Przejdź do głównej sekcji

Krystian Ziemski

Krystian Ziemski
Imię i nazwisko

Krystian Ziemski

Stopień naukowy
Prof. UAM dr hab.
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Niemiecki
  • Polski
Dziedziny
  • Nieruchomości
  • Prawo administracyjne
  • Prawo budowlane
  • Prawo energetyczne i surowce
  • Prawo ochrony środowiska
  • Projekty infrastrukturalne
  • Projekty inwestycyjne
Rok urodzenia

1952

Miejscowość

Poznań

Kraj

Polska

Kariera

Od 2009 – Profesor na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu

od 2004 Konsul Honorowy Królestwa Danii w Poznaniu

Publikacje

Ziemski Krystian Marek: Rozdział II Stanowienie aktów prawotwórczych przez organy JST realizujące zadania na podstawi porozumienia, którego przedmiotem jest realizacja zadań uregulowanych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, W: Akty prawa miejscowego w procesie organizowania publicznego transportu zbiorowego / Misiejko Adrian, Ziemski Krystian Marek (red.), 2020, Wolters Kluwer Polska, ISBN 9788381872768, s. 33-105

Ziemski Krystian Marek: Środki nadzoru eliminujące wadliwe rozstrzygnięcia organów gminy – próba oceny przyjętych rozwiązań w świetle Europejskiej karty samorządu lokalnego , Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, nr 4, 2020, s. 113-127 , DOI:10.14746/rpeis.2020.82.4.9

Ziemski Krystian Marek: Rozdział 1. Zasady ogólne prawotwórstwa, W: Legislacja w administracji. Materiały dla konwersatoriów / Ziemski Krystian Marek (red.), 2020, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 9788323235705, s. 11-20

Ziemski Krystian Marek: Samorząd gminny – rada gminy – wykonywanie zadań z zakresu ustalania i poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby lub podmioty niebędące pracownikami gminy. Glosa do wyroku NSA z dnia 10 maja 2016 r., II FSK 1409/14, Orzecznictwo Sądów Polskich, nr 5, 2017, s. 162-176

Ziemski Krystian Marek, Misiejko Adrian: Rozdział IX Zakończenie, W: Akty prawa miejscowego w procesie organizowania publicznego transportu zbiorowego / Misiejko Adrian, Ziemski Krystian Marek (red.), 2020, Wolters Kluwer Polska, ISBN 9788381872768, s. 249-258

Ziemski Krystian Marek, Jędrzejczak Maria: Władza dyskrecjonalna czy arbitralna?, W: Władza w przestrzeni administracji publicznej / Duniewska Zofia, Lewicka Renata, Lewicki Marek. (red.), Monografie – Wolters Kluwer Polska, 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN 9788382236729, s. 159-171

Kudra Anna, Ziemski Krystian Marek: Zasady płac wymagają rewizji. dodatek Życie regionów z 4.03.2019, Rzeczpospolita, Gremi Business Communication, nr 8, 2019, s. 10

Ziemski Krystian Marek: Głos w dyskusji na temat ograniczenia kadencyjności organów wykonawczych gmin , W: Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego / Dolnicki Bogdan (red.), 2019, Wolters Kluwer Polska, ISBN 9788381608084, s. 630-648

Ziemski Krystian Marek, Misiejko Adrian: Rozdział I Wprowadzenie, W: Akty prawa miejscowego w procesie organizowania publicznego transportu zbiorowego / Misiejko Adrian, Ziemski Krystian Marek (red.), 2020, Wolters Kluwer Polska, ISBN 9788381872768, s. 15-31

Ziemski Krystian Marek, Kiełbus Maciej: Raz jeszcze o potrzebie kodyfikacji prawa samorządowego, Wspólnota. Pismo Samorządu Terytorialnego, Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM, nr 10, 2020, s. 30-33

Ziemski Krystian Marek: Dyskrecjonalność a swobodne uznanie administracyjne w świetle koncepcji Profesora Mariana Zimmermanna , W: Myśl Mariana Zimmermanna a współczesne prawo administracyjne / Staniszewska Lucyna, Szewczyk Marek, Zimmermann Jan (red.), Monografie – Wolters Kluwer Polska, 2020, Wolters Kluwer, ISBN 9788381872683, s. 111-124

Ziemski Krystian Marek: Czynności kontrolne a akty nadzoru – wyróżnianie i jego konsekwencje, W: O prawie administracyjnym i administracji : refleksje : księga jubileuszowa dedykowana profesor Małgorzacie Stahl / Jaworska-Dębska Barbara [i in.] (red.), 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN 9788380883772, s. 671-689

Ziemski Krystian Marek: Glosa do wyroku NSA z dnia 23 maja 2017 r., II GSK 2439/15. Postępowanie administracyjne w sprawie powołania komornika, izba komornicza, strona postępowania, Orzecznictwo Sądów Polskich, nr 12, 2018, s. 134-139

Ziemski Krystian Marek: Przewidywane projektem ustawy – Prawo energetyczne działania reglamentacyjne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Regulatora), a pobudzanie działań innowacyjnych w sektorze, W: Regulacja – innowacja w sektorze energetycznym / Walaszek-Pyzioł Anna (red.), 2013, Wydawnictwo C.H. Beck, ISBN 9788325554316, s. 137-150

Ziemski Krystian Marek, Wieczorek Iwona: (red.)Konsolidacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Aspekt praktyczny wdrożenia oraz rozliczenia VAT naliczonego metodą prewspółczynnika, 2017, Wydawnictwo Naukowe Doctrina, ISBN 9788394613747, 170 s.

Ziemski Krystian Marek, Jędrzejczak Maria: Die Konsultation gesellschaftlicher Kräfte bei administrativer Normsetzung im polnischen Recht und im unionalen Recht, W: Verwaltungsmodernisierung: Digitalisierung und Partizipation / Bauer Hartmut [i in.] (red.), KWI Schriften, nr 12, 2020, Universitätsverlag Potsdam, ISBN 9783869564869, s. 141-152

Ziemski Krystian Marek, Kiełbus Maciej: Wybrane zagadnienia stanowienia aktów prawa miejscowego przez organy publicznoprawnych związków jednostek samorządu terytorialnego, W: Z problematyki prawnej samorządu terytorialnego. Księga dla uczczenia 70. rocznicy urodzin oraz 45. rocznicy pracy naukowej Profesora Zbigniewa Janku / Szewczyk Marek (red.), Prawo – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 201, 2017, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 9788323231820, s. 315-332

Ziemski Krystian Marek, Bujny Jędrzej: Finansowanie utrzymania hydrantów przeciwpożarowych, Finanse Komunalne, nr 3, 2015, s. 35-49

Ziemski Krystian Marek: Zadania straży gminnych, W: Local government : tasks, organization, functioning / Bujňáková Mária [i in.] (red.), 2018, Equilibria, ISBN 9788081432446, s. 34-47

Ziemski Krystian Marek, Kudra Anna: Reforma samorządowa do reformy?, Rzeczpospolita, Gremi Business Communication, 2015, s. 17

Lissoń Piotr, Ziemski Krystian Marek: (red.)Prawo odnawialnych źródeł energii w Polsce i w Niemczech, Prawo – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 215, 2018, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 9788323232407, 206 s.

Ziemski Krystian Marek, Jędrzejczak Maria: (red.)Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym, Prawo – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 188, 2015, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 9788323228615, 408 s.

Ziemski Krystian Marek, Kiełbus Maciej: Rozstrzygnięcia merytoryczne wydawane przez Samorządowe Kolegia Odwoławcze – Przyczynek do dyskusji, Casus, nr 75, 2015, s. 77-78

Ziemski Krystian Marek: Indywidualny akt administracyjny – jego istota (rozdział II § 7), W: Prawne formy działania administracji / Hauser Roman, Niewiadomski Zygmunt, Wróbel Andrzej (red.), System Prawa Administracyjnego, vol. 5, 2013, Instytut Nauk Prawnych PAN, ISBN 9788325545109, s. 151-218

Ziemski Krystian Marek, Kiełbus Maciej: Ewolucja publicznoprawnych form współpracy samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny, nr 4, 2020, s. 82-96

Ziemski Krystian Marek: Próba oceny trafności objęcia kodeksem postępowania administracyjnego możliwości stosowania sankcji karnych przez administrację, W: Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego : księga pamiątkowa profesora Janusza Borkowskiego / Kmieciak Zbigniew, Chróścielewski, Wojciech (red.), 2018, Wolters Kluwer Polska, ISBN 9788381243094, s. 393-406

Ziemski Krystian Marek: Wywłaszczenie nieruchomości w świetle obecnie obowiązującego stanu prawnego, W: Gospodarka, administracja, samorząd / Olszewski Henryk, Popowska Bożena (red.), Prace Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 1997, „Printer”, ISBN 8386254203, s. 329-337

Ziemski Krystian Marek: (red.)Legislacja w administracji. Materiały do konwersatoriów, 2016, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 9788323229971, 148 s.

Ziemski Krystian Marek: Granice prawa miejscowego, W: Prawo administracyjne dziś i jutro / Jagielski Jacek, Wierzbowski Marek (red.), Monografie – Wolters Kluwer Polska, 2018, Wolters Kluwer Polska, ISBN 9788381245814, s. 586-597

Bujny Jędrzej, Ziemski Krystian Marek: Ustalanie i pobieranie opłat za tzw. deszczówkę (uwagi de lege lata i de lege ferenda), Państwo i Prawo, nr 3, 2017, s. 50-63

Ziemski Krystian Marek: (red.)Energetyka a samorząd. Prawne uwarunkowania rozwoju energetyki lokalnej w Polsce, Prawo – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 173, 2012, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 9788323224273, 122 s.

Ziemski Krystian Marek: Trudności z ustaleniem relacji pojęć prawo miejscowe, prawo wewnętrznie oraz prawo powszechnie obowiązujące, W: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym / Dolnicki Bogdan (red.), 2017, Wolters Kluwer Polska, ISBN 9788381077149, s. 815-831

Ziemski Krystian Marek: Glosa do postanowienia NSA z dn. 04.11.2014r. sygn. II GSK 2522/14, Orzecznictwo Sądów Polskich, nr 3, 2016, s. 355-359

Ziemski Krystian Marek, Kiełbus Maciej: Próba oceny form działania organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami na przykładzie wojewódzkich planów gospodarki odpadami, W: Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska / Stahl Małgorzata, Korzeniowski Piotr, Kaźmierska-Patrzyczna Aneta (red.), 2017, Wolters Kluwer Polska, ISBN 9788380926240, s. 340-352

Ziemski Krystian Marek, Misiejko Adrian: (red.)Organizacja publicznego transportu zbiorowego przez jednostki samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów współdziałania, 2016, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 9788323231301, 164 s.

Ziemski Krystian Marek: Próba oceny Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. nowelizującej Ustawę Prawo energetyczne, W: Inwestycje infrastrukturalne i ochrona środowiska w prawie energetycznym / Lissoń Piotr, Ziemski Krystian Marek (red.), Prawo – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 187, 2014, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 9788323227700, s. 11-33

Ziemski Krystian Marek: Weryfikacja zasad prawa administracyjnego, W: Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo / Duniewska Zofia, Stahl Małgorzata, Krakała Artur (red.), Monografie – Wolters Kluwer Polska, 2018, Wolters Kluwer Polska, ISBN 9788381077682, s. 103-117

Lissoń Piotr, Ziemski Krystian Marek: (red.)Inwestycje infrastrukturalne i ochrona środowiska w prawie energetycznym, Prawo – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 187, 2014, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 9788323227700, 210 s.

Ziemski Krystian Marek, Kiełbus Maciej: Sprzeciw od uchwały zgromadzenia związku gmin albo związku powiatów, Samorząd Terytorialny, nr 9, 2014, s. 62-75

Ziemski Krystian Marek: Formy prawne w sferze działań zewnętrznych administracji publicznej (rozdział II § 6 pkt II), W: Prawne formy działania administracji / Hauser Roman, Niewiadomski Zygmunt, Wróbel Andrzej (red.), System Prawa Administracyjnego, vol. 5, 2013, Instytut Nauk Prawnych PAN, ISBN 9788325545109, s. 109-125

Ziemski Krystian Marek, Jędrzejczak Maria: Pojęcie dyskrecjonalności a pojęcie luzów decyzyjnych, W: Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym / Ziemski Krystian Marek, Jędrzejczak Maria (red.), Prawo – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 188, 2015, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 9788323228615, s. 13-27

Ziemski Krystian Marek: Otoczenie prawne przedsiębiorstw wodociągowych, W: Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym. Uwarunkowania funkcjonowania i współczesne koncepcje zarządzania. T.1. Uwarunkowania funkcjonowania i współczesne koncepcje zarządzania / Chudziński Paweł (red.), 2018, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, ISBN 9788320823066, s. 38-54

Ziemski Krystian Marek: Standardy a współczesne potrzeby w zakresie nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, W: Standardy współczesnej administracji i prawa administracyjnego / Duniewska Zofia, Stahl Małgorzata, Rabiega-Przyłęcka Agnieszka (red.), 2019, Wolters Kluwer Polska, ISBN 9788381608893, s. 283-298

Ziemski Krystian Marek, Kostrzewska Joanna: Problematyka kształtowania cen za wody opadowe i roztopowe – wstęp do dyskusji, Wodociągi – Kanalizacja, „ABRYS” Grupa Konsultingowo-Projektowa, nr 3, 2018, s. 54-55

Ziemski Krystian Marek: Czy nowa ustawa – Prawo energetyczne rokuje większą skutecznością?, W: Nowe Prawo Energetyczne / Rudnicki Maciej, Sobieraj Kamila (red.), 2013, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, ISBN 9788377027370, s. 81-95

Ziemski Krystian Marek: Zadania metropolitalne, a zadania jednostek samorządu terytorialnego objętych obszarem metropolitalnym, W: Organizacja i funkcjonowanie aglomeracji miejskich / Dolnicki Bogdan (red.), 2018, Wolters Kluwer Polska, ISBN 9788381249003, s. 389-402

Ziemski Krystian Marek: (red.)Legislacja w administracji. Materiały dla konwersatoriów, 2020, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 9788323235705, 148 s.

Karciarz Mateusz, Kiełbus Maciej, Misiejko Adrian, Wieczorek Izabela Anna, Ziemski Krystian Marek: (red.)Prawne aspekty organizacji i funkcjonowania samorządowych centrów usług wspólnych, 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN 9788380882874, 226 s.

Ziemski Krystian Marek, Kostrzewska Joanna, Kiełbus Maciej: Organizacyjno-prawne formy prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, W: Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym. Uwarunkowania funkcjonowania i współczesne koncepcje zarządzania. T.1. Uwarunkowania funkcjonowania i współczesne koncepcje zarządzania / Chudziński Paweł (red.), 2018, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, ISBN 9788320823066, s. 56-73

Ziemski Krystian Marek, Kiełbus Maciej: Czy reforma samorządu terytorialnego przełamała monopole władzy centralnej?, Wspólnota. Pismo Samorządu Terytorialnego, Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM, nr 26, 2020, s. 4-7

Ziemski Krystian Marek: Podstawy problematyki, W: Prawne formy działania administracji / Hauser Roman, Niewiadomski Zygmunt, Wróbel Andrzej (red.), System Prawa Administracyjnego, vol. 5, 2013, Instytut Nauk Prawnych PAN, ISBN 9788325545109, s. 1-75

Ziemski Krystian Marek, Kiełbus Maciej, Kostrzewska Joanna: Przykładowe rozwiązania organizacyjno-prawne dotyczące prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, W: Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce / Jaworska-Dębska Barbara, Budzisz Rafał, Olejniczak-Szałowska Ewa (red.), Monografie – Wolters Kluwer Polska, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN 9788381602280, s. 13-31

Ziemski Krystian Marek: Czy procedury administracyjne i sądowoadministracyjne odpowiadają współczesnym potrzebom, W: Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Markowi Wierzbowskiemu / Jagielski Jacek, Kijowski Dariusz, Grzywacz Marek (red.), 2018, Wydawnictwo C.H. Beck, ISBN 9788381286244, s. 333-345

Ziemski Krystian Marek, Kiełbus Maciej: Proces konsolidacji a funkcjonowanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, Wodociągi Polskie, Izba Gospodarcza, nr 83, 2017, s. 42-46

Ziemski Krystian Marek, Bujny Jędrzej: Kilka uwag na temat zasadności ograniczenia kadencyjności wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), Samorząd Terytorialny, nr 12, 2015, s. 25-33

Ziemski Krystian Marek: Działając razem, osiągniemy więcej, Wodociągi – Kanalizacja, „ABRYS” Grupa Konsultingowo-Projektowa, nr 5, 2016, s. 22-23

Ziemski Krystian Marek: Możliwość przekazywania działań wykonawczych przez radę gminy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, vol. 77, nr 3, 2015, s. 209-225, DOI:10.14746/rpeis.2015.77.3.15

Ziemski Krystian Marek, Jakubowicz Jędrzej: Wpływ regulacji administracyjnoprawnych odnoszących się do sukcesji syngularnych na konsekwencje prawne w zakresie sukcesji uniwersalnej administracyjnoprawnej na przykładzie sukcesji określonej w kodeksie spółek handlowych, W: Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 2 / Dumkiewicz Małgorzata, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna, Szczotka Jerzy (red.), 2020, Wolters Kluwer Polska, ISBN 9788381877954, s. 1319-1339

Ziemski Krystian Marek: Przekazywanie zadań i kompetencji przez organy jednostek samorządu terytorialnego, W: Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego / Ura Elżbieta, Pieprzny Stanisław, Feret Elżbieta (red.), 2017, RS Druk. Wydawca, ISBN 9788365293282, s. 59-75

Janku Zbigniew, Szewczyk Marek, Waligórski Michał Aleksander, Wojtczak Krystyna, Ziemski Krystian Marek: (red.)Z problematyki prawa administracyjnego i nauki administracji : księga pamiątkowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin profesora Zbigniewa Leońskiego, Prace Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, vol. 5, 1999, Wydawnictwo Terra, ISBN 8386134232, 337 s.

Misiejko Adrian, Ziemski Krystian Marek: (red.)Akty prawa miejscowego w procesie organizowania publicznego transportu zbiorowego, 2020, Wolters Kluwer Polska, ISBN 9788381872768, 272 s.

Ziemski Krystian Marek: Polubowne załatwianie spraw w świetle Kodeksu postępowania administracyjnego po nowelizacji z dnia 7 kwietnia 2017 r, Studia Prawa Publicznego, vol. 24, nr 4, 2018, s. 9-27, DOI:10.14746/spp.2018.4.24.1

Ziemski Krystian Marek: Glosa do uchwały NSA z dnia 19 grudnia 2016 r., II FPS 3/16, Samorząd Terytorialny, nr 3, 2017, s. 82-91

Szewczyk Marek, Bujny Jędrzej, Ziemski Krystian Marek: (red.)Prawne uwarunkowania rozwoju sektora energetycznego w Polsce, 2014, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 9788323227045, 222 s.

Adres www

Przejdź do strony