Przejdź do głównej sekcji

Prace nad nowym Regulaminem Sądu

Zmiana obecnego Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy KIG ma służyć wprowadzeniu instrumentów sprzyjających sprawności i szybkości postępowania oraz stabilności rozstrzygnięć, lepszemu dostosowaniu jego postanowień do obowiązującego prawa o arbitrażu, jego unowocześnieniu, z uwzględnieniem aktualnych tendencji i rozwiązań w arbitrażu międzynarodowym, i większemu otwarciu na świat.

W tym celu powołana została Komisja ds. Nowego Regulaminu pod przewodnictwem adwokata Macieja Łaszczuka.

W skład Komisji wchodzą również: dr Witold Jurcewicz, dr Rafał Morek, dr Maciej Tomaszewski, adw. Justyna Szpara, prof. Andrzej Szumański i adw. Łukasz Rozdeiczer.

Główne założenia zmian Regulaminu zostały przedstawione w referacie adw. Łaszczuka podczas Kolegium Arbitrów w dniu 17 czerwca 2011 r.

Wyniki prac nad poszczególnymi częściami Regulaminu będą prezentowane środowisku arbitrów i całemu środowisku arbitrażowemu w Polsce, i poddawane szerokiej dyskusji w celu wypracowania optymalnych rozwiązań. W tym celu Sąd Arbitrażowy przy KIG zorganizuje cykl konferencji, o których zostaną Państwo powiadomieni.

Niezależnie od tego, już teraz prosimy Państwa o zgłaszanie wszelkich uwag i propozycji, które mogą wspomóc prace Komisji i przyczynić się do wypracowania jak najlepszego projektu Nowego Regulaminu.

Uwagi prosimy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nowy.regulamin@sakig.pl