Go to main section

Anne-Marie Weber

Anne-Marie Weber
Name and surname

Anne-Marie Weber

Degree
Dr.
Professional titles
Advocate
Nationality

Poland

Languages
 • English
 • Polish
 • German
 • French
Field
 • Commercial law and commercial contracts
 • Corporate law
 • Financial markets
Year of birth

1987

City

Warsaw

Country

Poland

Career

Employment

University of Warsaw, Faculty of Law and Administration – Assistant Professor [April 2015 – present]

NGL Legal – Of Counsel [March 2019- December 2020]

Sołtysiński, Kawecki& Szlęzak – Senior Associate [January 2018 – March 2019]

Romanowski & Partners – Senior Lawyer [June 2012 – October 2017]

Sołtysiński, Kawecki& Szlęzak – Legal Intern [August 2009-December 2010]

Other functions

European Banking Institute – Member of Associated Researcher Group

European Corporate Governance Institute – Academic Member

Publications

Books

 1. Wpływ instytucji prawnych rynku kapitałowego na efektywność spółek Skarbu Państwa [Impact of capital market regulation on state-controlled companies’ efficiency], Beck 2017, ISBN: 9788325586157.
 2. Wynagrodzenie menedżerów jako zasada corporate governance [Managers’ remuneration as a corporate governance mechanism], Promotor 2012, ISBN: 9788360095690.

Chapters in collective work

 1. Postulat zrównoważonego wzrostu gospodarczego jako wyzwanie dla polskiego prawa handlowego [The sustainability postulate as a challenge for Polish commercial law] [in:] Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie [Hundred years of Polish commercial law. Jubilee book dedicated to Professor Andrzej Kidyba], Wolters Kluwer 2020, ISBN:  9788381877954.
 2. Zapłata w Bitcoinach za przeniesienie własności rzeczy lub praw – uwagi na tle wybranych instytucji prawa obligacyjnego [Payment in Bitcoins for the transfer of ownership or rights – comments on selected institutions of the law of obligations] [in:]  Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Brzozowskiemu [Jubilee book dedicated to Professor Adam Brzozowski], Beck 2020 (in print).
 3. Czy dyskusja o systemach compliance jest dyskusją o prawie? Kilka uwag o wpływie systemów compliance na ustrój spółek handlowych [Is the discussion about compliance systems a discussion about the law? Comments on the impact of compliance systems on the structure of companies] [in:] Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej: w poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki [Effectiveness of management and supervision in a company: in search of an optimal model of a company’s structure], Wolters Kluwer 2018, pp. 88-95, ISBN: 9788381246101.
 4. Wzrastająca rola prawa miękkiego jako wyraz tendencji reformatorskich w prawie handlowym [The growing role of soft law as an expression of reformatory trends in commercial law] [in:] Tendencje reformatorskie w prawie handlowym. Między teorią a praktyką [Reformatory trends in commercial law. Between theory and practice], Beck 2015, 369-378, ISBN: 9788325577841.
 5. Interes spółki Skarbu Państwa – między interesem publicznym a interesem prywatnym [The interest of a state-controlled company – between private and public interest] [in:] Spółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa [State-controlled companies and the state treasury], Wolters Kluwer 2014, pp. 184-198, ISBN:
 6. Privatization in Poland – goals, constraints and new approaches, [in:] Sektor Publiczny – Racjonalizacja Gospodarowania [The public sector – rationalising management], Białystok 2012, rozdział 15, ISBN: 9788374313322.
 7. Rozwój odnawialnych źródeł energii a ingerencja państwa w prawa własności przemysłowej [Development of renewable energy sources and state interference in industrial property rights] [in:] Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych. Wnioski dla energetyki [Systemic conditions of strategic sectors. Conclusions for the energy sector], Marszałek 2011, pp. 32-46, ISBN: 9788377800256

Journal articles

 1. Spory o stwierdzenie nieważności i uchylenie uchwały wspólników (walnego zgromadzenia) a charakter interwencji ubocznej wspólnika po stronie spółki [Disputes concerning annulment of a shareholders’ meeting’s resolution in light of a shareholder’s secondary intervention on the company’s side], Przegląd Sądowy [Court Review] 2020/7-8 (in print).
 2. Sztuczna inteligencja a prawo spółek handlowych – zarys kluczowych problemów badawczych [Artificial Intelligence and Corporate Law – An overview of key research issues], Monitor Prawa Handlowego [Business Law Monitor] 2019/4, s. 19-26.
 3. Rezygnacja z pełnienia funkcji przez „ostatniego” członka zarządu. Uwagi na tle nowelizacji art. 202 § 6 KSH [Resignation from the function by the “last” member of the management board. Remarks concerning the amendment of Art. 202 § 6 of the Code of Commercial Companies, Monitor Prawa Handlowego [Business Law Monitor] 2019/2, pp. 16-24.
 4. Obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki handlowej przez prokurenta – o potrzebie funkcjonalnej wykładni art. 21 ust 2 i 3 pr. up. [Obligation to file a motion for bankruptcy of a commercial company by a commercial proxy – on the need for a functional interpretation of Art. 21(2) and (3) of the Bankupcy Law], Przegląd Prawa Handlowego [Business Law Review] 2019/5, pp. 27-35.
 5. Naming and Shaming jako mechanizm sankcyjny w art. 34 MAR [Naming and Shaming as a sanctioning mechanism in Article 34 MAR], Monitor Prawniczy [Law Monitor] 2018/9, pp. 484-488.
 6. Odroczenie publikacji informacji publicznej o prowadzonych negocjacjach na tle stanowiska ESMA z 29.9.2017 r. [Deferral of the publication of inside information concerning ongoing negotiations based on ESMA’s statement of 29 September 2017], Monitor Prawniczy [Law Monitor] 2017/24, pp. 484-488.
 7. Prawo członka organu spółki kapitałowej do “bycia zapomnianym” – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 9.03.2017 r., C-398/15, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce przeciwko Salvatore Manniemu [The right of a member of a corporate body to “be forgotten” – commentary of the judgment of the Court of Justice of 9 March 2017, C-398/15, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce v Salvatore Manni], Europejski Przegląd Sądowy [European Court Review] 2017/8, pp. 40-45 (co-author Michał Romanowski).
 8. Czy członek organu spółki kapitałowej ma “prawo do bycia zapomnianym”? – uwagi na tle pytania prejudycjalnego w sprawie C-398/15 Manni [Does a member of a company’s body have “the right to be forgotten”? Comments on questions adressed in the rquest for preliminary ruling in Case C-398/15 Manni], Europejski Przegląd Sądowy [European Court Review] 2016/5, pp. 37-44 (co-author Michał Romanowski).
 9. Prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym – uwagi na tle projektowanej regulacji [Right to withdraw from a life insurance contract with an investment element – comments on the background of the proposed regulation], Wiadomości Ubezpieczeniowe [Insurance Review], 2015/1, pp. 63-79 (co-author Michał Romanowski).
 10. 80 lat kodyfikacji prawa handlowego w Polsce – sprawozdanie z konferencji [80 years of codification of commercial law in Poland – conference report], Przegląd Prawa Handlowego [Business Law Review] 2015/4, pp. 29-32 (co-author Konrad Osajda).
 11. Tiptoeing around legal capital in the European Union – what to expect from the reform of the Polish Limited Liability Company. A comparative analysis, University of Warsaw Journal of Comparative Law , 2014/1, pp. 26-46.
 12. W sprawie wydłużenia terminu przedawnienia roszczeń poszkodowanego przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu [Extension of the statute of limitations for claims by injured parties against the Insurance Guarantee Fund], Prawo Asekuracyjne [Insurance Law Quaterly] 2013/3, pp. 3-27 (co-author Michał Romanowski).
 13. Redukcja wynagrodzenia członka zarządu upadłej spółki na tle innych sankcji za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości [Reduction of remuneration of a member of the management board of a bankrupt company as compared to other sanctions for not filing a bankruptcy petition] Monitor Prawniczy [Law Monitor] 2013/14, pp. 746-755.
 14. Rozbiórka instytucji kapitału zakładowego w holenderskiej spółce BV – ocena reformy [Demolition of the Dutch company BV’s share capital – assessment of the reform], Monitor Prawa Handlowego [Business Law Monitor] 2013/5, pp. 23-29.
 15. Spór o użycie komórek embrionów [Dispute over the use of embryo cells], Prawo Europejskie w Praktyce [European Law in Practice] 2011/11, pp. 86-89 (co-author Fabian Elżanowski).
 16. Nadzór właścicielski Skarbu Państwa w spółkach kapitałowych – uwagi de lege ferenda [Corporate governance in state-controlled companies – legislative proposals], Przegląd Prawa Handlowego [Business Law Monitor] 2011/8, pp. 36-42.
 17. Wynagrodzenie menedżerskie – skuteczny instrument corporate governance? [Executive remuneration – an effective corporate governance mechanism?], Prawo Europejskie w Praktyce [European Law in Practice] 2011/5, pp. 55-61.

Online articles

 1. Nie wszystkie nieudane negocjacje można przemilczeć [Not all unsuccessful negotiations may be silenced], Parkiet 11.2017, https://www.parkiet.com/Felietony/311179973-Nie-wszystkie-nieudane-negocjacje-mozna-przemilczec.html?preview=1&remainingPreview=4&grantedBy=preview&
 2. Uważaj na kryptowaluty i tokeny – regulatorzy biją na alarm [Be careful with cryptocurrencies and tokens – regulators issue warnings] Parkiet 29.12.2017 https://www.parkiet.com/Felietony/312299999-Uwazaj-na-kryptowaluty-i-tokeny–regulatorzy-bija-na-alarm.html (co-author Stanisław Komorowski)
 3. Europe’s debt crisis – reasons, solutions, perspectives, The Network, University of California Berkeley School of Law 11.11.2011, https://sites.law.berkeley.edu/thenetwork/2011/11/11/europes-debt-crisis-reasons-solutions-perspectives/
 4. Say-on-pay: Will it turn into sue-on pay?, The Network, University of California Berkeley School of Law 25.10.2011, https://sites.law.berkeley.edu/thenetwork/2011/10/25/say-on-pay-will-it-turn-into-sue-on-pay/
 5. All Against One – Judge Rakoff’s Lonely Crusade, The Network, University of California Berkeley School of Law 15.2.2012, https://sites.law.berkeley.edu/thenetwork/2012/02/15/op-ed-all-against-one-judge-rakoffs-lonely-crusade/
WWW webpage

Go to the webpage