Przejdź do głównej sekcji

Biuletyn Arbitrażowy – archiwum

Zawartość Biuletynu Arbitrażowego

Nr 1 (wrzesień-październik 2006)

  • Artykuł „Poland’s new arbitration legislation”
  • Polish Arbitration Law (tłumaczenie części piątej kpc na angielski)
  • Artykuł o Radzie Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy KIG
  • Zbiór zasad etyki arbitra/Code of Ethics
  • Artykuł o ICSID (Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych)
  • Sprawozdanie z Kolegium Arbitrów KIG w dniu 9 maja 2006
  • Zbiór adresów internetowych głównych instytucji arbitrażowych na świecie

Nr 2 (listopad-grudzień 2006)

Dlaczego międzynarodowy arbitraż w Polsce

Krótkie omówienie atutów Polski jako miejsca prowadzenia międzynarodowych postępowań arbitrażowych.

Słownik Arbitrażu i ADR

Alfabetyczne omówienie terminów z zakresu alternatywnego rozstrzygania sporów, w 8 językach (polski, angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, łacina, holenderski).

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej – działalność, reforma, perspektywy, inicjatywy ustawodawcze

Historia i zakres działalności sądu, omówienie przedmiotu działalności i regulaminu. Z podaniem statystyki dotyczącej rozpatrywanych spraw i taryfą kosztów. Zawiera także informację o przygotowanym w gronie arbitrów SA KIG projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, zakładającym uproszczenie postępowania po wydaniu wyroku przez sąd polubowny. Obszerne streszczenie w języku angielskim.

Nr 3 (styczeń-luty 2007)

Lista Arbitrów rekomendowanych przez Sąd Arbitrażowy przy KIG

Lista arbitrów, opatrzona zdjęciami i krótką charakterystyką każdego z nich. Biogram zawiera specjalizację arbitrów, znajomość języków obcych i życiorys.

Komunikat. Kolejny sąd polubowny będzie rozstrzygał spory dotyczące nazw domen

Informacja o specjalnej procedurze rozstrzygania sporów dotyczących nazw domeny internetowej „…pl”, wprowadzonej przez SA KIG we współpracy z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK). Możliwość dochodzenia ochrony praw naruszonych przez abonentów nazw tej domeny została wprowadzona przez SAKIG od 18 marca 2007 r.

Artur Piechocki, Zagadnienia prawne dotyczące nazw domen internetowych

Praktyczne omówienie zagadnień prawnych, pojawiających się w związku z rejestracją i utrzymywaniem nazw domen internetowych.

Andrzej Kąkolecki, Piotr Nowaczyk, Loi polonaise sur l’arbitrage

Omówienie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. – Prawo o arbitrażu dla francuskojęzycznych czytelników.

Pierwsze Ogólnopolskie Forum Prezesów Instytucji Arbitrażowych

Sprawozdanie ze spotkania Ogólnopolskiego Forum Prezesów Instytucji Arbitrażowych (OFPIA), które odbyło się 17 listopada 2006 r. z inicjatywy SA KIG. Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie dotyczącym postępowania postarbitrażowego.

Wyrok z 16 października 2006 r. S.A. 351/05

Wyrok SA KIG, dotyczący wzajemnych rozliczeń między sprawcami czynu nieuczciwej konkurencji. Sąd uznał, że takie rozliczenia nie mogą być sankcjonowane wyrokami sądów polubownych, gdyż byłoby to sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej i wyroki takie podlegałyby uchyleniu przez sądy powszechne.

Wyrok z 24 kwietnia 2006 r. S.A. 193/05

Wyrok SA KIG, dotyczący kwestii wykonania prawa pierwokupu.

Wybrane umowy o współpracy zawarte przez Sąd Arbitrażowy przy KIG

Lista umów zawartych w latach 1992-2007 z największymi instytucjami arbitrażowymi na świecie.

Nr 4 (wrzesień 2007)

Piotr Nowaczyk, Wystąpienie na konferencji Międzynarodowego Instytutu Arbitrażowo-Mediacyjnego „Ius et Lex” 14 czerwca 2007 – „Etyka, niezależność i bezstronność w Arbitrażu. Rzeczywistość czy fikcja?”

Wystąpienie prezesa Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Niezależność arbitrów i rola przestrzegania przez nich zasad etycznych oraz bezstronności. Deklaracja o bezstronności arbitrów, wprowadzona przez SA KIG na wzór największych i najbardziej renomowanych międzynarodowych instytucji arbitrażowych. Wnioski o wyłączenie arbitra
z postępowania. Bardzo dobra statystyka SA KIG

Wytyczne IBA dotyczące konfliktu interesów w międzynarodowym arbitrażu

Wytyczne Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (International Bar Association, IBA), zatwierdzone 22 maja 2004 r. przez Radę Stowarzyszenia. Dokument jest owocem pracy Grupy Roboczej, złożonej z 19 ekspertów z 14 krajów świata, powołanej przez Komisję ds. Arbitrażu i Alternatywnego Rozstrzygania Sporów przy IBA. Jak czytamy we Wstępie, „Wytyczne nie stanowią przepisów prawa i nie zastępują żadnych odnośnych przepisów prawa krajowego ani regulaminów arbitrażowych wybranych przez strony. Niemniej jednak Grupa Robocza żywi nadzieję, że niniejsze Wytyczne spotkają się z powszechną akceptacją środowiska międzynarodowego arbitrażu (…) i że tym samym, służyć będą pomocą stronom, praktykom, arbitrom, instytucjom i sądom
w procesie podejmowania decyzji w tych, jakże istotnych, kwestiach dotyczących bezstronności, niezależności, ujawniania, sprzeciwów i wniosków o wyłączenie”.

Regulamin IBA dotyczący postępowania dowodowego w międzynarodowym arbitrażu handlowym

Dokument przyjęty uchwałą Rady IBA z dn. 1 czerwca 1999 r. W intencji twórców ma ułatwić stronom i arbitrom prowadzenie postępowania dowodowego w sposób efektywny i ekonomiczny. Regulamin zawiera mechanizmy dotyczące przedstawiania dokumentacji, powoływania świadków na okoliczności faktyczne, biegłych i przeprowadzania oględzin oraz prowadzenia rozpraw dowodowych.

Regulamin arbitrażowy UNCITRAL.

Jeden z najważniejszych dokumentów dotyczących międzynarodowego arbitrażu – regulamin wydany przez Komisję Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL), uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 15 grudnia 1976 r. (rezolucja 31/98).

Andrzej Wach, Sportowe sądownictwo polubowne

Rozwiązywanie sporów prawnych, pojawiających się w sferze aktywności sportowej, w postępowaniu polubownym. Orzeczenia
o kluczowym znaczeniu dla kształtowania się arbitrażu sportowego. Sportowe sądownictwo polubowne w Polsce. Temat modny
i potrzebny z uwagi na EURO 2008, Igrzyska Olimpijskie i EURO 2012.

Rafał Morek, Nadanie ugodzie stron formy wyroku arbitrażowego przez zespół orzekający (trybunał arbitrażowy)
w regulaminach KIG, ICC i w praktyce arbitrażowej

Rozwój prawa i praktyki w różnych krajach świata, w tym w Polsce. Spory w doktrynie, czy wyroki wydane na podstawie ugody podlegają konwencji nowojorskiej z 1958 r. – autor opowiada się za stosowaniem wspomnianej konwencji do tego typu wyroków. Mechanizmy pozwalające na eliminowanie w praktyce prób nadużywania omawianej instytucji (m.in. możliwość odmowy przez zespół orzekający nadania ugodzie formy wyroku i przesłanki uzasadniające taką odmowę). Forma wyroku, jego skutki
i dopuszczalność nadania formy wyroku arbitrażowego ugodzie zawartej bez udziału arbitrów.

Kronika

Posiedzenie kolegium Arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w dniu 11 czerwca 2007 r. Podpisanie przez prezesa SA KIG dwóch nowych umów o współpracy – z Niemiecką Instytucją Arbitrażową (DIS) i z Międzynarodowym Sądem Arbitrażu Handlowego przy Ukraińskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej.

Nr 5 (styczeń 2008)

Piotr Nowaczyk, Arbiter XXI wieku – wyzwania i oczekiwania (w poszukiwaniu arbitra idealnego)

Fragment Księgi Pamiątkowej, dedykowanej doc. dr hab. Tadeuszowi Szurskiemu, Honorowemu Prezesowi Sądu Arbitrażowego przy KIG. Rozważania – jaki powinien być arbiter idealny w XXI wieku, czy w ogóle taki ideał istnieje i czy warto go szukać? Zalety arbitra, takie jak odwaga, pewność siebie, odporność na naciski, nawet ze strony autorytetów – to cechy dobrego arbitra. Autor jest prezesem Sądu Arbitrażowego przy KIG.

Królewski Instytut Arbitrażowy [Charterem Institute for Arbitrators]. Wytyczna Nr 16: Prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych
z potencjalnymi arbitrami

Wytyczna dotycząca budzącej kontrowersje w doktrynie kwestii, jaką jest zasada prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych arbitrami przed ich wyznaczeniem. Zarzuty, że takie rozmowy narażają postępowanie arbitrażowe na ryzyko nadużyć i manipulacji, zdarzają się. Przestrzeganie wytycznych pozwala ich uniknąć.

Tomasz Wardyński, Euro 2012 – new aspect of Polish-Ukrainian cooperation

Cooperation agreement between the Arbitration Court at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw and the International Arbitration Court of the Chamber of Commerce and Industry in Kiev, signed on 19 June 2007 – a brief information.

Rafał Morek, Wybrane orzeczenia dotyczące sądownictwa arbitrażowego

Postanowienie Sądu Najwyższego z 17 lipca 2007 r., dotyczące wykonalności wyroku arbitrażowego przeciwko innemu podmiotowi, niż pozwany.

Robert Bennett Lubic, Reducing costs and inconveniences in international commercial arbitration and other forms of alternative resolution through online dispute resolution

The focus of rhe article is upon reduction of costs and other inconvences in the use of the technically based Online Dispite Resolution (ODR).

Anna Fiłoniuk, Kierunek Wschód: Arbitraż w Chinach

Arbitraż w Chinach na tle tradycji prawnej, filozoficznej i kulturowej tego kraju. Krótkie omówienie specyfiki chińskiego arbitrażu (m.in. wykluczenie arbitrażu prowadzonego przez zagraniczne instytucje arbitrażowe i instytucja med-arb, wrośnięta w chińską tradycję).

Andrzej Kąkolecki, Kronika

Spotkanie Europejskiej Grupy Arbitrażowej Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Warszawie 12 października 2007 r. Posiedzenie Kolegium Arbitrów Sądu Arbitrażowego przy KIG, 1 grudnia 2007 r.

Piotr Nowaczyk, Arbitration costs in Poland in questions and answers.

Krótki przewodnik po kosztach arbitrażu w Polsce dla anglojęzycznych czytelników Biuletynu Arbitrażowego.

Nr 6 (kwiecień 2008)

Uwagi UNCITRAL dotyczące organizacji postępowania arbitrażowego

„Uwagi dotyczące organizacji postępowań arbitrażowych” – dokument sporządzony przez Sekretariat Komisji Międzynarodowego Prawa Handlowego ONZ (UNCITRAL). Prace nad nim zakończono podczas XXIX Sesji Komisji w 1996 r. W „Biuletynie” zamieszczono pełen tekst dokumentu w polskim przekładzie.
Jak możemy przeczytać we wstępie dokumentu, „Uwagi” mają służyć pomocą praktykom w dziedzinie arbitrażu przez wyszczególnienie i krótki opis kwestii, w odniesieniu do których mogą być w odpowiednim czasie podjęte decyzje dotyczące organizacji postępowań arbitrażowych. (…) Uwagi nie mają żadnego wiążącego wymogu prawnego na arbitrów lub strony. Zespół orzekający może korzystać z Uwag w sposób, jaki uważa za stosowny, i nie jest zobowiązany do podawania powodów swojej decyzji o nieskorzystaniu z nich”.

Piotr Nowaczyk, Mediacja gospodarcza – kilka osobistych refleksji praktyka

Referat na konferencję arbitrażową w Iwoniczu-Zdroju (18-20 października 2007). Uwagi na temat mediacji w Polsce, jej rozpowszechnienia w porównaniu z innymi krajami świata. Uwarunkowania kulturowe. Różnice między polskim podejściem do rozwiązywania sporów – częstokroć mało koncyliacyjnym – a tradycjami państw zachodnioeuropejskich. Autor – prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG – analizuje przeszkody na drodze do szerszego stosowania mediacji w naszym kraju.

Rafał Morek, Mediacja na Uniwersytecie

Międzynarodowa konferencja na temat rozwiązywania sporów powstających w środowiskach akademickich, która odbyła się
6 marca 2008 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

Adam Olszewski, Prokuratoria Generalna jako instytucjonalny pełnomocnik procesowy Skarbu Państwa w postępowaniu przed sądem polubownym

Artykuł radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, dyrektora Departamentu Arbitrażu tej instytucji. Analiza dotycząca m.in. klauzul arbitrażowych w umowach Skarbu Państwa, uczestnictwa Prokuratorii Generalnej w postępowaniach przed sądami polubownymi, jej roli w postępowaniu pojednawczym i mediacji. Zdaniem autora, Prokuratoria Generalna może efektywnie prowadzić skomplikowane i wielowątkowe sprawy arbitrażowe, gdzie wymagana jest współpraca wielu prawników, specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa.

Agnieszka Gębala, Granice dopuszczalności arbitrażu

Analiza zakresu dopuszczalności arbitrażu w świetle prawa polskiego. Chociaż nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego
z 2005 r. była istotnym krokiem naprzód i rozwiała wiele wątpliwości wokół dopuszczalności arbitrażu i tzw. zdatności arbitrażowej, to jednocześnie zasiała nowe. Autorka wskazuje, jakie kwestie powinny zostać doprecyzowane przez ustawodawcę, bądź doktrynę.

Dr Marcin Olechowski, Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards under New Polish Arbitration Law

The 2005 reform marks a step forward in the direction of providing parties with a clearer legal framework applicable (in Poland) to arbitration. Obviously, as in the case of any new legislation, a number of issues raised by the new regulations still need to be resolved in practice of the courts and/or in legal commentary. However, on a practical level, the impact of such controversies on the enforcement or recognition on foreign arbitral awards should not be overestimated, since the New York Convention continues to prevail as the primary point of reference when seeking recognition or enforcement of a foreign arbitral award in Poland.

Rafał Adamus, Arbitraż a problem zbiorowej restrukturyzacji zobowiązań pieniężnych dłużnika

Przydatność instytucji arbitrażu dla zbiorowej restrukturyzacji zobowiązań, z uwagami na temat restrukturyzacji nieformalnej. Omówiono m.in. dopuszczalność zapisu na zbiorowy arbitraż restrukturyzacyjny i kwestię stron w tego rodzaju postępowaniu. Zdaniem autora, arbitraż nie wyłącza możliwości złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku zaistnienia niewypłacalności dłużnika, nie jest również przeszkodą do wszczęcia postępowania naprawczego. Zbiorowa restrukturyzacja zobowiązań pieniężnych dłużnika przy wykorzystaniu instytucji arbitrażu wymaga dużego zaufania między partnerami i z reguły dotyczy dojrzałych relacji gospodarczych.

Anna Hrycaj, Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie przed sądem polubownym

Referat sędzi Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto, wygłoszony na konferencji arbitrażowej w Nowym Tomyślu 1 marca 2008 r. Poruszono m.in. skutki ogłoszenia upadłości dla mocy prawnej zapisu na sąd polubowny i dla postępowań toczących się przed sądem polubownym, wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego i dopuszczalność prowadzenia postępowania przed sądem polubownym po ogłoszeniu upadłości. „De lege ferenda należałoby (…) postulować całkowite wykluczenie możliwości poddania sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego w toku postępowania upadłościowego” – konkluduje autorka.

Jakub Grajzer, Krzysztof Klupś, Arbitraż w Republice Federalnej Niemiec z odniesieniem do polskich rozwiązań

Omówienie niemieckich regulacji prawnych odnoszących się do arbitrażu i niemieckiej praktyki arbitrażowej.

Anna Filoniuk, Kierunek Wschód: arbitraż w Japonii

Arbitraż w Japonii na tle uwarunkowań społeczno-kulturowych i historycznych tego państwa. Autorka zwraca m.in. uwagę na charakterystyczne dla Japonii zintegrowanie mediacji i procesu sądowego. Omówienie japońskich instytucji arbitrażowych.

Maria Szymańska, Zmiany Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL – aktualny stan prac

Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL jest powszechnie stosowany w krajowych i międzynarodowych arbitrażach ad hoc, w tym w sporach pomiędzy inwestorami i państwami. Postulaty zmian opracowane przez Grupę Roboczą ds. Arbitrażu Komisji UNCITRAL.

Rafał Morek, Wybrane orzeczenia dotyczące sądownictwa arbitrażowego w Polsce

Postanowienie Sądu Najwyższego z 17 maja 2006 r., dotyczące oceny ważności zapisu na sąd polubowny przez sąd powszechny w następstwie zarzutu pozwanego.

Nr 7

Konferencja z udziałem Ministra Sprawiedliwości prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego 6 maja 2008 roku – „Postępowanie postarbitrażowe – nie marnujmy czasu przedsiębiorców”

Zapisy wystąpień wygłoszonych podczas konferencji – prezesa KIG Andrzeja Arendarskiego, przewodniczącego Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy KIG Andrzeja Kalwasa, prezesa Sądu Arbitrażowego przy KIG Piotra Nowaczyka i Ministra Sprawiedliwości prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Opublikowano również głosy w dyskusji – prof. Tadeusza Erecińskiego, prof. Grzegorza Domańskiego, prof. Marka Safjana, prof. Józefa Okolskiego, Mec. Sylwestra Pieckowskiego przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego oraz prezesa KIG Andrzeja Arendarskiego.

Techniki kontroli czasu i kosztów w arbitrażu. Sprawozdanie Komisji ds. Arbitrażu MIH. Dokument w tłumaczeniu Krzysztofa Mąkosy – sporządzony przez Specjalny Zespół ds. Ograniczenia Czasu i Kosztów w Arbitrażu, powołany przez Komisję ds. Arbitrażu przy MIH. Celem autorów dokumentu było zachęcenie stron i zespołu orzekającego do dynamicznego działania w przygotowaniu arbitrażu, dzięki czemu strony mogą uzgodnić odpowiednie procedury. Opisane techniki mogą być stosowane w celu organizacji postępowań arbitrażowych, kontroli czasu ich trwania oraz związanych z nimi kosztów.

Tomasz Wardyński, The Status of Arbitration and Arbitration Law in Poland

Angielskojęzyczne omówienie statusu arbitrażu w Polsce, z przytoczeniem danych statystycznych. Informacje o reformie Sądu Arbitrażowego przy KIG.

Piotr Nowaczyk, Sąd Arbitrażowy przy KIG. Wystąpienie na konferencji „Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce”

Zapis wystąpienia prezesa Sądu Arbitrażowego przy KIG na konferencji w Nowym Tomyślu 1 marca 2008 r. Sąd Arbitrażowy przy KIG na tle innych polskich instytucji arbitrażowych i na tle europejskim.

Michał Pochodyła, Rozwiązywanie sporów budowlanych według „nowej czerwonej książki” FIDIC

Omówienie części zbioru form kontraktowych FIDIC – dokumentu pt. „Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych
i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego”. Szczegóły regulacji dotyczących arbitrażu, zawartych w omawianym dokumencie.

Andrzej Tynel, Nowy regulamin Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego w Kijowie

Regulamin Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Izbie Handlowo-Przemysłowej w Kijowie, przyjęty w 2007 r. przez prezydium Izby. Omówienie kompetencji sądu, jego organizacji i zasad postępowania arbitrażowego.

Irena Zubrycka, Rozstrzyganie sporów gospodarczych na Ukrainie

Referat wygłoszony na konferencji „Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce” w Nowym Tomyślu 1 marca 2008 r. Autorka – zastępca prezesa Sądu Arbitrażowego przy Winnickiej Izbie Przemysłowo-Handlowej – omawia prawne regulacje dotyczące rozstrzygania spraw gospodarczych, w szczególności sporów z przedsiębiorcami zagranicznymi. Dane statystyczne dotyczące sposobów rozwiązywania sporów przez sądownictwo polubowne na Ukrainie.

Anna Fiłoniuk, Kierunek Wschód: Arbitraż w Indiach

Podstawy prawne i specyfika arbitrażu w Indiach. Kolejny artykuł z cyklu informującego o sądownictwie polubownym w krajach Azji.

Rafał Morek, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych

Postanowienie SN z 22 lutego 2007 r., dotyczące kwestii zapisu na sąd polubowny dokonanego za pomocą strony internetowej
i kwestii okoliczności, w jakich zapis będzie stanowić niedozwoloną klauzulę umowną.

Nr 8

Kolegium Arbitrów 18 czerwca 2008 roku

Zapis wystąpień podczas Kolegium Arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie – m.in. omówienie statystyk i wydarzeń związanych z funkcjonowaniem Sądu, dokonane przez Prezesa SA KIG mec. Piotra Nowaczyka,
a także zapis dyskusji w trakcie spotkania.

Wytyczne ICDR dla arbitrów dotycząc wymiany informacji

Dokument wydany przez Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów (ICDR) – organ Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. Wytyczne, w założeniu ICDR, mają zwrócić uwagę arbitrów na ich uprawnienia i odpowiedzialność, a także ułatwić efektywne prowadzenie postępowania. Jeśli strony nie uzgodniły inaczej na piśmie, reguły wchodzą w życie we wszystkich międzynarodowych sprawach administrowanych przez ICDR, rozpoczętych po 31 maja 2008 r. Tłumaczenie Krzysztof Mąkosa.

Łucja Nowak, Miejsce arbitrażu w prawie polskim

Artykuł autorstwa sekretarz Komisji Arbitrażowej ICC Poland. Przepisy dotyczące postępowania arbitrażowego w Kodeksie cywilnym i Kodeksie postępowania cywilnego, m.in. kwestia miejsca postępowania przed sądem polubownym i miejsca wydania wyroku. Autorka postuluje zmianę Art. 1155 i 1197 k.p.c.

Piotr Ciepierski, Opóźnienie, odszkodowanie umowne, odstąpienie od umowy według nowej czerwonej książki FIDIC
a przepisy kodeksu cywilnego – wybrane problemy

Wzory zawarte w tzw. czerwonej książce – warunkach kontraktu na budowę, opracowanych przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (FIDIC). Porównanie tych standardów z prawem polskim w sprawach związanych z opóźnieniem prac, odszkodowaniem umownym i karą umowną, odstąpieniem od umowy. Autor jest adwokatem i partnerem w Kancelarii Bobiński Ciepierski Kirchner Schwartz Adwokacka Spółka Partnerska w Poznaniu.

Dr Sebastian Oraniec, dr hab. Jozef J. Skoczylas, Pozasądowe rozwiązywanie sporów handlowych w Chińskiej Republice Ludowej

Omówienie podstawowych zagadnień związanych z pozasądowym rozwiązywaniem sporów w ChRL za pomocą arbitrażu. Autorzy poruszają m.in. problematykę wyboru prawa w sprawach międzynarodowych, mediacji, uznania i wykonywania wyroków zagranicznych oraz prawnych regulacji arbitrażu w Chinach.

Khawar Qureshi, Cultural sensitivity and International Arbitration

Angielskojęzyczna publikacja pióra jednego z wybitnych brytyjskich specjalistów w dziedzinie arbitrażu. Dotyczy zarzutów, że międzynarodowemu arbitrażowi brak jest wrażliwości kulturowej. Według autora, przeciwdziałanie takiemu zarzutowi winno polegać na zwiększeniu uwrażliwienia na odmienności kulturowe użytkowników arbitrażu.

Peter Aeberli, Inferior tribunals and enforcing their decisions

Artykuł w języku angielskim, dotyczący pośrednich zespołów orzekających i wykonywania ich decyzji. Zespoły te są uprawnione do rozwiązywania sporów między stronami, a ich ustalenia mają charakter tymczasowy, bowiem niezadowolona z rozstrzygnięcia strona może skierować sprawę do arbitrażu lub sądu powszechnego. Autor – wybitny prawnik – omawia podstawowe przykłady takich zespołów, podstawowe uregulowania ich dotyczące oraz kwestie związane z wykonywaniem zapadłych ustaleń.

Dr Silvy Chernev, Arbitration and Rother dispute resolution means in Bulgaria (basic moments)

Arbitraż i inne pozasądowe metody rozstrzygania sporów w Bułgarii. Artykuł w języku angielskim, autorstwa prezesa Sądu Arbitrażowego przy Bułgarskiej Izbie Handlu i Przemysłu.

Rafał Morek, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych

Postanowienie Sądu Najwyższego z 29 listopada 2007 r., stwierdzające, że art. 1189 § 3 k.p.c., nakazujący sądowi polubownemu doręczać wszelkie pisma składane przez stronę drugiej stronie, ma charakter bezwzględnie obowiązujący, a jego naruszenie może być przesłanką skargi o uchylenie wyroku, niezależnie od wagi danego pisma oraz jego wpływu na wynik sprawy.

Nr 9

Wystąpienie ministra sprawiedliwości prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego na konferencji arbitrażowej w Polsko-Niemieckiej Izbi Przemysłowo-Handlowej 26 listopada 2008 roku

Dotyczy roli i znaczenia sądownictwa polubownego, kompetencji arbitrów i postępowania postarbitrażowego. Minister podkreśla zalety arbitrażu i omawia działania resortu sprawiedliwości nakierowane na ułatwianie dostępu do sądownictwa polubownego.
W ocenie profesora, „możliwość tworzenia sądów polubownych przez podmioty pozapaństwowe (organizacje pozarządowe) należy ocenić pozytywnie, jako istotny dalszy krok do rozwijania idei sądownictwa polubownego, a w konsekwencji odciążenia sądownictwa powszechnego od nadmiaru zadań”.

Wystąpienie prezesa Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej mec. Piotra Nowaczyka na konferencji arbitrażowej w Katowicach, listopad 2008 roku

Perspektywy sądownictwa polubownego w Polsce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na znaczenie marketingu i konieczność zmian w prawie, w szczególności w zakresie sądowej kontroli wyroków arbitrażowych.

The Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce, Warsaw

Angielskojęzyczny raport na temat Sądu Arbitrażowego przy KIG, z danymi statystycznymi obrazującymi aktywność sądu w latach 2000-2007. W podsumowaniu znalazła się sugestia, że stałe sądy arbitrażowe z wykwalifikowanymi arbitrami powinny mieć prawo nadawania wyrokom klauzul wykonalności.

Maria Szymańska, Zmiany Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL – aktualny stan prac

Wyniki prac 49 sesji Grupy Roboczej UNCITRAL ds. Arbitrażu (Wiedeń, 15-19 września 2008 r.). Zestawienie dotyczące rozpatrywanych artykułów Regulaminu Arbitrażowego i poruszanych kwestii.

Rafał Adamus, Klauzula arbitrażowa w oparciu o art. 33 Konwencji CMR

Analiza art. 33 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), określającego dopuszczalność umieszczenia w umowie przewozu klauzuli arbitrażowej – pod warunkiem zastrzeżenia, że trybunał arbitrażowy będzie stosował Konwencję. Wskazanie obligatoryjnych i fakultatywnych elementów treści zapisu na sąd polubowny w tego rodzaju umowach.

Ewa Zagórska-Prątnicka, Dwustronne umowy o wzajemnej ochronie inwestycji

Arbitraż międzypaństwowy i inwestycyjny, umowy zawierane w zakresie ochrony inwestycji – najważniejsze kwestie, dane statystyczne i historia zagadnienia.

Artur Barczewski, Der Begriff der „Investition” in der ICSID-Konvention und in Bilateralen Invetsitionsschutzvertraegen (Bilateral Investment Treaties)

Postępowanie arbitrażowe przed trybunałem ICSID – zalety dla inwestora i znaczenie pojęcia inwestycji w kontekście postępowania przed tym trybunałem (artykuł w języku  niemieckim).

Maciej Kuropatwiński, Uznawalność uchylonych orzeczeń zagranicznych sądów arbitrażowych w Polsce?

Artykuł opisujący praktykę kilku państw-stron Konwencji Nowojorskiej w zakresie wykonalności wyroków sądów arbitrażowych uchylonych przez właściwą władzę państwa pochodzenia. Stosowanie Konwencji Nowojorskiej w Polsce.

Anna Fiłoniuk, Kierunek Wschód: Singapur

Sądownictwo arbitrażowe w Singapurze – państwie, gdzie rząd w sposób niespotykany w innych krajach popiera rozwój sądownictwa polubownego.

Irakli Mgalobishvili, Paata Kiknavelidze, The legal framework of arbitration in Georgia

Arbitraż w Gruzji – przepisy, instytucje, propozycje zmian. Artykuł w języku angielskim.

Rafał Morek, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych

Uchwała Sądu Najwyższego z 4 stycznia 2008 r., stwierdzająca, że do spraw gospodarczych ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego rozpatrywanych wg przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w brzmieniu przed zmianami wprowadzonymi nowelizacją Kodeksu z 28 lipca 2005 r. nie mają zastosowania art. 479 ¹² § 1 i 479¹4 § 2 k.p.c.

Nr 10

Stanowisko Prokuratorii Generalnej z 22 stycznia 2009 roku dotyczące arbitrażu w ramach warunków kontraltowych FIDIC

Dotyczące projektu zbiorczego Stanowiska Instytucji Zarządzającej w sprawie stosowania warunków kontraktowych FIDIC oraz niektórych klauzul umownych w projektach finansowych ze środków Funduszu Spójności i Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.

Konferencja „Arbitraż w sprawach budowlanych” w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej 8 października 2008 roku. Zapisy wystąpień

Zapisy wystąpień uczestników konferencji, poświęcone m.in. warunkom kontraktowym FIDIC, arbitrażowi w sporach budowlanych, uwarunkowaniom związanym z umową o roboty budowlane, problemom umów konsorcjalnych w praktyce budowlanej. Wstęp
i podsumowanie prezesa SA KIG mec. Piotra Nowaczyka.

Wojciech Sadowski, Upadłość w międzynarodowym arbitrażu handlowym – aspekty praktyczne

Autor omawia problemy szczególnie aktualne w dobie globalnego kryzysu gospodarczego – przedstawia perspektywę upadłego (zarządcy), strony przeciwnej i sądu arbitrażowego. Oraz sądu państwowego. Analiza kwestii związanych ze skutecznością zapisu na sąd polubowny, w tym z przepisem k.p.c. stanowiącym, że upadłość powoduje utratę mocy prawnej zapisu na sąd polubowny dokonanego przez upadłego. „Wobec niekwestionowanego pierwszeństwa podstawowych zasad postępowania upadłościowego przed zasadami międzynarodowego arbitrażu handlowego zauważalną tendencją jest stopniowe zawężanie zakresu norm prawa upadłościowego, których naruszenie przez sąd arbitrażowy może powodować jego uchylenie lub odmowę wykonania przez sąd państwowy”.

Piotr Nowaczyk, „Clash of Cultures” – The Cross-Culture Aspect of a Witness Examination

Zapis wystąpienia prezesa SA KIG podczas Wiedeńskich Dnich Arbitrażu 21 lutego 2009 r., poświęconego międzykulturowym aspektom przesłuchania świadków, wraz z przeglądem regulacji obowiązujących w różnych krajach świata. Tekst w języku angielskim.

Andrzej Tynel, Komentarz w sprawie rosyjskiego arbitrażu

Recenzja publikacji Mieżdunarodnyj kommierczeskij arbitraż (Sankt-Peterburg 2007).

Radu Bogdan Bobei, Recent Amendments of Romanian Arbitration Rules and current development of Romanian Arbitration Law

Artykuł rumuńskiego prawnika, członka Rady Głównej Międzynarodowego Sądu Arbitrażu Gospodarczego przy Izbie Handlowo-Przemysłowej Rumunii. Omówienie ostatniej nowelizacji rumuńskiego Regulaminu Arbitrażowego, przegląd aktualnych kwestii dotyczących rumuńskich przepisów arbitrażowych. Wg autora dokonane zmiany mogą uczynić Rumunię krajem bardziej przyjaznym arbitrażowi.

Anna Fiłoniuk, Kierunek Wschód: arbitraż w Malezji

Omówienie arbitrażu w Malezji, kraju, gdzie jest on bardzo popularny i wspierany przez państwo, a sądy powszechne są przychylne tej drodze rozstrzygania sporów.

Rafał Morek, Violetta Wysok, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych

Wyrok Sądu Najwyższego z 11 maja 2007 r., stwierdzający, że strony przyjmując zapis na sąd polubowny samo ograniczają konstytucyjne prawo do sądu. Postanowienie Sądu Najwyższego z 22 lutego 2007 r., z którego wypływa wniosek, iż jeśli postępowanie przed sądem powszechnym wszczęto po wejściu w życie ustawy o zmianie k.p.c. (po 16 X 2005), to w razie wniesienia zapisu na sąd polubowny ważność zapisu ze względu na jego formę sąd powinien oceniać w świetle art. 1162 k.p.c. bez względu na to, kiedy zawarto umowę zawierającą zapis na sąd polubowny.

Nr 11

Konferencja „Rozwiązywanie sporów w czasach kryzysu” w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej 13 stycznia 2009 roku. Zapis wystąpień

Wystąpienia: mec. Piotra Nowaczyka (wprowadzenie do tematyki konferencji), Marcina Bartczaka i Michała Jochemczaka (poświęcone rozwiązywaniu sporów wynikających z prowadzenia terminowych operacji finansowych i przewadze arbitrażu nad innymi sposobami rozstrzygania takich sporów), Patricka Radzimierskiego (na temat zabezpieczenia dochodzonych roszczeń) oraz Pierre-Gillesa Wogue (dotyczące regulacji UE ws. upadłości).

Maria Szymańska, Zmiana Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL – rezultaty 50 sesji Grupy Roboczej

Wyniki pracy Grupy Roboczej UNCITRAL ds. Arbitrażu na 50 sesji (Nowy Jork, 9-13.02.2009). Ustalenia Grupy dotyczące postulowanych zmian poszczególnych artykułów Prawa Modelowego UNCITRAL.

Andrzej Tynel, Włodzimierz Chwalej, Arbitraż w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw

Instytucje arbitrażowe w Rosji, na Ukrainie, Białorusi i w Kazachstanie. Prawne wymogi związane z postępowaniem arbitrażowym, relacje z sądownictwem powszechnym, kwestie proceduralne i zagadnienia związane z arbitrażem międzynarodowym. Artykuł daje syntetyczny przegląd najważniejszych kwestii odnoszących się do sądownictwa polubownego w krajach WNP.

Łucja Nowak, Arbitraż inwestycyjny w 2008 roku – Monitor UNCTAD Nr 1 (2009)

Statystyka dotycząca arbitraży inwestycyjnych opartych na międzynarodowych umowach inwestycyjnych, opublikowana w Monitorze Międzynarodowych Umów Inwestycyjnych. Zawiera również przegląd kwestii będących przedmiotem analizy trybunałów arbitrażowych.

Remco van der Kroft, Holenderski Instytut Arbitrażu. Krótka prezentacja

Informacje na temat holenderskiej instytucji, zajmującej się promowaniem alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów
i prowadzącej postępowania arbitrażowe.

Artur Barczewski, Das Schicksal der Schiedsvereinbarung im Insolvenzfall nach deutschem Recht

Artykuł w języku niemieckim, poświęcony losowi klauzuli arbitrażowej w postępowaniu upadłościowym według prawa niemieckiego. W konkluzji autor stwierdza, że ogłoszenie upadłości jednego z kontrahentów nie wywołuje tak daleko idącego skutku jak w prawie polskim, tj. utraty mocy zapisu na sąd polubowny. Zaznacza również, że przeniesienie na polski grunt rozwiązań niemieckich nie byłoby możliwe z uwagi na specyficzne uregulowanie postępowania upadłościowego w prawie polskim.

Anna Fiłoniuk, Kierunek Wschód: arbitraż w Korei a arbitraż w Chinach i Japonii – wspólne problemy i kierunki rozwoju

Kolejny z cyklu artykułów dotyczących arbitrażu w krajach azjatyckich. Niniejsza publikacja oparta jest na wystąpieniu byłego prezesa Korean Commercial Arbitration Board prof. Lee Soonwoo.

Rafał Morek, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych

Uchwała Sądu Najwyższego z 7 maja 2009 r., stwierdzająca, że spór o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał organów spółki nie może być przedmiotem arbitrażu, ponieważ nie jest dopuszczalna w tym przedmiocie ugoda sądowa.

Nr 12

List otwarty Ministra Sprawiedliwości z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji

List ministra Andrzeja Czumy. Autor podkreśla m.in.: „Będę walczył o mediację, no wiem, że jej rozwój to rozwój społeczeństwa obywatelskiego, otwartego i przyjaznego, które w sposób humanitarny, zgodny ze wszystkimi prawami człowieka, będzie budowało więzi społeczne i dzięki stosowaniu mediacji czyniło świat lepszym”.

Christopher W. Moore: Mediacja jako sposób rozwiązywania sporów

Wykład światowej sławy specjalisty od mediacji, moderatora, trenera i projektanta systemów zarządzania konfliktami, wygłoszony 25 maja 2009 r. podczas seminarium w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Wraz z zapisem dyskusji towarzyszącej wystąpieniu. Zapis w języku angielskim.

Piotr Nowaczyk: Condition of Polish Commercial Mediation

Artykuł w języku angielskim, nawiązujący do dyskusji o przyszłości mediacji w Polsce, która miała miejsce podczas seminarium „Lawyers in Mediation” (Uniwersytet Warszawski, 24 czerwca 2009 r.), zorganizowanego wspólnie z JAMS International ADR Center w ramach programu Komisji Europejskiej.

Elżbieta Buczkowska-Krzyśków, Adam Olszewski, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa w arbitrażu handlowym
i inwestycyjnym

Zadania Prokuratorii Generalnej w arbitrażu handlowym z udziałem Skarbu Państwa oraz w sporach inwestycyjnych z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej, toczących się na podstawie traktatów międzynarodowych.

Kolegium Arbitrów 29 czerwca 2009 roku. Wykład prof. Fryderyka Zolla

Wystąpienie podczas posiedzenia Kolegium Arbitrów SA KIG, dotyczące autonomii zapisu na sąd polubowny. Poprzedzone wprowadzeniem Prezesa Sądu, mec. Marka Furtka. Wraz z zapisem dyskusji.

Andrzej Kąkolecki: Współczesne problemy w międzynarodowym arbitrażu. Konferencja IFCAI w Kartaginie

Konferencja zorganizowana przez Międzynarodową Federację Instytucji Arbitrażu Handlowego (IFCAI) oraz Centrum Koncyliacji
i Arbitrażu Tunisu (Kartagina, 28-29 maja 2009 r.). Relacja z ważniejszych wystąpień oraz uwagi na temat Regulaminu Koncyliacji
i  Arbitrażu Centrum w Tunisie.

Rafał Morek, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych

Uchwała Sądu Najwyższego z 4 czerwca 2009 r. dotycząca możliwości cofnięcia przez pozwanego zarzutu zapisu na sąd polubowny. Pozwany może to uczynić dopiero w toku postępowania zażaleniowego, prowadzonego w wyniku zaskarżenia postanowienia sądu I instancji, rozstrzygającego o zasadności tego zarzutu.

Orzecznictwo Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Opracował dr Aleksander Proksa

Wyrok z 5 marca 2007 r., stwierdzający, że wniesienie pozwu do sądu miejscowo lub rzeczowo niewłaściwego jest skuteczne dla przerwy biegu przedawnienia, powinno zatem dotyczyć również przypadków, gdy pomimo zapisu na arbitraż wniesione zostało powództwo do sądu powszechnego.

Wyrok z 11 czerwca 2007 r., zawierający stwierdzenie, że zapis na sąd polubowny nie stanowi przeszkody do skutecznego zawezwania strony do próby ugodowej przed sądem powszechnym.

Wyrok z 19 września 2007 r., dotyczący sprawy o zasądzenie kary umownej w związku z niedostarczeniem zakontraktowanego zboża.

Nr 13

Piotr Nowaczyk, Wspomnienie o Robercie Brinerze

Nekrolog wieloletniego prezesa Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC), autorstwa byłego prezesa Sądu Arbitrażowego przy KIG – w językach polskim i angielskim.

Nowi arbitrzy

Lista osób wpisanych na Listę Arbitrów Rekomendowanych przez SA KIG 9 grudnia 2009 r.

Prof. dr hab. Karol Weitz, Klauzula porządku publicznego jako podstawa uchylenia wyroku sądu polubownego na tle praktyki sądów

Zapis wykładu profesora i dyskusji towarzyszącej wykładowi, która miała miejsce podczas Kolegium Arbitrów SA KIG 21 października 2009 r. Przywołanie przepisów, doktryny i orzecznictwa polskich sądów powszechnych od okresu międzywojennego po dzień dzisiejszy oraz przykłady funkcjonowania klauzuli w prawie innych państw europejskich. W debacie głosy prezesa SA KIG Marka Furtka, mec. Andrzeja Kalwasa, mec. Macieja Łaszczuka, prof. Wojciecha Popiołka, prof. Tadeusza Erecińskiego.

Dr Andrzej Tynel, Kompetencja Rady Arbitrażowej w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy KIG

Artykuł autorstwa Honorowego Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego. Krótkie omówienie kompetencji
i zadań Rady wynikających ze Statutu i regulaminu SA KIG.

Maria Szymańska, Zmiana Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL – rezultaty 51 sesji Grupy Roboczej

Sesja w Wiedniu (14-18.09.2009), podczas której kontynuowano drugie czytanie Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL z 1976 r. Informacje o dyskutowanych i przyjętych propozycjach zmian w Regulaminie.

Monika Weingärtner, Ujawnianie elektronicznych informacji w arbitrażu międzynarodowym

Omówienie stosowanej – przede wszystkim w USA i Wielkiej Brytanii, będących pionierami w implementacji regulacji prawnych dotyczących użycia e-dokumentów w postępowaniach sądowych – terminologii. Informacje na temat regulacji w krajowych systemach prawnych tych państw. Regulacje electronic discovery w arbitrażu międzynarodowym, w oparciu o regulacje amerykańskich i europejskich instytucji arbitrażowych oraz reguły CPR. Znaczenie elektronicznych dokumentów w postępowaniu polubownym – zalety i zagrożenia.

Łucja Nowak, Kwestia wyłączenia arbitrażu z zakresu obowiązywania rozporządzenia 44/2001 – sprawa West Tankers
i sprawozdanie Komisji

Wyłączenie przez EWG arbitrażu z zakresu konwencji brukselskiej o jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na tym tle. Wyłączenie arbitrażu w świetle uregulowań rozporządzenia w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, obowiązującego od 2002 r.

Barbara Skardzińska, Język w międzynarodowym arbitrażu handlowym

Kwestia wyboru języka, definicji i zakresu pojęciowego języka międzynarodowego arbitrażu handlowego – analiza w oparciu
o regulaminy sądów polubownych.

Rafał Morek, Violetta Wysok, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych

Postanowienie Sądu Najwyższego z 24.06.2009, wskazujące niejawny tryb posiedzenia, na którym rozpatruje się zażalenie
w przedmiocie uznania wyroku sądu polubownego wydanego za granicą. Uchwała SN z 21.01.2009 dotycząca stosowania  przepisów będących podstawą orzekania w przedmiocie uchylenia wyroku sądu polubownego, wydanego przed wejściem  w życie nowych przepisów o sądzie polubownym KPC.

Orzecznictwo Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej

Wyrok z 22.09.2008, oddalający zarzut pozwanej związany ze wskazaniem w klauzuli arbitrażowej jako właściwych dwóch sądów polubownych. Wyrok z 24.03.2009, stwierdzający, że sąd, zobowiązując pozwanego do złożenia oświadczenia woli ze skutkami opisanymi w art. 64 k.c., nie może modyfikować treści tego oświadczenia w sposób odbiegający od treści obowiązku pozwanego, określonego umową przedwstępną.

Nr 14

Andrzej Tynel, Pamięci Tadeusza Szurskiego

Wspomnienie pośmiertne wieloletniego prezesa SA KIG, zmarłego 16 lutego 2010 r. W językach polskim i angielskim

Zdatność arbitrażowa ze szczególnym uwzględnieniem sporów korporacyjnych. Konferencja w Sądzie Arbitrażowym przy KIG 15 grudnia 2009 roku

Zapis dyskusji z udziałem prezesa SA KIG Marka Furtka, prof. Wojciecha Popiołka, prof. Tadeusza Erecińskiego, prof. Karola Weitza, prof. Andrzeja Szumańskiego, prof. Grzegorza Domańskiego. Tekst referatu dr Andrzeja W. Wiśniewskiego, dotyczącego modelu skutecznej klauzuli arbitrażowej dla sporów korporacyjnych – wraz z dyskusją nad referatem.

Piotr Nowaczyk, Arbitraż instytucjonalny czy ad hoc. Wystąpienie na konferencji „Tsunami sporów przed nami”, zorganizowanej przez SIDiR, FIDIC i ICC Poland 21 stycznia 2010 roku

Dane statystyczne dotyczące obu modeli arbitrażu, postępowanie przed ICC. Zalety arbitrażu instytucjonalnego i arbitrażu ad hoc.

Maria Szymańska, Zmiana Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL – rezultaty 52 sesji Grupy Roboczej

Sesja, która miała miejsce w lutym 2010 r. w Nowym Jorku, podczas której zakończono drugie i przeprowadzono trzecie czytanie Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL z 1976 r. Informacja o ustaleniach Grupy Roboczej.

Brady J. Collins, Multi-step Dispute Resolution under the American Arbitration Association

Omówienie praktyki i regulacji dotyczących wielostopniowego rozwiązywania sporów w Amerykańskim Stowarzyszeniu Arbitrażowym. Artykuł w języku angielskim.

Peter Tærø Nielsen, Arbitration in Denmark – a general overwiev and some peculiarities

Przegląd sytuacji arbitrażu w Danii, omówienie podstawowych regulacji, informacje na temat instytucji arbitrażowych. Artykuł
w języku angielskim.

Anna Kubś, Arbitration in Iceland. Interview with Haraldur Ingi Birgisson

Wywiad z Radcą Generalnym Islandzkiej Izby Handlowej, dotyczący praktyki Sądu Arbitrażowego Izby i islandzkiego prawa arbitrażowego. Artykuł w języku angielskim.

Andrzej Kąkolecki, Gorący temat konferencji w Wiedniu – taktyki guerilli w arbitrażu

Wybrane elementy z wystąpień i materiałów konferencyjnych Stephana Wilskego, Günthera J. Horvatha i Vladimira Khvaleja, przedstawionych podczas Wiedeńskich Dni Arbitrażowych 12-13 lutego 2010 r. Dotyczy działań przeciwko arbitrom, stronom i ich pełnomocnikom lub świadkom  – złych praktyk w arbitrażu.

Rafał Morek, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych

Postanowienie Sądu Najwyższego z 23 września 2009 r., zawierające stanowisko SN w odniesieniu do niektórych zagadnień prawnych występujących na tle regulacji zawartych w art. 142 i 147 prawa upadłościowego i naprawczego.

Orzecznictwo Sądu Arbitrażowego przy KIG

Wyrok częściowy z 23.03.2009, odnoszący się do abstrakcyjnej gwarancji bankowej. Wyrok z 17.08.2009, stwierdzający brak zastosowania art. 322 kpc  w postępowaniu przed sądem polubownym.

Nr 18 (sierpień 2012)

Mamy przyjemność poinformować, że ukazał się 18 numer Biuletynu Arbitrażowego zawierający sprawozdanie z organizowanej przez nasz Sąd wraz z Międzynarodową Federacją Inżynierów Konsultantów FIDIC przy współudziale Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz kancelarii prawnej K&L Gates międzynarodowej konferencji regionalnej FIDIC Contracts, która odbyła się w dniach 26-27 kwietnia bieżącego roku, w warszawskim Hotelu Marriott.

W publikacji znajdziecie Państwo zagadnienia poświęcone problematyce zrównoważonych umów o roboty budowlane opartych na warunkach kontraktowych FIDIC, które od lat efektywnie obowiązują w przemyśle budowlanym na całym świecie i coraz częściej mają zastosowanie w Polce.

Nr 25 (maj 2020)

25-ty numer Biuletynu Arbitrażowego zawiera transkrypcję z seminarium „Nowe granice Arbitrażu” zorganizowanego przez Sąd Arbitrażowy we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracyjni Uniwersytetu Warszawskiego.

W publikacji znajdziecie Państwo ponadto artykuł mec. Anny Tujakowskiej i dra Marcina Olechowskiego na temat perspektywy arbitrażu korporacyjnego w Polsce.

Nr 26 (grudzień 2020)

Biuletyn Arbitrażowy nr 26 skupia się na temacie nowych technologii w arbitrażu, co niewątpliwie jest wynikiem obecnej sytuacji epidemicznej w Polsce i na świecie, a także związanego z nią wzrostu zainteresowania różnego rodzaju formami pracy oraz kontaktu zdalnego.

Wszyscy zadajemy sobie pytanie czy zdalne rozprawy zostaną z nami na dłużej i jak bardzo zmieni się nastawienie naszych interesariuszy do stosowania komunikacji elektronicznej w miejsce tradycyjnych form doręczenia.

Nie bez znaczenia pozostają kwestie bezpieczeństwa, ale także równego traktowania stron postępowania.

W publikacji znajduje się 7 artykułów, które przestawiają problematykę wykorzystywania nowych technologii w sprawach rozstrzyganych przez sądy arbitrażowe.

Nr 27 (czerwiec 2021)

W tym numerze „Biuletynu” publikujemy m.in. przemyślenia Christophera Chinna dotyczące zdalnych rozpraw arbitrażowych w trakcie pandemii COVID-19, którymi podzielił się z uczestnikami wcześniejszego webinarium. Autor wyraża pogląd, że dopiero wraz z upływem czasu dowiemy się, czy tradycyjne rozprawy – i tradycyjne kontakty społeczne – przejdą na wzór kaset magnetofonowych do lamusa. Rewolucja technologiczna spowodowana pandemią COVID-19 nie musi oznaczać zaniku przedpandemicznych praktyk.

Państwa uwadze w nowym numerze „Biuletynu” polecamy również artykuł dr hab. prof. UW Katarzyny Bilewskiej poświęcony wprowadzeniu zapisu na sąd polubowny do umowy (statutu) spółki kapitałowej, który omawia to zagadnienie na tle prawa włoskiego.

Oprócz powyżej wspomnianych artykułów w numerze publikujemy m.in. glosę do wyroku SA KIG 193/05 autorstwa dr hab. Beaty Gessel, a także artkuły dr hab. Andrzeja Szlęzaka i Anny Tujakowskiej, Zuzanny Cieplińskiej, Romana Rewalda, Moniki Diehl i Dominiki Jędrzęjczyk, które zostały poświęcone zagadnieniom takim jak: związanie sądu polubownego wyrokiem innego sądu polubownego, uznawaniu i stwierdzaniu wykonalności wyroków arbitrażowych zawierających zdania odrębne, klauzuli równoczesnej mediacji-arbitra (CMA) oraz problematyce ugody w postępowaniu arbitrażowym.

Nr 28 (grudzień 2021)

W numerze 28. „Biuletynu” powracamy do tradycji publikowania na jego łamach orzecznictwa Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (SA KIG). Wskrzeszając publikowanie przez SA KIG orzecznictwa Zespołów Orzekających działających pod jego auspicjami, zamieszczamy niezwykle interesujący wyrok z dnia 5 lipca 2021 r., któremu towarzyszyło zdanie odrębne. Publikowany wyrok dotyczy kwestii właściwości Zespołu Orzekającego do rozstrzygnięcia roszczeń objętych różnymi zapisami na sąd polubowny, które skumulowano w jednym pozwie. Ma on precedensowy charakter, bowiem Regulamin SA KIG nie reguluje dochodzenia w jednym postępowaniu roszczenia lub roszczeń na podstawie więcej niż jednej klauzuli arbitrażowej. W sprawie pojawił się m.in. wątek dopuszczalności zakwalifikowania kwestii prawidłowości wyboru arbitrów jako kwestii zaliczanej do problemu właściwości Zespołu Orzekającego. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tym ciekawym orzeczeniem wraz ze zdaniem odrębnym, które także publikujemy.

Ponadto w aktualnym numerze „Biuletynu” znajdą Państwo artykuł Agaty Zwolankiewicz, LL.M., byłej Research Fellow w Columbia Center on Sustainable Investment, poświęcony alternatywnym względem arbitrażu inwestycyjnego metodom rozwiązywania sporów inwestor–państwo.

Biuletyn Arbitrażowy nr 25
Plik pdf|508,40 KB|Pobierz
Biuletyn Arbitrażowy nr 26
Plik pdf|608,84 KB|Pobierz
Biuletyn Arbitrażowy nr 27
Plik pdf|929,70 KB|Pobierz
Biuletyn Arbitrażowy nr 28
Plik pdf|629,24 KB|Pobierz