątkowego [Selected characteristics of property insurance], „Prawo Asekuracyjne” no. 4/1999, ISDN 1233-5681, pp. 36-49;
 3. D. Fuchs, 1999, Konstytucja RP a reforma ubezpieczeń gospodarczych w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej [Constitution of the Republic Poland and commercial insurance reform in view of EU membership] [in:] C. Mik (ed.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej [Constitution of the Republic of Poland from 1997 and EU membership of Poland], monograph, published by Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 1999, ISBN: 83-87673-68-4, pp. 429-464;
 4. D. Fuchs, 1999, Normy kolizyjne w ubezpieczeniach. Próba porównania (na przykładzie rozwiązań europejskich) [Conflict norms in insurance. An attempt at comparison (based on European solutions)] [in:] A. Rączaszek (ed.), II i III Filar Ubezpieczeń Emerytalnych. Demograficzne i Społeczne uwarunkowania ubezpieczeń, [2nd and 3rd Pillar of Pension Fund. Demographic and Social conditions of insurance], monograph, Katowice 1999, ISBN: 83-911790-7-9, pp. 177-192;
 5. D. Fuchs, 2001, Znaczenie ratyfikacji przez RP Konwencji z Lugano dla właściwości sądu w zakresie ubezpieczeń gospodarczych [w:] C. Mik (ed.), Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej, [The importance of ratification by Poland of the Lugano Convention for court jurisdiction in the scope of commercial insurance] monograph, published by Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2001, ISBN: 83-7285-043-7, pp. 401-417;
 6. D. Fuchs, 2002, Dobro powszechne (ogólne) jako wyznacznik ewolucji wspólnotowwego prawa ubezpieczeń gospodarczych [Public good (common) as a determinant of the evolution of the EU commercial insurance law [in:] C. Mik, (ed.). Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI Wieku [Commercial law of the European Union at dawn of 21st century], Toruń 2002,ISBN: 83-7285-092-5, pp. 71-95.
 7. D. Fuchs, 2003, Dostosowanie prawa polskiego w zakresie umowy ubezpieczenia do wymogów aquis communautaire z uwzględnieniem projektu Europejskiego kodeksu cywilnego [Adjustment of Polish law regarding the insurance contract to the requirements of aquis communautaire taking into account the project of European Civil Code] [in:] Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego. Wyzwania i oczekiwania [Insurance in the Polish area of the European market. Challenges and expectations], monograph, published by Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2003, ISBN: 83-89073-61-7, 83-89437-17-1, pp. 71-84;
 8. D. Fuchs, 2004 r., Reforma wspólnotowej regulacji ubezpieczeń na życie a stan rozwoju europejskiego prawa kontraktów [The reform of EU life insurance regulation and the state of development of European contract law] [in:] C. Mik (ed.), Unia Europejska w dobie reform (Konwent Europejski. Traktat Konstytucyjny. Biała Księga w sprawie rządzenia Europą) [European Union in the reform era (European Convent. The Constitutional Treaty. White papers on governing Europe)], monograph, published by Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2004, ISBN: 83-8285-148-4, pp. 443-458;
 9. D. Fuchs, 2004, Pojęcie ryzyka i jego umiejscowienia (lokalizacji) w prawie ubezpieczeń gospodarczych, [The notion of risk and its location in commercial insurance law] „Zeszyty Prawnicze”, no. 4.2/2004, ISSN: 1643-8183, pp. 237-254;
 10. D. Fuchs, 2005, Swoboda świadczenia usług w świetle nowego prawa ubezpieczeniowego [Freedom of service provision in the light of the new insurance law] [in:] T. Sangowski (ed.), Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń [Financial tools of insurance company management], monograph, published by Wydatnictwo POLTEXT, Warszawa 2005, ISBN: 83-88840-74-6, pp. 77-92;
 11. D. Fuchs, 2005, Ubezpieczenia gospodarcze w świetle Konwencji Rzymskiej i projektu Rozporządzenia „Rzym II” [Commercial insurance in the light of Rome Convention and the project of the regulation “Rome II], „Forum dyskusyjne ubezpieczeń i funduszy emerytalnych”, z. 5/2005, ISSN: 1733-8360, pp. 25-41;
 12. D. Fuchs, 2006, Ochrona ubezpieczeniowa jako świadczenie główne ubezpieczyciela, [Insurance protection as the main service of the insurer] „Prawo Asekuracyjne”, no. 2/2006 (47), ISSN: 1233-5681, pp. 40-49;
 13. D. Fuchs, 2007, Nowelizacja kodeksu cywilnego w zakresie wybranych przepisów ogólnych o umowie ubezpieczenia w świetle prac Project Group on a Restatement of European Insurance Contract Law, [Amendments to the civil code in the scope of selected general provisions on the insurance contract in the light of works of Project Group on a Restatement of European Insurance Contract Law] „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, no. 7-8/2007, ISSN: 0137-7264, pp. 32-37;
 14. D. Fuchs, 2008, Właściwość sądu i właściwość prawa w europejskich ubezpieczeniach gospodarczych, [Court jurisdiction and law jurisdiction in European commercial insurance system] „Prawo Asekuracyjne”, no. 2/2008, ISSN: 1233-5681, s. 49-65;
 15. D. Fuchs, Ochrona konsumencka ubezpieczającego w świetle ewolucji definicji konsumenta oraz nowelizacji art. 384 kodeksu cywilnego [Consumer protection of the insurer in the light of evolution of the consumer definition and amendments of art. 384 of the civil code] [in:] M. Kuchlewska (ed.), Szkice o ubezpieczeniach, [Insurance Outlines] „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu”, no. 75, Poznań 2006 ISSN:1641-2168, ISBN: 978-83-7417-171-7, s.27-42;
 16. D. Fuchs, 2009, Charakter prawny polisy ubezpieczeniowej w prawie polskim a przedmiotowy zakres zastosowania Konwencji Wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 roku. Przyczynek do wykładni norm międzynarodowego prawa handlowego, [The legal nature of insurance policy in the Polish law and the substantive scope of application of the Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods from 1980. Contribution to the interpretation of international trade law standards], „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, no. 1/2009 (6), ISSN:1896-3641, pp. 19-26;
 17. D. Fuchs, 2009, Restatement of European Insurance Contract Law a koncepcja polskiego kodeksu ubezpieczeń [Restatement of European Insurance Contract Law and the concept of Polish insurance code] [in:] E. Kowalewski (ed.), O potrzebie polskiego kodeksu ubezpieczeń [About the need of Polish insurance code], monograph, published by Dom Organizatora, Toruń 2009, ISBN 978-83-7285-471-1, pp. 125-142;
 18. D. Fuchs, 2010, The European Restatement Contract Law a grupowe ubezpieczenia na życie [The European Restatement Contract Law and group life insurance] [in:] E. Kowalewski (ed.), Ubezpieczenia grupowe na życie a prawo zamówień publicznych [Group life insurance and the public procurement law], monograph, published by Dom Organizatora, Toruń 2010, ISBN: 978-83-7285-582-4, pp. 185-197;
 19. D. Fuchs, 2010, Insurance Restatement jako europejski instrument opcjonalny służący regulacji umowy ubezpieczenia, [Insurance Restatement as an optional European instrument in insurance contract regulation], „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, no. 2/2010 (9), ISSN: 1896-3641, pp. 126-133,
 20. D. Fuchs, 2012, Status ubezpieczonego według rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 – wnioski de lege ferenda dla prawodawcy polskiego [The status of the Insured according to the Regulation of the Council (EC) no. 44/2001 – de lege ferenda conclusions for the Polish legislator], „Europejski Przegląd Sądowy”, no. 5/2012, ISSN: 1895-0396, pp. 24-30,
 21. D. Fuchs, 2013, Dowód zawarcia umowy ubezpieczenia w prawie polskim oraz unijnym projekcie PEICL – uwagi co do formy [The proof of concluding an insurance contract in Polish law and the EU project PEICL – notes on the form], [in:] Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne [Directions of commercial insurance development in Poland. Selected legal issues], monograph, ed. by B. Gnela, M. Szaraniec, published by Difin S.A., Warszawa 2013, ISBN: 978-83-7930-012-9, pp. 145-157;
 22. D. Fuchs, 2013 r., Treść dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w prawie polskim i w unijnym projekcie „Zasady Europejskiego Prawa Ubezpieczeń (PEICL)” [The contents of the proof of insurance contact conclusion in Polish law and EU project Principles of European Insurance Contract Law (PEICL), „Rozprawy Ubezpieczeniowe” no. 2/2013 (15), ISSN: 1896-3641, pp. 19-30;
 23. D. Fuchs, A. Malik, 2013 r., Znaczenie regulacji artykułu 819 §4 KC dla wznowienia biegu terminu przedawnienia w sporach ubezpieczeniowych, [The importance of provisions of article 819 §4 of Civil Code for the reinstatement of the period of prescription in insurance disputes], „Monitor Prawniczy” no. 9/2014, ISSN: 1230-6509, pp. 457-463;
 24. D. Fuchs, 2014 r., Regulacja obowiązków przedkontraktowych stron umowy ubezpieczenia w prawie polskim. Postulaty de lege ferenda z punktu widzenia projektu PEICL [Regulation of pre-contractual duties of insurance contract parties in Polish law] [in:] M. Serwach (ed.), Rynek ubezpieczeniowy – nadregulacja czy niedoregulowanie [Insurance market – excessive or insufficient regulation], monograph, published by the Łódź University Publishing House, Łódź 2014, ISBN: 978-83-7969-061-9, pp. 71-82;
 25. D. Fuchs, 2014, Pojęcie ryzyka w unijnym prawie ubezpieczeń gospodarczych na przykładzie Polski a treść Principles of European Insurance Contract Law [The notion of risk in the EU commercial insurance law on the basis of Poland and the contents of Principles of European Insurance Contract Law] [in:] M. Serwach (ed.), Ryzyko ubezpieczeniowe. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki [Insurance risk. Selected issues of theory and practice], monograph, published by the Łódź University Publishing House, Łódź 2014, ISBN: 978-83-7525-857-8, pp. 227-246;
 26. D. Fuchs, 2014, Umowa ubezpieczenia na życie w projekcie zasad europejskiego prawa ubezpieczeń [Life insurance contract in the project of Principles of European Insurance Contract] [in:] M. Ziemiak (ed.), Ubezpieczenia na życie. Prawo i ekonomia, [Life insurance. Law and Economy], monograph, vol. I, published by Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2014, ISBN: 978-83-62049-26-4, pp. 57-71;
 27. D. Fuchs, 2014 r., Zasady europejskiej umowy ubezpieczenia (PEICL) a regulacja ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce [Principles of European Insurance Contract (PEICL) and the regulation of obligatory insurance in Poland], [in:] System prawny ubezpieczeń obowiązkowych. Przesłanki i kierunki reform [Legal system of obligatory insurance. Prerequisites and directions of reforms] , monograph, ed. by E. Kowalewski, W.W. Mogilski, published by Dom Organizatora, Toruń 2014, ISBN: 978-83-7285-751-4, pp. 123-139;
 28. D.Fuchs, 2020. How the Brussels I bis Regulation decides on jurisdiction in international insurance guarantee disputes, or the concept of an insurance case, Problems of Private International Law T.27 of 2020, https://journals.us.edu.pl/index.php/PPPM/article/view/10529
 1. D. Fuchs, 2020, Preventive duties (obligations) in the light of private and public law scilicet spei permultum sed rei paulum, Assurance Law No. 2 of 2020, http://prawoasekuracyjne.pl/resources/html/article/details?id=204943
 2. D. Fuchs, 2020, Insurance interest in the European PEICL project in the light of the code regulation of the insurance contract in: Jerzy Szczotka, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak; Małgorzata Dumkiewicz (eds.), Sto lat polskiego prawa handlowego. Jubilee Book dedicated to Professor Andrzej Kidyba. Volume II, Warsaw 2020, Wolters Kluwer
 3. D. Fuchs, 2020, (co-author and co-editor with K. Malinowska, D. Maśniak): Contracts in insurance, Warsaw 2020, Wolters Kluwer
WWW webpage

Go to the webpage