Go to main section

Andrzej Olaś

Andrzej Olaś
Name and surname

Andrzej Olaś

Degree
Doctor of Law with Habilitation
Professional titles
Adwokat (attorney at law)
Nationality

Poland

Languages
  • Polish
  • English
  • German
Field
  • Commercial law and commercial contracts
  • Company law
  • International arbitration
  • Real estate
Year of birth

1986

City

Cracow

Country

Poland

Career

Adjunct professor at the Chair of Civil Procedure at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in Krakow (employment since 2015)
Attorney at law practicing in his own law firm since 2016.
Co-founder and Chairman of the Section of Civil and Commercial Disputes Law Practitioners at the Krakow Bar Association since 2021
Member of the Program Council of the Institute of Legislation and Parliamentary Work of the Polish Supreme Bar Council since 2022.
Member of the Editorial Committee of the “Polski Proces Cywilny” (Polish Civil Process) quarterly law review since 2019.
Member of the Scientific Council of the Center for Research on the Axiology of Civil Procedures from 2022.
Member of the Social Codification Commission (2022-2024)
Completed legal training at the Krakow Bar Association (2010-2013)
Author of several dozen scientific publications devoted to the issues of civil proceedings and commercial arbitration, including two extensive monographs.
He obtained his habilitation degree in 2021 based on the monograph entitled “Zarzut potrącenia w procesie cywilnym” (Allegation of set-off in the civil proceedings) awarded first place (ex aequo) in the 14th edition of the Wolters Kluwer Polska and “Przegląd Sądowy” competition for the law book most useful in the practice of justice in 2021 and second place in the 4th edition of the Institute of Justice competition for the best doctoral and habilitation thesis in the field of legal sciences in the category of the best habilitation thesis.
He obtained his doctoral degree in 2015 on the basis of his doctoral thesis entitled “Umorzenie procesu cywilnego” (Discontinuation of the civil proceedings) awarded with distinction by the Faculty Council of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University.
He completed his master’s studies at WPiA UJ with distinction, defending his master’s thesis in 2010 entitled “Zapis na sąd polubowny” (Arbitration Agreement).
A graduate of the School of American Law at the Faculty of Law and Administration at the Jagiellonian University and The Catholic University of America Columbus School of Law.

Publications

Monographs:
1. “Zarzut potrącenia w procesie cywilnym”, Warszawa 2020 (Wydawnictwo C.H. Beck)
2. „Umorzenie procesu cywilnego”, Warszawa 2016 (Wydawnictwo C.H. Beck)

Scientific articles, glosses, chapters in collective works:
1. “Reguły podziału sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości obciążonej hipoteką łączną”, w: H. Bednorz-Godyń, A. Marciniak, red., Egzekucyjne zaspokojenie wierzyciela hipotecznego. Teoria i praktyka, Warszawa 2024, s. 153-169;
2. “Pojęcie czynności egzekucyjnych w sądowym postępowaniu egzekucyjnym – cz. 2”, Polski Proces Cywilny 2023, Nr 4, s. 766-786;
3. “Pojęcie czynności egzekucyjnych w sądowym postępowaniu egzekucyjnym – cz. 1”, Polski Proces Cywilny 2023, Nr 3, s. 440-466;
4. “Podstawa zarzutu potrącenia po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 9.03.2023 r. jako exemplum prawnego obskurantyzmu w najnowszej praktyce polskiego prawodawcy, Przegląd Sądowy 2023, Nr 9, s. 18-40;
5. “Reforma, deforma czy zwykłe majsterkowanie? – uwagi na tle zmian w przepisach o pełnomocnictwie procesowym na mocy nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 9.03.2023 r.”, Palestra 2023, Nr 8, s. 68-88;
6. “Dokumentowanie czynności egzekucyjnych komornika po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych” Monitor Prawniczy 2023, Nr 7, s. 403-410;
7. “Looking beyond Covid-19 pandemic: does Artificial Intelligence have a role to play in preparing the justice system for the next global pandemic or similar hardship? The European perspective”, w: K. Gajda-Roszczynialska red., Impact of the COVID-19 Pandemic on Justice Systems Reconstruction or Erosion of Justice Systems – Case Study and Suggested Solutions, Getynga 2023, s. 249-276;
8. “Odmowa wszczęcia egzekucji po nowelizacji k.p.c. z 9 marca 2023 r. – zagadnienia wybrane”, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2023, Nr 6, s. 4-32;
9. “Prawo do asystencji przy czynnościach egzekucyjnych komornika w sądowym postępowaniu egzekucyjnym”, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2023, Nr 4, s. 7-29;
10. “Czy zasada związania sądu polubownego wydanym przez niego wyrokiem arbitrażowym jest elementem procesowego porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej?”, w: A. Kaźmierczyk, K. Michałowska, M. Szaraniec (red.), Verba volant, scripta manent. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Bogusławie Gneli, Warszawa 2023, s. 818-830;
11. “Czy wierzyciel upadłościowy, który w terminie wskazanym w art. 96 Prawa upadłościowego nie złożył oświadczenia o potrąceniu przysługującej mu przeciwko upadłemu wierzytelności, może skutecznie podnieść zarzut potrącenia tej wierzytelności z wierzytelnością wzajemną upadłego jako pozwany w procesie wszczętym przez syndyka masy upadłości?”, w: K. Flaga-Gieruszyńska, I. Gill, A. Góra-Błaszczykowska, A. Hrycaj (red.), Zadłużenie i niewypłacalność dłużnika. Retrospekcja, stan obecny, przyszłość, Sopot 2023, s. 311-344;
12. “Rzecz lub prawo objęte sporem” w rozumieniu art. 192 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego w sprawie ze skargi pauliańskiej”, Polski Proces Cywilny 2023, Nr 1, s. 23-43;
13. “Rozdział X: Zarzut braku interesu prawnego w zaskarżeniu orzeczenia”, w: M. Rzewuski (red.), Zarzuty apelacyjne w procesie cywilnym, Warszawa 2023, s. 263-278;
14. “Procesowy Kot Schrödingera”, czyli tzw. wyłączenie arbitrażowe w rozporządzeniach Bruksela I i I bis. Uwagi na tle wyroku TSUE z 20.6.2022 r. (C-700/20)”, w: E. Figura-Góralczyk, R. Flejszar, B. Gnela, P. Mostowik red., Prawne zagadnienia międzynarodowego obrotu cywilnego i handlowego, Warszawa 2023, s. 217-242;
15. “E pluribus unum? O optymalny model procedury cywilnej w sprawach spornych – uwagi na tle Modelowych Europejskich Reguł Postępowania Cywilnego”, Gdańskie Studia Prawnicze 2022, Nr 5 (wydanie specjalne pt. “Między jednolitością a odrębnościami – rodzaje i tryby postępowania cywilnego”), s. 294-311;
16. “A New Chapter of the CJEU Case-Law Saga on the Arbitration Exclusion in The Brussel’s Jurisdictional Regime – comments on Judgement of Court of Justice of the European Union of 20 June 2022, C 700/20, London Steam – Ship Owners”, Polski Proces Cywilny 2022, Nr 4; s. 710-731;
17. “Czy w toku egzekucji z nieruchomości sędzia, który wydał rozstrzygnięcie nadzorcze w trybie art. 759 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, może orzekać w postępowaniu ze skargi na czynność komornika podjętą zgodnie z tym rozstrzygnięciem?”, Polski Proces Cywilny 2022, Nr 3; s. 576-589;
18. “Rozdział II: Uznanie powództwa”, [w:] M Rzewuski red., Środki obrony pozwanego w postępowaniu przed sądem I instancji, Warszawa 2022, s. 45-66;
19. “Rozdział XXI: Zarzut potrącenia”, [w:] M Rzewuski red., Środki obrony pozwanego w postępowaniu przed sądem I instancji, Warszawa 2022, s. 393-420;
20. “Wykładnia i zakres umowy jurysdykcyjnej zawartej na podstawie art. 25 rozporządzenia nr 1215/2012 – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 24.06.2021 r., V CSKP 37/21”, Europejski Przegląd Sądowy 2022, Nr 7 (wyd. specjalne pt. “Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – Europejskie Prawo Procesowe Cywilne”), s. 44-51;
21. “Czy zasada proporcjonalności? Uwagi na tle wybranych zmian w KPC wprowadzonych ustawą z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469) w świetle Modelowych Europejskich Reguł Postępowania Cywilnego ELI/UNIDROIT”, [w:] M. Skibińska red., Realizacja zasad postępowania cywilnego na tle aktualnych zmian KPC (Acta Iuridica Lebusana 2022, vol. 21), Zielona Góra 2022, s. 113-140;
22. “Czy w postępowaniu egzekucyjnym sąd jest związany wydanym przez siebie uprzednio w trybie art. 759 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego rozstrzygnięciem nadzorczym?”, Polski Proces Cywilny 2022, Nr 2, s. 393-408;
23. “Właściwość delegacyjna sądu oparta na względach celowości w postępowaniu nieprocesowym”, Przegląd Sądowy 2022, Nr 1, s. 33-54;
24. “Kilka uwag o przymusie adwokacko-radcowsko-rzecznikowskim w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej”, MoP 2021, Nr 20, s. 1065-1073;
25. “Co oznacza obowiązek działania pełnomocnika w wypadku śmierci strony albo utratyprzez nią zdolności sądowej aż do czasu zawieszenia postępowania (art. 96 k.p.c.)?”, Polski Proces Cywilny 2021, nr 3, s. 450-461;
26. “W stronę modelowego Europejskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego: od Projektu Storme do Modelowych Europejskich Reguł Postępowania Cywilnego”, Przegląd Sądowy 2021, nr 9, s. 7-41;
27. “Zarzut potrącenia według nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2019 r. po pierwszym roku obowiązywania – kilka uwag na tle orzecznictwa sądów powszechnych”, [w:] M. Dziurda, T. Zembrzuski (red.), Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego. Konsekwencje zmian, Warszawa 2021, s. 155-174;
28. “Czy w razie cofnięcia przez powoda pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym wskutek zapłaty powodowi przysługuje wobec pozwanego roszczenie o zwrot kosztów procesu?”, Polski Proces Cywilny 2021, nr 2, s. 288-294;
29. “Koncentracja materiału procesowego w postępowaniu nakazowym i upominawczym po zmianach wprowadzonych na mocy nowelizacji KPC z 4.7.2019 r.”, Monitor Prawniczy 2021, Nr 4, s. 179-187;
30. “Zarzut potrącenia jako podstawa powództwa opozycyjnego po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1469)”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo 2020 (29), s. 198-212;
31. “Kompetencja sądu arbitrażowego do rozpoznania zarzutu potrącenia opartego na wierzytelności wynikającej ze stosunku prawnego nieobjętego zapisem na sąd polubowny. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18.11.2019 r., VII AGa 804/19″, Kwartalnik ADR 2020”, Nr 4, s. 83-104;
32. “Umorzenie postępowania egzekucyjnego po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych” [w:] R. Flejszar (red.), Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe rozwiązania prawne, Sopot 2020, s. 65-86;
33. “Przesłanka płynności wierzytelności jako instrument przeciwdziałania nadużyciu zarzutu potrącenia w procesie cywilnym” [w:] Transformacje Prawa Prywatnego 2020, nr 3, s. 83-124;
34. “Kolegialność a jednoosobowość – skład sądu I instancji w procesie cywilnym: doświadczenia i perspektywy” [w:] Polski Proces Cywilny 2020, nr 3, s. 497-527;
35. “Elektroniczne postępowanie upominawcze po zmianach na mocy nowelizacji z 4.7.2019 r.” [w:] K. Flaga-Gieruszyńska, R. Flejszar, M. Malczyk (red.) Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r. w praktyce, Warszawa 2020, s. 311-356;
36. “Postępowanie uproszczone po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw” [w:] P. Rylski (red.), Reforma czy kolejna nowelizacja? Uwagi na tle ustawy z 4.7.2019 r. zmieniającej KPC, Warszawa 2020, s. 215-276;
37. “Ius moderandi w postępowaniu cywilnym po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw” [w:] Polski Proces Cywilny 2020, nr 1, s. 81-118;
38. “Zakres uprawnienia do zgłoszenia zarzutu potrącenia w procesie cywilnym w ujęciu podmiotowym” [w:] Polski Proces Cywilny 2019, nr 4, s. 431-470;
39. “O postępowaniach przyspieszonych w instytucjonalnym arbitrażu handlowym uwag kilka” [w:] Arbitraż i mediacja – perspektywy prywantnoprawna i publicznoprawna: między teorią a praktyką. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Jana Łukasiewicza, J. Olszewski, Ł. Błaszczak, R. Morek (red.), Rzeszów 2018, s. 356-380;
40. “Procesowa dopuszczalność restitutio in integrum po skutecznym wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym” [w:] Polski Proces Cywilny 2018, nr 4, s. 482-495;
41. “Some remarks on the pending reform of the polish domestic small claims procedure”, [w:] Maloznačnì spori: êvropejskij ta ukraїns’kij docvìd virìšennâ, I. Ìzarova, R. Flejszar, R. Hanik-Pospolìtak (red.), Kijów 2018, s. 100-119.
42. “Dopuszczalność zażalenia na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia w razie upadku zabezpieczenia wskutek złożenia sumy zabezpieczenia na rachunek depozytowy Ministra Finansów” [w:] Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, A. Barańska, S. Cieślak (red.), Warszawa 2018, s. 485-496.
43. “Some remarks on the extraordinary complaint against the valid judicial decisions in civil proceedings pertaining to cases within the subject-matter and scope of labour law”, [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 2018, s. 391-414 (współautorstwo z K. Moras-Olaś).
44. “Skuteczność umów o mediację w polskim prawie procesowym cywilnym na tle prawnoporównawczym” [w:] Honeste Procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński (red.), Warszawa 2018, s. 785-814.
45. ” Dopuszczalność zarzutu potrącenia w postępowaniu cywilnym – uwagi na tle projektu Ministra Sprawiedliwości ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 27.11.2017 r. ” [w:] Polski Proces Cywilny 2018, nr 2, s. 143-179.
46. “Wierzytelności sporne a podstawa ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy – problemy nierozwiązane” [w:] Zadłużenie i niewypłacalność dłużnika. Wybrane aspekty postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego w polskim systemie prawnym, I. Gil, A. Góra-Błaszczykowska, K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Sopot 2018, s. 219-247.
47. “Dopuszczalność zrzeczenia się prawa do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego w świetle art. 6 Europejskiej konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Glosa do orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 1.3.2016 r. w sprawie Tabbane przeciwko Szwajcarii (41069/12)” [w:] Kwartalnik ADR 2018, nr 1, s. 25-43.
48. “Wpływ cofnięcia pozwu w postępowaniu przed sądem polubownym na przerwę przedawnienia roszczeń dochodzonych w tym postępowaniu” [w:] Kwartalnik ADR 2017, nr 4, s. 55-75.
49. “The principle of Iura Novit Arbiter in the commercial arbitration in Poland: an antiquated doctrine or a valuable directive promoting due process and the rule of law?, [w:] Experientia Docet. Księga Jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.), Warszawa 2017, s. 1207-1227.
50. “Sposób umorzenia postępowania cywilnego de lege lata i de lege ferenda. Umorzenie ex lege czy umorzenie na mocy postanowienia sądu?” [w:] Postępowanie cywilne w dobie przemian, red. I. Gil, Warszawa 2017, s. 198-242.
51. “W jakim terminie komornik może sprzedać zajętą ruchomość? Uwagi na tle znowelizowanego art. 864 § 1 k.p.c.”, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2017, nr 7, s. 29-42
52. “Res iudicata pro veritate habetur? Rzecz o erozji stabilności prawomocnych orzeczeń: apologia powagi rzeczy osądzonej a poszukiwanie trzeciej drogi ” [w:] Ius Est a Iustitia Appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. T. Ereciński, J. Gudowski, M. Pazdan, Warszawa 2017, s. 396-421
53. “May International Arbitral Tribunals Declare Laws Unconstitutional? An International and a Polish Perspective on the Issue of Dealing with Unlawful Laws”, The Journal of International Arbitration 2017, nr 2, s. 169-206
54. „Umorzenie postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty na żądanie powoda a przerwa przedawnienia wywołana wniesieniem pozwu w tym postępowaniu – uwagi de lege lata i de lege ferenda”, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, nr 1(25), s. 4-22
55. „Pomiędzy autonomią arbitrażu a ochroną praw stron i interesu publicznego. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów”, Palestra 2016, nr 11, s. 46-55;
56. „The Impact of the Act of September 10, 2015 amending some statutes in connection with the promotion of ADR on the separate proceedings in cases within the subject-matter and scope of labour law – selected issuses”, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 2016, s. 447-460 (współautorstwo z K. Moras-Olaś)
57. „Kontrola konstytucyjności ustaw przez sądy arbitrażowe – perspektywa Polska i międzynarodowa” Kwartalnik ADR – Arbitraż i Mediacja 2016, nr 3, s. 31-57;
58. „Umorzenie zawieszonego procesu cywilnego w prawie polskim – perspektywa historyczna i kodyfikacyjna” [w:] Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania. Doświadczenia i perspektywy, red. E. Marszałkowska-Krześ, I. Gil, Ł. Błaszczak, Sopot 2016, s. 223-252;
59. „Czy dopuszczalność skargi kasacyjnej od wyroku w sprawie ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego podlega ograniczeniom z art. 3982 k.p.c. – uwagi na tle ustawy z 10.09.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów”, Polski Proces Cywilny 2016, nr 2, s. 330-342;
60. „Umorzenie elektronicznego postępowania upominawczego na wniosek powoda po nowelizacji z 10.7.2015 r. – cz. II”, Monitor Prawniczy 2016, nr 7, s. 349-356;
61. „Umorzenie elektronicznego postępowania upominawczego na wniosek powoda po nowelizacji z 10.7.2015 r. – cz. I”, Monitor Prawniczy 2016, nr 6, s. 294-300;
62. „Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2015 r., III CZP 103/14, (OSP 2015 nr 11, poz. 105, s. 1560)”, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2016, nr 1, s. 47-64;
63. „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2014 r., III CSK 245/13, niepubl. (Legalis nr 1163131, LEX nr 1537292)”, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2015, nr 7, s. 40-54;
64. „Czy konfuzja procesowa musi prowadzić do umorzenia postępowania?”, Polski Proces Cywilny 2015, nr 2, s. 236-246;
65. „Wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem niemerytorycznym – uwagi de lege lata i de lege ferenda”, [w:] Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym kodeksie postępowania cywilnego, red. K. Markiewicz, A. Torbus, Warszawa 2014, s. 675-690;
66. „Potrącenie a zapis na sąd polubowny w prawie polskim – wybrane zagadnienia materialnoprawne i procesowe”, Polski Proces Cywilny 2014 nr 1, s. 61-91;
67. „Glosa do wyroków Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2012 r. (I CSK 416/11) oraz z dnia 26 listopada 2008 r. (III CSK 163/08)”, Studia Prawno-Ekonomiczne 2013, z. 88, s. 209-226.
Case-law reviews:
1. Subjective and Objective Scope of a Choice Of Court Agreement Included in the Companies Articles of Association. The Law Applicable to the Validity and Interpretation Of Jurisdiction Agreements Subject to Regulation (EU) 1215/2012 – Supreme Court, case no. V CSKP 37/21, 24 June 2021, [w:] M. Lupoi, Grandes Decisions / Leading Cases, International Journal of Procedural Law 2022, Nr 1, s. 149-156.
2. International and domestic territorial jurisdiction of courts in matters relating to torts: an interplay between regulation (EU) 1215/2012 and domestic internal jurisdictional rules in Poland – Supreme Court, case no. I CO 44/20, 11 May 2020, [w:] M. Lupoi, Grandes Decisions / Leading Cases, International Journal of Procedural Law 2021, Nr 2, s. 364-367.
3. Grounds for refusing to return a child under the Convention of 25 October 1980 on the civil aspects of international child abductions – Supreme Court, case no. I CSK 183/20, 17 December 2020, [w:] M. Lupoi, Grandes Decisions / Leading Cases, International Journal of Procedural Law 2021, Nr 1, s. 166-177.
4. Setting aside arbitral awards in recent decisions of the Polish Supreme Court, [w:] M. Lupoi, Grandes Decisions / Leading Cases, International Journal of Procedural Law 2020, Nr 2, s. 318-328.
5. Supreme Court, case no. III CZP 27/19, 8 November 2019, [w:] M. Lupoi, Grandes Decisions / Leading Cases, International Journal of Procedural Law 2020, Nr 1, s. 93-97.
6. Supreme Court, case no. III UZP 3/17, 23 August 2020, [w:] M. Lupoi, Grandes Decisions / Leading Cases, International Journal of Procedural Law 2019, Nr 2, s. 349-353.

Treaties and commentaries:
1. A. Olaś, komentarz do art. 86-97 KPC, [w:] P. Rylski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis 2023 (wyd. 2).
2. A. Olaś, komentarz do art. 203.1 KPC, [w:] P. Rylski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis 2023 (wyd. 2)
3. A. Olaś, komentarz do art. 367 KPC, [w:] P. Rylski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis 2023 (wyd. 2)
4. A. Olaś, komentarz do art. 369 KPC, [w:] P. Rylski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis 2023 (wyd. 2)
5. A. Olaś, komentarz do art. 387 KPC, [w:] P. Rylski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis 2023 (wyd. 2)
6. A. Olaś, komentarz do art. 399-416.1 KPC, [w:] P. Rylski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis 2023 (wyd. 2)
7. A. Jaworski, A. Olaś, komentarz do art. 499 i 505 KPC, [w:] P. Rylski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis 2023 (wyd. 2)
8. A. Olaś, komentarz do art. 505.1-505.14 KPC, [w:] P. Rylski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis 2023 (wyd. 2)
9. A. Olaś, komentarz do art. 505.28-505.39 KPC, [w:] P. Rylski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis 2023 (wyd. 2)
10. A. Olaś, komentarz do art. 840 KPC, [w:] P. Rylski, A. Olaś (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis 2023 (wyd. 2)
11. A. Olaś, Rozdział 5. Postępowanie uproszczone, [w:] S. Cieślak red., System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom II. Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji Część 4. Postępowania odrębne. Postępowania przyspieszone, Warszawa 2023
12. A. Olaś, Rozdział 4. Elektroniczne postępowanie upominawcze, [w:] S. Cieślak red., System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom II. Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji Część 4. Postępowania odrębne. Postępowania przyspieszone, Warszawa 2023
13. A. Olaś, Rozdział 3. Postępowanie upominawcze, [w:] S. Cieślak red., System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom II. Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji Część 4. Postępowania odrębne. Postępowania przyspieszone, Warszawa 2023
14. A. Olaś, Rozdział 9.Sąd oraz inne organy procesowe w postępowaniu nieprocesowym, [w:] T. Ereciński, K. Lubiński (red.), System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom IV. Postępowanie nieprocesowe Część 1 vol. 1 i 2, Warszawa 2021, s. 494-725.
15. A. Olaś, komentarz do art. 86-96 KPC, [w:] P. Rylski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis 2021 (wyd. 1)
16. A. Olaś, komentarz do art. 203.1 KPC, [w:] P. Rylski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis 2021 (wyd. 1)
17. A. Olaś, komentarz do art. 399-416.1 KPC, [w:] P. Rylski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis 2021 (wyd. 1)
18. A. Jaworski, A. Olaś, komentarz do art. 499 i 505 KPC, [w:] P. Rylski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis 2021 (wyd. 1)
19. A. Olaś, komentarz do art. 505.1-505.14 KPC, [w:] P. Rylski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis 2021 (wyd. 1)
20. A. Olaś, komentarz do art. 505.28-505.37 KPC, [w:] P. Rylski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis 2021 (wyd. 1)
21. A. Olaś, komentarz do art. 182 KPC, [w:] T. Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I. Warszawa 2019, s. 397-405.
22. A. Olaś, komentarz do art. 332 KPC, [w:] T. Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I. Warszawa 2019, s. 758-762.
23. A. Olaś, komentarz do art. 355 KPC, [w:] T. Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I. Warszawa 2019, s. 790-814.
24. A. Olaś, komentarz do art. 499 KPC, [w:] T. Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom II. Warszawa 2019, s. 1250-1278.
25. A. Olaś, komentarz do art. 505 KPC, [w:] T. Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom II. Warszawa 2019, s. 1278-1289.
26. A. Olaś, komentarz do art. 840 KPC, [w:] T. Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom II, Warszawa 2019, s. 1567-1600.

WWW webpage

Go to the webpage