Przejdź do głównej sekcji

Prace nad nowym Regulaminem Sądu

W ostatniej dekadzie zmienił się sposób, w jaki prowadzone są postępowania arbitrażowe. Zmieniły się też oczekiwania użytkowników arbitrażu wobec instytucji arbitrażowych i arbitrów. Zwiększyła się znajomość międzynarodowej praktyki arbitrażowej. Instytucje arbitrażowe na całym świecie wprowadziły do swoich regulaminów nowe rozwiązania w celu usprawnienie postępowań.

Mając to na uwadze Rada Arbitrażowa Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej uznała, iż po upływie prawie 10 lat od uchwalenia obecnie obowiązującego regulaminu arbitrażowego, konieczne jest opracowanie nowego regulaminu. Zadanie to powierzyła Komitetowi ds. zmiany Regulaminu.

Projekt nowego Regulaminu Arbitrażowego SA KIG 2024.

Zmiany w Regulaminie 2024 w stosunku do obecnych uregulowań obejmują w szczególności:

 • zwiększenie zakresu swobody Trybunału Arbitrażowego w ustaleniu prawa właściwego (§ 5 ust. 1),
 • zniesienie zasady, iż Warszawa jest domyślnym miejscem postępowania, a język polski jest językiem domyślnym postępowania (§ 8 i  § 9),
 • upoważnienie Trybunału Arbitrażowego do podjęcia decyzji, że doręczenia pism w toku postępowania odbywać się będą wyłącznie pocztą elektroniczną (§ 10 ust. 2),
 • wprowadzenie zasady, iż Dyrektor Generalny może z ważnej przyczyny zawieszać, przedłużać i przywracać terminy zakreślone w Regulaminie oraz terminy, które wyznaczył (§ 11 ust. 3),
 • upoważnienie Trybunału Arbitrażowego do podjęcia środków niezbędnych do usunięcia konfliktu interesów w przypadku zmiany pełnomocnika (§ 12 ust. 2),
 • wprowadzenie zasady, że spór rozstrzyga arbiter jedyny, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 100.000 zł (§ 15 ust. 3),
 • wprowadzenie zasady, że postępowanie może być wszczęte wyłącznie przez złożenie wezwania na arbitraż (§ 20),
 • nałożenie na strony obowiązku informowania o finansowaniu sporu przez osobę trzecią (§ 21 ust. 1 pkt 7, § 23 ust. 2 pkt 7, § 24),
 • wprowadzenie procedury wczesnego rozstrzygnięcia (early determination) w przypadku spraw oczywistych (§ 29),
 • wprowadzenie instytucji arbitra doraźnego i uregulowanie postępowania przed tym arbitrem (§ 31),
 • wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia posiedzenia organizacyjnego i wydania postanowienia organizacyjnego w krótkim czasie od powołania Trybunału Arbitrażowego (§ 32),
 • upoważnienie Trybunału Arbitrażowego do podejmowania decyzji o rozpoznaniu sprawy bez przeprowadzenia rozprawy m.in. w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 100.000 zł (§ 34 ust.1),
 • upoważnienie Trybunału Arbitrażowego do podejmowania z własnej inicjatywy decyzji o zobowiązaniu strony do przedstawienia dokumentów oraz o przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłego (§ 35 ust.3, § 37 ust.2),
 • wskazanie, iż Trybunał Arbitrażowy nadaje rozstrzygnięciom dotyczącym kosztów postępowania formę wyroku  (§ 41 ust.1),
 • wprowadzenie wymogu, by wyrok był wydany w terminie 6 miesięcy od dnia powołania Trybunału Arbitrażowego, jednak nie później niż w terminie 2 miesięcy od ostatniego dnia rozprawy albo od dnia wniesienia ostatniego pisma (§ 41 ust.3),
 • wprowadzenie obowiązku przekazania przez Trybunał Arbitrażowy projektu wyroku Sądowi Arbitrażowemu (§ 42 ust.2),
 • zdefiniowanie wyroku wstępnego jako wyroku, w którym Trybunał Arbitrażowy rozstrzyga o części kwestii spornych między stronami (§ 43 ust.2),
 • umożliwienie stronom złożenia wniosku o przesłanie elektronicznej kopii wyroku (§ 45 ust.4),
 • wprowadzenie obowiązku uzasadniania decyzji o wyłączeniu arbitra (§ 48 ust.3).

Uprzejmie prosimy o przesłanie uwag do Regulaminu 2024, do 15 kwietnia 2024 r. na adres e-mail regulamin2024@sakig.pl.

 

Z poważaniem

Komitet ds. zmiany Regulaminu:

Agnieszka Grabowska-Łysyszyn

Maria Hauser-Morel

Michał Kocur (przewodniczący)

Wojciech Popiołek

Karl Poernbacher

Andrzej Szlęzak