Przejdź do głównej sekcji

Zbigniew Banaszczyk

zbigniew-banaszczyk

dr hab. Zbigniew Banaszczyk

Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim w 1975 r. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Prawa Cywilnego UW, obecnie na stanowisku docenta. Wykłada prawo cywilne. Obok wykonywania praktyki adwokackiej, jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, w Stałym Sądzie Polubownym przy Fundacji Adwokatury Polskiej i Ośrodku Badawczym Adwokatury im adw. W. Bayera w Warszawie oraz arbitrem w sądach polubownych ad hoc procedujących w oparciu o regulaminy różnych sądów polubownych, m.in. administrowanych przez ICC w Paryżu. Uczestniczył jako ekspert w pracach legislacyjnych Sejmu i Senatu RP, jest Członkiem Rady Arbitrażowej SA przy KIG