Go to main section

Barbara Jelonek-Jarco

Barbara Jelonek-Jarco
Name and surname

Barbara Jelonek-Jarco

Degree
PhD
Professional titles
Attorney at law
Nationality

Poland

Languages
 • Polish
 • English
Field
 • Civil law and civil contracts
 • Construction law
 • Distribution agreements and franchising
 • Real estate
Year of birth

1982

City

Cracow

Country

Poland

Career

IMI Certified Mediation Advocate, since 2023

Co-Managing Partner, Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp.k, since 2018

Assistant Professor, Department of Civil Law, Jagiellonian University, since 2016

Real Estate Practice Leader, Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp.k, since 2015

Partner, Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp.k, since 2012

Member, The Krakow Bar Association (ORA Kraków), since 2011

Doctor of Law, Jagiellonian University, since 2010

Publications
 1. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych (Principle of Reliability of Land And Mortgage Registers), Lexis Nexis Publishing House, Warsaw 2011
 2. Ustawa o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych. Komentarz (The Act on housing co-operatives and the principles of disposal of real estate belonging to the communal real estate resources in order to support the implementation of housing investments. Commentary) series editor Prof. Konrad Osajda, volume editor dr hab. Bogusław Lackoroński (together with A. Zbiegień-Turzańska, B. Gliniecki, K. Królikowska, S. Kostecki, Sz. Pawelec), Legalis 2023
 3. Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe. Komentarz. Tom VI B. (Co-operative and Housing Law. Commentary. Volume VI B.) (jointly with K. Osajda, M. Berek, J. Biernat, B. Gliniecki, M. Kućka, K. Pałka, J. Zawadzka, J. Zębala), CH Beck Publishing House, Warsaw 2018
 4. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu wieczystoksięgowym. Komentarz (Land and Mortgage Register Act. Provisions on Land and Mortgage Register Proceedings. Commentary) (jointly with M. Kućka, J. Pisuliński, Ł. Przyborowski, Swaczyna, J. Zawadzka), Lexis Nexis Publishing House, Warsaw 2014

Articles, chapters in monographs:

 1. Uwagi do projektu ustawy o działalności franczyzowej (Comments on the Draft of the Act on Franchise Activity), Prawo w działaniu , Volume 54, Civil Cases, 2023.
 2. Zarząd osiedlem domów – uwagi o potrzebie regulacji prawnej (Management of Housing Estates – Comments on the Need for Legal Regulation), Monitor Prawniczy, No. 7/2023, Warsaw 2023.
 3. O konieczności regulacji prawnej umowy franczyzy – uwagi do raportu „Faktyczna nierówność stron umowy franczyzy w Polsce” (Examining the Need for Legal Oversight of Franchise Agreements: Reflections on the ‘Actual Inequality of Parties in Polish Franchise Agreements’ Report), Prawo w działaniu. Civil Cases 2022, No. 50
 4. Jeszcze o wzruszalności domniemań z art. 3 u.k.w.h. – uwagi na kanwie wyroku Sądu Najwyższego z 10.01.2020 r., (I CSK 451/18) (Further Insights into Rebuttal of the Presumptions in Article 3 of the Land and Mortgage Register Act – Remarks Based on the Supreme Court Judgment of 10 January 2020, (I CSK 451/18), Rejent 2022, No. 8
 5. Wyodrębnienie nieruchomości lokalowej – zagadnienia z praktyki (Residential Property Division: Addressing Practical Concerns), Rejent 2021, No8
 6. O ograniczonej kognicji sądu wieczystoksięgowego i konsekwencjach jej przekroczenia – na przykładzie uchwały SN z 11.4.2019 r. oraz wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 19.11.2019 r. (Limited Powers and Obligations of the Land and Mortgage Register Court: Implications and Analysis Based on the Supreme Court Resolution of 11 April 2019 and the Judgment of the Regional Court in Wrocław of 19 November 2019), Transformacje Prawa Prywatnego 2021, No. 3
 7. Klauzule earnout oraz clawback w umowach sprzedaży nieruchomości (Earnout and Clawback Clauses in Real Estate Sales Agreements), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2021, vol. 1
 8. Charakter służebności przesyłu oraz jej zakres (Characteristics and Scope of the Service Easement), Monitor Prawniczy 2020, No. 15
 9. Artykuł 2 ust. 1a ustawy o własności lokali – czyli o samodzielności lokalu raz jeszcze (Article 2(1A) of the Premises Ownership Act – Namely, About the Separation of Premises Once Again), Rejent 2018, No. 3
 10. Przesłanki i zakres prawa nabycia nieruchomości rolnej przez Agencję Nieruchomości Rolnych (Conditions and Extent of the Agricultural Property Agency’s Right to Acquire Agricultural Real Estate), Rejent 2017, No.7
 11. Skutki dokonania czynności prawnej wbrew zakazowi orzeczonemu przez sąd w postanowieniu o zabezpieczeniu (Consequences of Executing a Legal Act in Violation of a Court’s Freezing Order), [in] Experientia docet. A Jubilee Book Dedicated to Professor Elżbieta Traple, ed. T. Targosz, P. Podrecki and P. Kostański, Wolters Kluwer Publishing House, Warsaw 2017
 12. Obowiązki notariusza a przesłanka dobrej wiary z art. 6 u.k.w.h. (Notary Public Obligations and the Good Faith Requirement under Article 6 of the Land and Mortgage Register Act), Krakowski Przegląd Notarialny 2016, No. 1
 13. Obalenie domniemań z art. 3 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Rebuttal of the Presumptions in Article 3 of the Land and Mortgage Register Act), [in:] Not Just a Mortgage… Jubilee Yearbook Dedicated to Professor Jerzy Pisuliński, ed. M. Kućka and K. Pałka, Wolters Kluwer Publishing House, Warsaw 2015
 14. The Influence of Violation of the Independence and Impartiality Rules on the Enforceability and Effectiveness of the Arbitral Award (jointly with J. Zawadzka), [in:] Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration, ed. K. Belohlávek, N. Rozehnalová, F. Filip Cerný, Juris Publishing, New York 2014
WWW webpage

Go to the webpage